Čo prináša  januárové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František do pozornosti tému lásky k Bohu a blížnemu. V úvahe nazvanej Dvojitý príkaz lásky nám pripomína: „Koľkokrát nevypočujeme druhého, lebo nás nudí, nesprevádzame ho v jeho bolestiach… Previerkou našej cesty obrátenia a svätosti je vždy láska k blížnemu.“

Skutky lásky k blížnemu, čítanie Svätého písma a modlitbu posvätného ruženca nám odporúčajú aj naši biskupi, ktorí v tomto náročnom čase všetkých veriacich vyzývajú ku spoločnej Modlitbe za Slovensko.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby.  Venuje sa osobnosti svätej Terézie od Ježiša, ktorú nazývame aj Terézia Veľká. V prvej časti opisuje jej detstvo a mladosť v španielskom meste Avila. Všíma si, ako postupne objavovala duchovné hodnoty, čo ju priviedlo k rozhodnutiu vstúpiť ku karmelitánkam.

Dieťa troch matiek – takýto názov nesie príspevok autorky Blanky spod Tatier. Vyrozprávala v ňom skutočný príbeh dievčatka, ktoré stratilo matku päť týždňov po svojom narodení. Je to svedectvo o bolestnom osude dvoch rodín, o hľadaní si cesty k náhradnej matke i k „novej“, ktorú do rodiny priviedol otec dievčatka.

Hľadanie Pánovej tváre v tých druhých, nazvala Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby. Venuje sa v ňom téme modlitbového úmyslu pápeža Františka na mesiac január: bratskému spolunažívaniu s príslušníkmi iných náboženstiev. Autorka prináša dve svedectvá: jedno zo Svätej zeme a druhé zo života pravoslávneho teológa Vladimíra Losského.

Vo svedectve s názvom Môj anjel strážny opisuje Anežka Lajčinová pomoc svojho „nebeského spoločníka“ v rôznych situáciách a jeho citeľnú prítomnosť v jej živote. Čitateľom ponúka aj málo známu, no veľmi obsažnú modlitbu k svätému anjelovi strážcovi, ktorú objavila v pozostalosti po manželovi.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje niektorým biblickým kritériám, ktoré pomáhajú osvetliť správny postoj k Svätému písmu a tak prehĺbiť i skvalitniť duchovný život.

V rubrike na povzbudenie chorým a ťažko skúšaným – V radosti i bolesti – autorka Andrea Eliášová prináša Príbeh kňazskej štóly s Trnavskou Pannou Máriou. Ide o svedectvo pani Beáty z okresu Topoľčany: Keď začala pred piatimi rokmi maľovať istému slovenskému kňazovi štólu, netušila, že mu poslúži práve v čase novodobej epidémie koronavírusu. Autorka článku približuje aj históriu úcty k Trnavskej Panne Márii – ochrankyni proti moru.

Rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa, pripája ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím  príhovoru uvedenej blahoslavenej. Má názov Martinov príbeh: „Ešte nie je koniec…“ Čitatelia tu nájdu aj modlitbu za svätorečenie Matky Alfonzy Márie a adresu, kam možno posielať prípadné svedectvá o vypočutí úmyslov.

Páter Milan Hromník v Loretánskom jubilejnom roku pokračuje vo Výklade loretánskych litánií. Vysvetľuje biblický základ jednotlivých titulov Panny Márie a ich význam. Tajomstvá spásy, spojené so životom Panny Márie, nás vedú k rozjímaniu o jej úlohe v Božom pláne spásy.

Čitateľom Posla sa prihovára aj Mária Gáliková z občianskeho združenia Dobrota pre Afriku. Vyjadruje poďakovanie dobrodincom, ktorí po prečítaní jej článku o živote v misiách podporili chudobných ľudí v Stredoafrickej republike finančne aj modlitbami.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz do pozornosti knihu faktov zo života blahoslaveného Titusa Zemana a pohľadov na jeho osobnosť. Zozbieral ich kňaz Peter Slepčan pod názvom Neodpočívaj, pomáhaj.

Prečo sa meno slovenského kňaza a básnika Jána Hollého dostalo v novembri 2020 na stránky vatikánskeho denníka L’Osservatore Romano? A prečo dielo tohoto kňaza zaujalo odborníčku na cyrilo-metodské dejiny, ktorá prednáša na Univerzite Sapienza v Ríme? Správu o tom priniesla slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu a čitatelia Posla ju nájdu v rubrike Z našich dejín.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Svätá rodina a mudrci od východu.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia, že františkáni majú v Sýrii pri tureckých hraniciach desať kláštorov pôsobiacich v mimoriadne ťažkých podmienkach. Ďalej o tom, že vo farnosti Betlehem žije 5000 veriacich latinského obradu. Aj iné zaujímavé správy zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.

Začiatok nového roka otvára redakcia Posla aj niekoľkými Radami na duchovný úžitok od sv. Terézie z Avily. Jedna z nich znie takto: Všetko, čo konáš, obetuj Bohu a pros ho, aby to bolo na jeho česť a slávu.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.