Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel našich biskupov: Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Ak chceme, aby bol svet bratskejší, musíme vychovávať nové generácie k tomu, aby «spoznali, vážili si a milovali každého človeka bez ohľadu na jeho fyzickú blízkosť, bez ohľadu na to, na ktorom mieste sveta sa narodil alebo kde býva» (Fratelli tutti, 1). Základná zásada „poznaj sám seba“ vždy usmerňovala výchovu, je však potrebné nezanedbávať ani ďalšie podstatné zásady: „poznaj svojho brata“ – pre výchovu k prijímaniu iných (porov. Encyklika Fratelli tuttiDokument o ľudskom bratstve, Abú Zabí, 4. februára 2019); „poznaj stvorenstvo“-  pre výchovu k starostlivosti o spoločný dom (porov. Encyklika Laudato si‘) a „poznaj Transcendentno“ – pre výchovu k veľkému tajomstvu života. Máme na srdci celostné vzdelávanie, v ktorom je zahrnuté poznanie seba samého, nášho brata, stvorenstva i Transcendentna. Pred novými generáciami nemôžeme mlčať o pravdách, ktoré dávajú životu zmysel.

Náboženstvá vždy úzko súviseli s výchovou a vzdelávaním, sprevádzajúc náboženské aktivity s tými vzdelávacími, školskými a akademickými. Ako v minulosti, tak aj dnes chceme byť s múdrosťou a ľudskosťou našich náboženských tradícií podnetom pre obnovené výchovné pôsobenie, ktoré môže pomôcť rastu univerzálneho bratstva vo svete.“

Výchova nás zaväzuje, aby sme nikdy nepoužívali meno Boha na ospravedlnenie násilia a nenávisti voči iným náboženským tradíciám, aby sme odsúdili každú formu fanatizmu a fundamentalizmu a aby sme bránili právo každého človeka vybrať si a konať podľa svojho svedomia.

Ak boli v minulosti etnické, kultúrne, politické a iné menšiny diskriminované aj v mene náboženstva, dnes chceme byť obrancami identity a dôstojnosti každého človeka a učiť nové generácie prijímať každého bez diskriminácie.

Ak v minulosti neboli vždy rešpektované práva žien, maloletých a tých najslabších, dnes sme odhodlaní tieto práva pevne brániť a učiť nové generácie, aby boli hlasom tých, ktorí ho nemajú. Výchova a vzdelávanie nás má priviesť k pochopeniu toho, že v dôstojnosti sú si muž i žena rovní: nebudú diskriminácie.

Výchova nás zaväzuje milovať našu matku Zem a neplytvať potravinami a zdrojmi, ako aj deliť sa viac o dobrá, ktoré nám Boh dal pre život všetkých.

Dnes chceme vyhlásiť, že naše náboženské tradície, ktoré boli vždy protagonistami gramotnosti až po vysokoškolské vzdelávanie, posilňujú svoje poslanie vychovávať každého človeka v jeho celistvosti: čiže hlavu, ruky, srdce i dušu. Aby sme si mysleli to, čo robíme, aby sme cítili to, čo si myslíme, aby sme robili to, čo cítime a myslíme. Harmónia ľudskej celistvosti, čiže celá krása tejto harmónie.

(Z príhovoru pápeža Františka  predstaviteľom svetových náboženstiev, ktorí sa stretli vo Vatikáne 5. októbra 2021)

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, pixabay.com