Do modlitby každý z nás vkladá svoje potreby, túžby, očakávania, druhých ľudí a odovzdáva to všetko Bohu. Aj v tomto novom roku 2022 sa svetová sieť modlitby Pápeža snaží podporiť každodennú námahu a potreby ľudí na celom svete.

Príprava úmyslov na tento rok vychádza z počúvania a vnímania toho, čím žijeme v období pandémie, ktorá sa dotýka nás všetkých na celom svete. Viac neži inokedy, ako to hovorí pápež František, si uvedomujeme to, ako je všetko prepojené.

To, čo je dôležité, je modliť sa v spoločenstve s bratmi a sestrami na celom svete na úmysly, za ktoré sa modlí celá Cirkev. Je to spoločná modlitba, ktorá nám pomáha vyjsť z nezáujmu a ľahostajnosti a spolucítiť s celým svetom.

Úmysly svetovej siete modlitby sú vsunuté do kontextu krízy, ktorú prežívame. Krízy, ktorá je, ako povedal pri jednej príležitosti pápež František, príležitosťou pre budovanie niečoho iného a nového, tiež príležitosťou pomôcť ľudskej rodine uzdraviť tento svet, ktorý trpí v dôsledku ťažkých chorôb.

Pápež Františke pozýva modliť sa za zdravotníkov, ošetrovateľov, a za všetkých tých, ktorí pomáhajú starým a chorým hlavne v najchudobnejších krajinách. Nevieme čo nás čaká v novom roku 2022, ale určite musíme mať záujem o najzraniteľnejších, chorých a starých ľudí.

Svätý Otec tiež upozorňuje na to, že existujú aj ďalšie nepatrné pandémie ako napríklad nezáujem o druhých, o slabých, ľudí na okraji spoločnosti. Preto vo svojej najnovšej encyklike Fratelli tutti ukazuje smer ako vyjsť z krízy cez bratstvo a súcit so svetom. Ako hovorí: „Veľmi si želám, aby sme v tomto čase, ktorý je nám daný na život, uznávajúc dôstojnosť každej ľudskej osoby, dokázali vo všetkých prebudiť celosvetovú túžbu po bratstve“.

Upozorňuje tiež na to, že v čase krízy, ktorú prežívame je riziko chcieť sa zachrániť sám, bez druhých a považovať ich za hrozbu. Teraz je dôležité snívať spoločne. A ako hovorí Svätý Otec v spomínanej encyklike: „Nik nemôže čeliť životu izolovane. Potrebujeme spoločenstvo, ktoré nás podporí, ktoré nám pomôže a v ktorom si navzájom pomôžeme hľadieť dopredu. Aké je dôležité spoločne snívať!“

Okrem všetkých výziev prežívame aj čas reformy Cirkvi, čiže proces duchovného obrátenia. Aj preto začala synoda, ktorá vyvrcholí Synodou biskupov v októbri 2023. Aj túto synodu sme pozvaní sprevádzať počas roka modlitbou a tiež nás v októbri pápež František pozve prostredníctvom osobitného úmyslu modliť sa za túto synodu.

(Z rozhovoru s P. Frédéricom Fornosom SJ riaditeľom Svetovej siete modlitby pápeža, ktorý vyšiel v denníku L’Osservatore Romano)

 

Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Aby všetci ľudia, ktorí trpia pre náboženskú diskrimináciu alebo prenasledovanie, našli v spoločnosti, kde žijú, uznanie vlastných práv a dôstojnosti, prameniacich zo skutočnosti, že sme bratmi.
Úmysel našich biskupov: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

8. Veľmi si želám, aby sme v tomto čase, ktorý je nám daný na život, uznávajúc dôstojnosť každej ľudskej osoby, dokázali vo všetkých prebudiť celosvetovú túžbu po bratstve. Vo všetkých: „Hľa, nádherné tajomstvo na snívanie a premenu nášho života na krásne dobrodružstvo. Nik nemôže čeliť životu izolovane […]. Potrebujeme spoločenstvo, ktoré nás podporí, ktoré nám pomôže a v ktorom si navzájom pomôžeme hľadieť dopredu. Aké je dôležité spoločne snívať! […] Osamotení riskujeme, že uvidíme fatamorgány, v ktorých sa zdajú veci, čo v skutočnosti neexistujú; sny sa budujú spoločne.“ Snívajme ako jediné ľudstvo, ako pocestní, ktorí majú to isté ľudské telo, ako deti tej istej zeme, ktorá hostí nás všetkých, každého s bohatstvom jeho viery alebo jeho presvedčenia, každého s vlastným hlasom, všetkých bratov!

128. Ak tvrdenie, že sme ako ľudské bytosti všetci bratia a sestry, nemá zostať abstrakciou, ale má sa stať skutočnosťou, potom kladie pred nás celý rad výziev, ktoré nás burcujú a nútia prijímať nové perspektívy a rozvíjať nové odpovede.

131. Pre tých, čo prišli už pred časom a sú včlenení do spoločenskej štruktúry, je dôležité aplikovať koncept „občianstva“, ktorý „je založený na rovnosti práv a povinností, pričom pod ich záštitou požívajú všetci rovnakú spravodlivosť. Preto je v našej spoločnosti potrebné usilovať sa o nastolenie konceptu plnoprávneho občianstva a vzdať sa diskriminačného používania termínu menšina, ktorý so sebou nesie zárodky pocitu izolovanosti a menejcennosti. Tento termín pripravuje pôdu na nepriateľstvo a nezhody, pričom odníma výdobytky náboženských a občianskych práv niektorým občanom, čím ich diskriminuje“.

271. Vychádzajúc z uznania hodnoty každej ľudskej osoby ako stvorenia, ktoré je povolané byť Božím dieťaťom, ponúkajú rozličné náboženstvá vzácny príspevok k budovaniu bratstva a k obrane spravodlivosti v spoločnosti. Dialóg medzi ľuďmi rozličných náboženstiev sa nevedie len z diplomacie, zdvorilosti alebo tolerancie. Ako poukázali indickí biskupi, „cieľom dialógu je vytvoriť priateľstvo, mier, harmóniu a deliť sa o hodnoty i morálne a duchovné skúsenosti v duchu pravdy a lásky“.

281. Medzi náboženstvami je možná cesta pokoja. Východiskový bod musí byť Boží pohľad. Pretože „Boh nehľadí očami, Boh hľadí srdcom. A Božia láska je rovnaká pre každú osobu, nech už je akéhokoľvek náboženstva. A ak je to neveriaci, je to tá istá láska. Keď príde posledný deň a na svete bude dosť svetla, aby sme mohli vidieť, ako sa veci majú, mnohé nás prekvapí!“

282. Aj veriaci potrebujú „nachádzať priestor na vedenie dialógu a aktivít pre spoločné dobro a podporu tých najchudobnejších. Nemusíme od niečoho upúšťať alebo skrývať vlastné presvedčenie, ktoré pre nás tak veľa znamená, aby sme sa mohli stretnúť s tými, ktorí zmýšľajú inak. […] Pretože čím hlbšia, solídnejšia a bohatšia je vlastná identita, tým viac môže obohatiť druhých svojím osobitným príspevkom“.279 Ako veriaci sme vyzvaní, aby sme sa vracali k svojim prameňom; aby sme sa koncentrovali na to, čo je podstatné – na uctievanie Boha a lásku k blížnemu; aby sa niektoré aspekty nášho učenia nevytrhávali z kontextu a napokon sa nepodporovali formy opovrhovania, nenávisti, xenofóbie, odmietania druhého. Je pravda, že násilie nenachádza ani najmenší podklad v základnom náboženskom presvedčení, ale v jeho deformáciách.

(Z Encykliky Pápeža Františka Fratelli tutti, Assisi, 3. október 2020)

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: pixabay.com