Čo prináša januárové číslo časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová nájdete úvahu Svätého Otca Františka o Ježišovom krste a jeho význame pre nás.

Úvodník januárového čísla Posla od pátra Jozef Bartkovjaka SJ má názov Rok modlitby. Prečo? V roku, do ktorého sme nedávno vstúpili, sa totiž máme pripraviť modlitbami na Jubilejný rok 2025. Autor povzbudzuje: „Modlitba je šanca na rast v dôvernosti s Bohom a v posväcovaní práce. Je to cesta k svätosti…“

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu ponúka prvú časť nového cyklu článkov s názvom Srdce Božieho Syna z pera kanadského jezuitu Gastona Robergeho. Autor dlhé roky pôsobil ako misionár v Indii, bol priekopníkom mediálneho vzdelávania v Kalkate. Písal zrozumiteľným, živým štýlom.

Krst Pána a náš krst – krátky príspevok pripomína vznik tradície, známej od roku 1981. Vtedy pápež Ján Pavol II. na sviatok Krstu Pána prvýkrát pokrstil niekoľko detí vatikánskych zamestnancov.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov k spoločnej modlitbe za dar rozmanitosti v Cirkvi. Autor páter Jozef Bartkovjak SJ na základe dokumentov Cirkvi a myšlienok pápeža Františka uvažuje o duchovných daroch: „Charizmy sú pravé, ak slúžia jednote, ak sú na všeobecný úžitok.“ Treba sa pozerať s úctou a uznaním aj na charizmy prítomné v spoločenstvách iných kresťanských cirkví. Aj to je prejav túžby po jednote kresťanov, za ktorú sa modlíme.

Ježiš je môj vzor – podnetné zamyslenie na túto tému ponúka čitateľom Posla páter Milan Hromník. Všíma si Ježišov vzťah k nebeskému Otcovi, uvažujúc nad slovami Svätého písma: „Plnil jeho vôľu: Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal…“ Autor kladie otázky, ktoré nás majú viesť k prehĺbeniu osobného vzťahu k Bohu. Ideálnym spôsobom na to sú duchovné cvičenia…

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica SJ pokračuje vo vysvetľovaní duchovného rozlišovania, pre ktoré dostáva človek svetlo zo Svätého písma. Autor sa opiera o slová apoštola Pavla z jeho Prvého listu Korinťanom.

Pozemská a nebeská dôvera – tak nazvala svoj príspevok Katarína Tóthová. Zážitok z obdivuhodného výkonu telesne znevýhodnených športovcov, ktorí dôverujú svojim zdravým pomocníkom, ju inšpiroval k uvažovaniu nad našou dôverou voči Bohu, k Ježišovi.

Dostali sme dar z neba. – Takto oznámili očakávané narodenie svojho dieťaťa manželia Janka s Ľubošom. Keďže za tento dar vďačia aj príhovoru biskupa Jána Vojtaššáka, ktorého vytrvalo prosili o pomoc, prišli sa poďakovať aj na Spišskú Kapitulu… Ale čo robiť vtedy, keď modlitba ostane nevypočutá? Viac sa dozviete v záverečnej časti príbehu.

Nový kostol v Afrike z darov slovenských dobrodincov približuje vo svojom článku náš misionár Peter Majerník, ktorý pôsobí v Tanzánii. Vyjadruje svoju vďačnosť za všetky  modlitby, obety aj milodary.

Páter Ladislav Csontos SJ v rubrike Z našich dejín opisuje život Obetavej matky Albíny Petrášovej z Pobedima (1891 – 1971). Priviedla na svet päť detí, z nich dve si zvolili zasvätený život: Mária ako rehoľná sestra Metoda – vincentka a Michal – jezuita. Ten neskôr napísal, že je hrdý na matku, ktorá „deťom život dala, Bohu ich venovala, s krížom k nim do väzení cestúvala…“

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu pátra Ladislava Csontosa Horieť a zapaľovať. Obetavý život pátra Michala Petráša. Publikácia vyšla k 50. výročiu tragickej smrti rodáka z Pobedima, ktorý 10 rokov prežil v komunistickom väzení, no aj tam evanjelizoval…

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje život svätého Jána Bosca, zakladateľa rehole saleziánov (1815 – 1888). Vynašiel vynikajúcu výchovnú metódu: preventívny systém, ktorý sa opiera o rozum, náboženstvo a láskavosť. Od 8. septembra 1924 pôsobia saleziáni aj na Slovensku, teda pripomenú si významné 100. výročie ich príchodu na naše územie.

Nehanbite sa za mňa. Takto nazvala svoj príspevok v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Vysvetľuje deťom, prečo sa nemajú hanbiť za Ježiša, čo sa Bohu na ich správaní páči a čo zasa nie. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom, pripája motivačné otázky pre deti.O viacerých zaujímavostiach a udalostiach z Cirkvi u nás i vo svete sa čitatelia dozvedia v tradičnej rubrike Letom svetom.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.