Od nedele 14. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý a vyvrcholí Svetovým dňom modlitieb za povolania na štvrtú Veľkonočnú nedeľu (21. apríla). Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj – je názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 61. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania.

„Svetový deň modlitieb za povolania nás každoročne pozýva zamyslieť sa nad vzácnym darom Pánovho povolania, adresovaného každému z nás, ktorí patríme k jeho vernému ľudu na ceste, aby sme sa mohli podieľať na jeho pláne lásky a stelesňovať krásu evanjelia v rôznych životných stavoch,“ Pápež František.

Aj my jezuiti na Slovensku prosíme o dar nových povolaní a ďakujeme Bohu za dar povolaní aj do našej rehole. Aktuálne má slovenská provincia dvoch novicov v Anglicku a jedného nového diakona, ktorý bol vysvätený na veľkonočný utorok v Ríme.

Modlitba za povolania, ktorú sa jezuiti denne modlievajú vo všetkých komunitách:
Milosrdný Bože, ty si nás povolal, aby sme sa nasledovaním Ježiša Krista, tvojho Syna zdokonaľovali v láske. Pomáhaj nám vytrvať v tomto povolaní. Daj, aby sme svedectvom života boli presvedčivým znakom tvojej sily pre veriacich a neveriacich okolo nás. Požehnaj nás novými Ježišovými spoločníkmi. O to Ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen.