Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová sa začína titulkom Ježiš sa modlí za nás. Pápež František nám pripomína príbeh svätého Petra a jeho vzťah k Ježišovi. Často prosíme Ježiša o rôzne milosti, ale nie sme zvyknutí rozjímať o Ježišovi, ktorý sa za nás modlí. Svätý Otec zdôrazňuje, že apoštol Peter bol schopný zmeniť sa zo zbabelca na odvážneho muža vďaka Ježišovej modlitbe a daru Ducha Svätého.

„Jún je mesiac, v ktorom si osobitne pripomíname Ježišovu lásku k nám, symbolizovanú jeho Srdcom. Je to príležitosť na prehĺbenie osobného vzťahu k Pánu Ježišovi ako zdroju duchovnej sily,“ píše Roman Modig v úvodníku s príznačným názvom Ježišovo Srdce a naše srdce. Čitateľ tu nájde odporúčania, ako dovoliť Pánovi, aby nás premieňal: môžeme prinášať Bohu náhradu za urážky a hriechy, ďakovať mu za obetu na kríži, za dar svätej omše a zasväcovať mu seba i svoje utrpenia…

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti svätého Bernardína Sienského (1380 – 1444) a ponúka jeho úvahu o Ježišovom Srdci. Rubrika obsahuje aj dvanásť prisľúbení, ktoré Ježiš dal ctiteľom jeho Srdca v súkromných zjaveniach svätej Margite Márii Alacoque. Prisľúbenia sú aktuálne i pre dnešnú dobu: kto z nás nepotrebuje Božie požehnanie, pravú lásku, pokoj, oživenie viery, pomoc v rodine a v práci, či útechu a milosť v hodine smrti?

V čase, keď sme sväté omše mohli prežívať len súkromne, doma pri televíznych a rozhlasových prenosoch či cez internet, mnohí znovu objavili silu a účinky duchovného svätého prijímania. Popri sviatostnom prijímaní je v Cirkvi táto prax známa a odporúčaná už dávno a je vhodná pre každého. Júnový Posol prináša niektoré modlitby duchovného svätého prijímania.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová prináša zachované svedectvá o hrdinoch z katakomb. Spomína i svedectvo života svätého Jána z Boha, mystičky svätej Kataríny Janovskej a odkaz blahoslavenej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Nezabúda ani na príklad, aký dal veriacim počas pandémie pápež František, ktorý nás v tomto mesiaci pozýva k modlitbe za všetkých trpiacich.

Autorka Anna Abasová sa v článku s názvom Ochota pomáhať trpiacim delí o svoju skúsenosť z prežívania jesene života. Pre zdravotné problémy sa rozhodla odísť do domova sociálnej starostlivosti, no chce byť ešte užitočná iným svojou pomocou, modlitbami a obetami. Zároveň pripája poďakovanie rehoľným sestrám, ktoré pre seniorov zriadili bezplatnú telefonickú linku ako pomoc v núdzi v čase pandémie.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka vracia k významu daru Eucharistie ako syntézy novej zmluvy. Pripomína dôsledky Eucharistie ako spoločenstva, ale aj Rok Božieho slova, ktorý potrvá do 30. septembra 2020: „Je to veľká príležitosť úplne otvoriť svoje srdcia Božiemu slovu, aby sme sa každý deň podľa neho učili lepšie modliť, veriť a opravdivejšie žiť.“

V Božej dielni pre „okresávanie“ duší. Tak nazvala svoj príspevok v rubrike pre chorých autorka Andrea Eliášová. Prináša v ňom svedectvo zdravotnej sestry Reginy z Bratislavy, ktorá sa vďaka ťažkej zdravotnej príhode vrátila k životu vo viere. Autorka pripája niekoľko príbehov z Domova svätého Jána z Boha v Bratislave, kde sa venujú „poskrúcaným životným osudom“. Približuje, na čo slúži malé oratórium, ktoré vzniklo v Nemocnici milosrdných bratov.

Z lásky k Ježišovi – pod týmto názvom odkrýva autorka Irena Kostolanská príbeh Márie Rešetárovej, obetavej ženy, známej pod menom Vlasta. Štyridsať rokov ako zdravotná sestra slúžila v bratislavskom Ústave srdcovo-cievnych chorôb a vstúpila do životov stoviek ľudí. Prejavila odvahu v období neslobody, aby zachránila duše pacientov. S láskou pomáhala iným až do svojho posledného výdychu…
Autor Milan Hromník dopĺňa spomínané svedectvo o článok Posila v pravú chvíľu. Opisuje v ňom skutočné zážitky zo služby pani Vlasty v nemocničnom prostredí.

V rubrike Z našich dejín páter Milan Hromník pokračuje v cykle článkov na tému Biskup Ján Vojtaššák. Tentoraz približuje svedectvá našich súčasníkov, ktorí v ťažkostiach a chorobách prosili o pomoc biskupa Jána Vojtaššáka a ich modlitby boli vypočuté. K úspešnému zavŕšeniu procesu blahorečenia tohoto biskupa môžu pomôcť aj modlitby a svedectvá čitateľov Posla.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti hodnotnú knihu, akou je Jeruzalemská Biblia v modernom preklade Antona Boteka. Deviate vydanie tejto Biblie s úvodmi a komentármi je obohatené o 16 ilustrácií akademického maliara Stanislava Dusíka, rodáka z Bolerázu, ktorý pôsobil a nedávno zomrel vo Florencii.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom závažnú tému: Prečo je dôležité ísť príkladom – s mravným posolstvom. Nechýbajú ani motivačné otázky pre najmenších a možnosť získať peknú knižku ako odmenu za správne odpovede.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že najväčšia socha Panny Márie v strednej Európe je na hore Butkov nad obcou Ladce, ďalej o náraste kňazských povolaní v Tanzánii, alebo o tom, že na celom svete je vyše 46 tisíc trvalých diakonov.

V tomto roku slávime spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v sobotu 20. júna. Čitatelia Posla nájdu v aktuálnom čísle jednu z modlitieb zasvätenia sa tomuto materinskému Srdcu a tiež modlitbu k Panne Márii, Uzdraveniu chorých.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.