Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.

Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Napodobňovaním Svätej rodiny sme povolaní objaviť výchovnú hodnotu rodinného jadra: to si žiada mať základ v láske, ktorá stále obnovuje vzťahy otvárajúc horizonty nádeje. V rodine sa dá zakusovať úprimné spoločenstvo, keď je domovom modlitby, keď sú vzťahy lásky úprimné, hlboké a čisté, keď odpustenie prevažuje nad nezhodami, keď sa drsnosť každodenného života zjemňuje vzájomnou nehou a spokojným priľnutím k Božej vôli.

Týmto spôsobom sa rodina otvára radosti, ktorou Boh obdarúva všetkých tých, ktorí vedia s radosťou dávať. Zároveň tiež rodina nachádza duchovnú silu otvoriť sa navonok ostatným, službe bratom, spolupráci na budovaní sveta, vždy nového a lepšieho; bude teda schopná stať sa nositeľkou pozitívnych podnetov; rodina evanjelizuje príkladom života.

Pravdaže, v každej rodine sú problémy a niekedy aj hádky. „Otče, pohádal som sa…“ – sme ľudia, sme slabí, a všetkým sa nám to stáva, že sa v rodine pohádame. Poviem vám jednu vec: ak sa v rodine pohádame, tak sa pomerne ešte v ten deň. „Áno, pohádal som sa“, ale skôr ako sa deň skončí, uzmier sa. A vieš prečo? Lebo tá studená vojna na druhý deň je veľmi nebezpečná. K ničomu nevedie.

A ďalej, v rodine sú tri slová, tri slová, ktoré treba zachovávať: „smiem?“, „ďakujem“, „prepáč“. „Smiem?“, aby sme nevstupovali bezohľadne do života ostatných. „Smiem: možem niečo urobiť? Myslíš, že by som to mohol spraviť?“ „Smiem.“ Aby sme nikdy neboli bezohľadní. „Smiem“, to je prvé slovko.

„Ďakujem“: je toľko toho, v čom si pomáhame, v čom si vzájomne slúžime v rodine. Vždy sa poďakujme. Vďačnosť je akoby krvou šľachetnej duše. „Ďakujem.“ A napokon to, čo je najťažšie povedať: „Prepáč.“ Lebo my neraz spravíme niečo nepekné, a koľkokrát to niekoho urazí. „Prepáč mi“, „prepáč“. Nezabudnite na tieto tri slová: „smiem?“, „ďakujem“, „prepáč“. Ak sú v nejakej rodine, v nejakom rodinnom prostredí prítomné tieto tri slová, tá rodina je v poriadku.

(Z príhovoru pápeža Františka pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, 27. december 2020)

 

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: pixabay.com, vaticannews.va