Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Sila zmluvy lásky. Pripomína, že „keď sa živíme telom a krvou Krista, pripodobňujeme sa jemu. Preniká do nás jeho láska, aby sme ju mohli dávať iným. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je školou konkrétnej, trpezlivej a obetavej lásky, ako Ježiš na kríži.“

V úvodníku s názvom Prameň života a svätosti autor Jozef Kraus upozorňuje, že v tomto roku si pripomíname 165. výročie ustanovenia sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev. Prináša odpoveď na otázku, prečo je úcta k Ježišovmu Srdcu dôležitým prvkom kresťanskej duchovnosti. Povzbudzuje k tejto úcte a zdôrazňuje, že Boh nám ju daroval aj na uzdravenie rán modernej spoločnosti.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti svätej Terézie z Lisieux (1873 – 1897) a tentoraz píše najmä o jej rodinnom zázemí. Pripomína, že „Terézia od mladosti prekvapovala svoje okolie duchovnou zrelosťou. Na jej živote bolo očividné, že patrí Ježišovi, že je výlučne jeho vlastníctvom.“

Redakcia pripája k článku aj dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca.

Manželstvá v „Božej réžii“ – tak nazvala Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby. Autorka sa v ňom venuje nevšednému príbehu manželov Jany a Nicolasa z komunity Chemin Neuf (Nová cesta) a ich svedectvu vzájomnej lásky i príkladného sviatostného života.

Vymodlená Natálka – pod týmto názvom prináša rehoľná sestra Katarína Krištofová –postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa – ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Týka sa manželov, ktorí nemohli mať deti, čo ohrozovalo ich manželstvo. Príhovor Matky Alfonzy však priniesol do rodiny zázrak.

K svedectvu redakcia pripojila modlitbu k svätému Jozefovi – patrónovi otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka uvažuje nad biblickými kritériami, ktoré sa týkajú pôvodu hriechu a zla. „V Biblii sa nenachádza nič, čo by zodpovedalo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, pretože povinnosti vyjadrené v takomto vyhlásení sú v Biblii predstavené nie ako pasívne práva, ale ako aktívne povinnosti,“ uvádza autor článku. Rozoberá aj vzťah medzi prirodzeným morálnym zákonom a Starým zákonom.

 Rubrika V radosti i bolesti prináša svedectvo o priorovi rehole milosrdných bratov Richardovi Jombíkovi a jeho kňazskej, rehoľnej službe i neúnavnej duchovnej službe v bratislavskej nemocnici. „S chorými, ktorí prídu do nemocnice, snaží sa hľadať zmysel života, keď si kladú otázky, prečo trpia… No keď objavia nový zmysel života, zažijú obrátenie – návrat k Bohu.“

Páter Ján Ďurica SJ ponúka čitateľom svoje Svedectvo o otcovi biskupovi Petrovi Dubovskom SJ pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Spomína na jeho obetavú službu v jednotlivých etapách života. Potvrdzuje, že lásku nebeského Otca odovzdával ľuďom celým srdcom, celou dušou…

Páter Milan Hromník v článku Nazaret približuje čitateľom históriu tohoto významného biblického miesta a Baziliky Zvestovania. Zároveň nás povzbudzuje k tomu, aby sme podľa Máriinho vzoru dokázali Bohu v rozličných situáciách povedať: Som tvoja služobnica… Som tvoj služobník.

V aktuálnom Roku svätého Jozefa ponúka autor Bystrík Mistrík svoju meditatívnu báseň Svätý Jozef, venovanú ochrancovi Svätej nazaretskej rodiny a tiež našich rodín.

„Záver Loretánskych litánií nás vedie k prvotnému Prostredníkovi Kristovi ako Baránkovi Božiemu…“ píše Milan Hromník v záverečnej 7. časti Výkladu Loretánskych litánií. V článku vysvetľuje symbol baránka v súvislosti s Kristovou vykupiteľskou obetou. Kiež by nám biblické vysvetlenia pomáhali lepšie pochopiť obsah týchto známych mariánskych litánií.

Kardinál Stefan Wyszyński a jeho pomoc Slovensku – táto téma dostala priestor v rubrike Z našich dejín. Vďaka poľskému „prímasovi tisícročia“ sa mohli uskutočniť viaceré tajné vysviacky slovenských kňazov. Píšu o tom dvaja poľskí autori vo svojej štúdii, ktorou je doplnené slovenské vydanie kardinálovej knihy Zápisky z väzenia. Autori približujú tiež jeho charizmu a to, čím si získal srdcia mnohých ľudí.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti knihu Zápisky z väzenia od kardinála Stefana Wyszyńského. V zápiskoch zachytáva svoj život v internácii  – síce chudobný na udalosti, no veľmi bohatý duchovne. Vo vybranom úryvku sa píše o jeho zatknutí v septembri roku 1953.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová venuje známej biblickej téme Svadba v Káne. Nechýbajú ani motivačné otázky pre deti.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že na Madagaskare 200 chudobných kamenárov postavilo Katedrálu svätého Jozefa, že katolícka univerzita v talianskom Miláne oslávila sté výročie vzniku. Rubrika prináša ďalšiu správu o Bazilike Svätej rodiny v Barcelone, o poslaní laického hnutia Chemin Neuf (Nová cesta), o blahorečení kardinála Stefana Wyszyńského (12. septembra tohro roku) a ďalšie fakty zo života Cirkvi.

Časopis venovaný úcte k Ježišovmu Srdcu informuje aj o tradičnej púti vo farnosti Litava, kde už v roku 1865 vznikol Spolok Božského Srdca (terajšie Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho).

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.