Keď spomenieme slovo kráľ, hneď sa nám v predstave vybaví kráľovský trón a na ňom v zlate a purpure sediaci muž s prísnou tvárou, ktorého sa každý bojí. A často mali ľudia príčinu sa báť, lebo ak sa kráľovi niečo na niekom nepáčilo, bez milosti ho pripravil o život.

Možno, že si dnes niektorý z tých, čo neveria aj pomyslí, že Cirkev zaspala dobu, keď dnešnému človekovi hovorí o Kristovi ako o kráľovi. Tak sa mohlo hovoriť v minulom storočí, keď vládli sami králi. Cirkev nezaspala. Pán Ježiš je Kráľ. Pri poslednom súde zasadne na trón svojej slávy a povie spravodlivým: Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pripravené pre vás od stvorenia sveta. Kráľovstvo, ktoré nám Ježiš sľúbi trvá od vekov a je pripravené pre nás. Pán Ježiš nie je kráľom preto, lebo ho ľudia zvolili. Ako Stvoriteľ je pánom všetkých vecí a ako Spasiteľ je pánom všetkých sŕdc a má právo požadovať od všetkých, aby ho prijali.

Ježiš je kráľ, ktorého nemožno zhodiť z trónu, zameniť ho iným ako sa to robí vo svete s režimami. Ježiš je večným kráľom, ktorý odmení dobrých a zlých potrestá. Je kráľom, ktorý má posledné slovo v osobných dejinách človeka i v dejinách celého ľudstva.

V dnešnom evanjeliu hovorí, že prijme do svojho kráľovstva tých, čo sa s ním chceli stretnúť, čo si ho uctili, čo mu preukazovali lásku v rôznych situáciách života. On keď bol na zemi, kade chodil, robil dobre. Aj náš život musí byť naplnený ustavičným konaním dobra, preukazovaním lásky Pánu Ježišovi, s ktorým sa stretáme v nespočetných bratoch a sestrách potrebujúcich našu pomoc.

Môj priateľ, ktorý veľa služobne cestoval mi rozprával jeden zážitok z cestovania. Raz som pri svojom cestovaní stretol jedného pána a v rozhovore sme sa dostali aj k veciam náboženským. Starší pán sa tváril prívetivo a zdvorilo, ale pri rozhovore povedal: S Bohom a s Cirkvou nemám nič spoločného. Žijem slušne, nikomu nerobím nič zlého, nikoho som nepripravil o život. A moje manželstvo bolo tiež v poriadku. Čo môžete odo mňa ešte očakávať? Ja som si spomenul na text evanjelia o poslednom súde a hneď som sa ho opýtal: Hovoríte, že nik nemôže povedať o vás niečo zlého, ale môžu o vás povedať niečo dobrého? A keď sa ten muž na mňa udivene pozeral, dodal som: Čo ste urobili pre chudobných vo svete, koľko ste dali zo svojho dôchodku pre chudobných a chorých? Navštívil ste susedku, ktorú ste spomínali, že už niekoľko týždňov leží v nemocnici? Čím ste prakticky prispel pre utečencov a pre ľudí bez prístrešia? Muž bol tým veľmi prekvapený a zmohol sa len na otázku: Ale čo mám ja s tým spoločného? Na to sú predsa iní ľudia. Na čo je Charita a Červený kríž?

Veriaci človek sa nedíva na tento svet ako na čakáreň, v ktorej unudení veriaci čakajú na príchod Božieho kráľovstva. Pre človeka milujúceho Krista, tento svet je veľkým pracoviskom, na ktorom sa spolu s Kristom buduje nový a lepší svet. Jeho prvá etapa začína tu na zemi a jeho konečná realizácia nastane po skončení tohoto sveta. Vždy, keď s láskou prijmeme Krista v blížnom a poslúžime mu, budujeme lepší svet tu na zemi a nadobúdame nové zásluhy, aby nás Pán Ježiš prijal do svojho večného kráľovstva.
Dajme svojmu životu správny smer. Konajme dobro, uctime si Krista v blížnom a poslúžme mu.
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Ladislav Šofranko SJ
a
Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu na slávnosť Krista Kráľa

K: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:
Ľ: Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
K: Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,
Ľ: každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.
K: Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohŕdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.
Ľ: Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.
K: Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram;
Ľ: daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou.
K: Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
Ľ: priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
K: Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas:
Ľ: Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky.
V: Amen
a