Spoločnosť Ježišova je mužský katolícky rehoľný rád,
potvrdený pápežom Pavlom III. v roku 1540.
Členovia tohto rádu sa volajú jezuiti.

Spoločnosť Ježišova bola založená “predovšetkým na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a náuke verejnými kázňami, prednáškami a akoukoľvek inou službou Božieho slova, duchovnými cvičeniami, vyučovaním detí a nevzdelaných ľudí v kresťanskej náuke, ako aj poskytovaním duchovnej útechy veriacim v Krista pomocou spovedania a vysluhovaním iných sviatostí.

Nie menej má byť (jezuita) užitočný zmierovaním rozvadených, poskytovaním duchovnej pomoci a služieb tým, čo sa nachádzajú vo väzniciach alebo v nemocniciach, a vykonávaním iných dobročinných skutkov, aké bude pokladať za vhodné na oslávenie Boha a pre všeobecné dobro, a to celkom zadarmo, bez prijímania akejkoľvek odmeny za prácu v službách, ktoré sa tu spomenuli.

A nech sa (každý jezuita) stará, aby mal počas celého svojho života vždy pred očami na prvom mieste Boha a potom spôsob tohto svojho rehoľného zriadenia, ktoré je akousi cestou k Bohu.”

(Formula rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej, 1550)

zakladatelia Spoločnosti Ježišovej

počet členov (2018)

15 842

jezuitov

11 389

kňazov

1077

bratov

3376

vo formácii

74

provincií

130

krajín sveta

organizácia rehole

na čele rádu stojí generálny predstavený

Arturo SOSA, SJ

územnou správnou jednotkou rádu sú provincie

provinciu tvoria rehoľné domy a apoštolské diela

Spoločnosť Ježišova vo svete

Jezuitská kúria v Ríme
Jezuiti v Európe
Českí jezuiti
Poľskí jezuiti
Maďarskí jezuiti