Spoločnosť Ježišova je mužský katolícky rehoľný rád,
potvrdený pápežom Pavlom III. v roku 1540.
Členovia tohto rádu sa volajú jezuiti.

Spoločnosť Ježišova bola založená “predovšetkým na to, aby sa venovala najmä obrane a šíreniu viery, duchovnému pokroku ľudí v kresťanskom živote a náuke verejnými kázňami, prednáškami a akoukoľvek inou službou Božieho slova, duchovnými cvičeniami, vyučovaním detí a nevzdelaných ľudí v kresťanskej náuke, ako aj poskytovaním duchovnej útechy veriacim v Krista pomocou spovedania a vysluhovaním iných sviatostí.

Nie menej má byť (jezuita) užitočný zmierovaním rozvadených, poskytovaním duchovnej pomoci a služieb tým, čo sa nachádzajú vo väzniciach alebo v nemocniciach, a vykonávaním iných dobročinných skutkov, aké bude pokladať za vhodné na oslávenie Boha a pre všeobecné dobro, a to celkom zadarmo, bez prijímania akejkoľvek odmeny za prácu v službách, ktoré sa tu spomenuli.

A nech sa (každý jezuita) stará, aby mal počas celého svojho života vždy pred očami na prvom mieste Boha a potom spôsob tohto svojho rehoľného zriadenia, ktoré je akousi cestou k Bohu.”

(Formula rehoľného zriadenia Spoločnosti Ježišovej, 1550)

zakladatelia Spoločnosti Ježišovej

počet členov (2023)

14 195

jezuitov

10 270

kňazov

814

bratov

3 709

vo formácii

64

provincií

130

krajín sveta

organizácia rehole

na čele rádu stojí generálny predstavený

Arturo SOSA, SJ

územnou správnou jednotkou rádu sú provincie

provinciu tvoria rehoľné domy a apoštolské diela

Spoločnosť Ježišova vo svete

Jezuitská kúria v Ríme
Jezuiti v Európe
Českí jezuiti
Poľskí jezuiti
Maďarskí jezuiti