Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol?

Slúžiť Bohu a oslavovať ho podľa príkladu Panny Márie – k tomu nás vyzýva pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Svätý Otec nám radí žiť v radostnej a veľkodušnej službe bratom a sestrám, aby sme v deň vzkriesenia boli podobní Márii v zjednotení sa s Pánom.

Nanebovzatá oroduje za nás – pripomína v úvodníku Roman Modig. Zameriava pozornosť na večný život a na Máriino nanebovzatie ako výzvu nasledovať ju po ceste vedúcej do nebeskej radosti. Spojenie s Kristom môžeme upevňovať pravidelnou modlitbou, ružencom, sebazáporom, účasťou na svätej omši, mariánskou úctou.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti svätého Jána Eudesa (1601 – 1680). Približuje, ako cez službu chorým a umierajúcim vybadal náboženskú nevedomosť mnohých. Ľudovými misiami duchovne formoval veriacich, založil mužskú i ženskú rehoľu a zanechal dôležité spisy venované Božskému Srdcu i Srdcu Panny Márie. Letné dvojčíslo Posla prináša úryvok z jeho spisu O obdivuhodnom Ježišovom Srdci.

Bystrík Mistrík ponúka svoju meditatívnu báseň venovanú Duchovnej matke rodiny ako aj všetkým rodinám.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová prináša zachované a dosiaľ málo známe svedectvá zo života svätého pápeža Jána XXIII. a tiež svedectvá týkajúce sa úcty k Pražskému Jezuliatku.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje téme Od daru k odpusteniu. Rozoberá postoje ľudí k Božím darom, zároveň vysvetľuje tému odpustenia v Starom zákone, ako aj charakteristické znaky zmierenia.

Cirkevná nemocnica po pandémii vírusu, ktorý „pohol zemeguľou“ – tak nazvala svoju reportáž autorka Andrea Eliášová. Píše o tom, ako zdravotníci z nemocnice milosrdných bratov prežívali obdobie koronavírusu, ako jej lekári i vedenie „bilancujú“ toto obdobie a aké nové výzvy sa objavili pred nimi i pred pacientmi.

Nečakaj na svoj deň – možno tieto slová niektorým pripomenú mládežnícku pieseň známu ešte z čias náboženskej neslobody u nás. A ako s príbehom od Irmy Danieliszovej súvisí pieseň? Spievali si ju mladí turisti každý vo svojom jazyku, a predsa si porozumeli. Až natoľko, že dvaja z nich – Slovenka a Nemec – si našli cestu k sebe a ich vzťah neskôr prerástol do pekného, dlhoročného manželstva. Hrdinovia príbehu boli totiž vnímaví na Boží hlas…

Roku Božieho slova autorka Lucia Puškášová ponúka článok nazvaný Inšpirujte sa Božím slovom. Prináša konkrétny návod, ako rozjímať nad Svätým písmom, aby sme mali z neho úžitok pre dušu i život. Objasňuje, čo znamená „poznámkovanie Biblie“ a ako ho robiť vhodným spôsobom. Zároveň povzbudzuje: „Dovoľte, aby sa stopy vašej viery zanechané na stránkach Biblie stali pokladom, ktorý bude inšpiráciou pre vás i všetkých okolo vás.“

Viete, čo znamená znak IHS, kto ho začal používať a prečo? Mnohí už túto skratku videli na priečeliach kostolov, cirkevných budov či vo vnútri chrámov. Sú známe rozličné vysvetlenia. Čitateľom Posla ponúkame odborné vysvetlenie tohoto znaku od jezuitu Miroslava Herolda.

Beáta Jarottová v rubrike Z našich dejín vyberá zo zabudnutia životný príbeh svojho strýka jezuitského brata Andreja Ratulovského. V čase totality pomáhal biskupovi Pavlovi Hnilicovi a istý čas života pobudol v Čechách. Prežil bohatý život, vyplnený najmä modlitbou a dôverou Bohu za každých okolností.

Sidónia Ondrejičková sa vracia k spomienke na svojho brata pátra Štefana Halienku, jezuitu, ktorý skonal pred desiatimi rokmi. Pripomína, ako obetavo pôsobil medzi univerzitnou mládežou v Ružomberku, ako mal rád prírodu a v kňazskej službe nepoznal oddych. Svoju nevyliečiteľnú chorobu prijal s odovzdaním do Božej vôle a obetoval ju za Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti hodnotnú knihu s názvom Osamelý pútnik Ignác Loyolský. Čitatelia sa z predloženého úryvku dozvedia o svätcovom vzťahu k novicom, ale tiež o jeho službe chorým a núdznym, a to na základe svedectiev. Tie potvrdzujú i dnes jeho mystický rozmer, prejavujúci sa kresťanskou láskou. Autorom knihy je španielsky kňaz.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom závažnú tému: Prečo je dôležité byť pripravený – s dôležitým mravným posolstvom. Nechýbajú ani motivačné otázky pre najmenších a možnosť získať knižnú odmenu za správne odpovede.

V rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že v Poľsku zavádzajú nové pravidlá prípravy na manželstvo. Vlani počet pútnikov do Svätej zeme presiahol štyri milióny, najviac ich bolo z Talianska a Poľska. Rubrika prináša i ďalšie zaujímavé fakty zo života Cirkvi.

Anna Abasová ponúka svedectvo s názvom Nezištná pomoc a modlitba. Cez spomienku na mariánske púte zamýšľa sa nad ľuďmi, ktorých i teraz stretávame na okrajoch ciest. Potrebujú pomoc v núdzi, čím často testujú stupeň našej citlivosti voči ich biede či bolesti.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.