Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol?

Často nedokážeme uskutočniť svoje plány, lebo sa objaví nepredvídaná naliehavá okolnosť. Aj vtedy máme napodobňovať Ježišovo konanie – pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Upozorňuje, že „všetci potrebujeme slovo pravdy, ktoré nás bude viesť a osvecovať nám cestu“.

Priveď do neba všetky duše… – pod týmto názvom čitatelia nájdu duchovný príhovor bratislavského pomocného biskupa Mons. Jozefa Haľka, ktorý otvára zmienkou o fatimskom zjavení Panny Márie a odkaze trom pastierikom – vizionárom. Podrobne sa venuje vysvetleniu významu slov modlitby, ktorú Matka Božia naučila fatimské deti a ktorú odriekajú veriaci po každom desiatku posvätného ruženca.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti svätej Terézie z Lisieux (1873-1897). Píše o jej túžbe po rehoľnom živote, o vstupe do karmelitánskeho kláštora, chorobe jej milovaného otecka aj o tom, ako prijímala všetky ťažkosti života. Spomína jej horlivú túžbu pomáhať kňazom a misionárom. „Očami lásky spoznala, ako veľmi Ježiš miluje jednoduché, úprimné duše, ktoré sa približujú k nežnej láske malých detí,“ uvádza autorka.

Radosť z viery a cesty k svätosti – takto nazvala Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby, v ktorom sa venuje júlovému úmyslu pápeža Františka. Autorka prináša v tejto súvislosti niekoľko pozoruhodných svedectiev o odvahe vyznávať svoju vieru. K augustovému modlitbovému úmyslu prináša príbeh o sestre Márii Gabriele – trapistke, ktorá „prebúdza“ Cirkev. Ide o svedectvo výnimočnej ženy, ktorej obeta mladého života je dnes ovocím mnohých nových duchovných povolaní a ktorú svätý pápež Ján Pavol II. označil za patrónku ekumenizmu.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka rozoberá niektoré biblické kritériá, ktoré sa týkajú vzájomného zbližovania náboženstiev v uvažovaní o múdrosti. Píše tiež o apoštolovi Pavlovi a filozofoch z jeho prostredia. Uvádza, že Pavlove listy obsahujú celý zoznam čností.

Zásah divotvorkyne: pod týmto titulkom nájdu čitatelia pozoruhodné svedectvo manželov Slaných z Bratislavy, ktorí prežili zázrak uzdravenia ťažko chorého Petra na príhovor svätej Filomény. Delia sa o svoj príbeh v článku Andrey Eliášovej. Toto svedectvo zároveň pripomína, aká účinná je duchovná pomoc, teda sväté omše a spoločné modlitby.

Náš jubilant z Petržalky – v príbehu pod týmto názvom predstavuje páter Milan Hromník obetavého muža – pána Karola, ktorý sa cez miništrantskú službu pri oltári, výchovu detí, poctivú prácu v niekoľkých podnikoch stal oporou aj pre slovenských jezuitov pri obnove ich rehoľných domov. Je príkladom aj pre iných ľudí zo svojho okolia: ako kolega, otec i manžel.

Skúška viery – tak nazvala rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa  ďalšie ojedinelé svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Pochádza z Afriky a je to príbeh ženy, ktorá po páde do studne nemala reálnu šancu prežiť. Zázračne ju však zachránil príhovor a modlitby k mystičke, ktorá celý život neúnavne pomáhala chorým a bola blahorečená iba v roku 2018.

Neviete, ako pohladiť tvár nebeského Otca? Píše o tom autorka Magda Košútová v rovnomennom príspevku, kde sa delí o vlastnú skúsenosť pri službe starším ľuďom v rodinách.

Redakcia pripomína v súvislosti s jezuitským Jubilejným rokom svätého Ignáca bohaté Pôsobenie jezuitov na Slovensku naprieč storočiami a ich apoštoláty v rozličných oblastiach života, osobitne v školstve, kde zanechali hlbokú stopu.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti knihu Jezuitský návod takmer na všetko. Spiritualita pre každodenný život. Ponúka osvedčený spôsob napredovania v živote a vo viere od svätého Ignáca, ktorý zanechal vo svojich dielach, cez skúsenosť duchovných cvičení, tradíciu i prax.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka, ktorí deťom približujú, ako Pán Ježiš vyhnal kupcov z chrámu. Venuje sa aj osobnosti spravodlivého muža Nikodéma, ktorý prišiel počúvať Ježišovu múdrosť. Pripája aj  motivačné otázky k téme.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia o tom, že Kalvária v Rajeckej Lesnej má sto rokov, že zakladateľ rehole salvatoriánov bol blahorečený, alebo že filipínski jezuiti zachránili z horiacej nemocnice v Manile 35 novorodencov, pričom riskovali svoje životy. Aj ďalšie zaujímavé fakty zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.

Majme dobré slovo pre každého – to je názov svedectva Anny Abasovej z domova seniorov. Spomína v ňom na svoju mamu a jej odkaz stvárnený aj v myšlienke, že slovo má silu vetra a váhu olova.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.