Čo prináša májové vydanie časopisu Posol?

Máme žiť ako Pánovi priatelia, pripomína tentoraz v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Píše o tom, že sme od Pána Ježiša dostali prístup k jeho Srdcu. No kým Ježiš je v priateľstve vždy verný, my sa od neho pre naše slabosti vzďaľujeme. Práve v  júni – mesiaci Božského SrdcaSvätý Otec upriamuje pozornosť čitateľov na vzácne vlastnosti Ježišovho Srdca a na milosť byť pri ňom.

V cykle úvodníkov na tému Povolanie ku svätosti si redakcia všíma niekoľko podôb svätosti v súčasnom svete. Vo voľnom prerozprávaní pápežovho dokumentu sa venuje  vlastnostiam kresťana, akými sú znášanlivosť, trpezlivosť a miernosť. „Vnútorná pevnosť je dielom milosti a chráni nás, aby sme sa nedali strhnúť násilím, ktoré preniká do spoločenského života. Totiž milosť tlmí márnivosť a stišuje srdce. Svätec nemárni svoje sily horekovaním nad chybami druhých…“

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti svätého Klaudia La Colombiéra (1641 – 1682). Autorka ho približuje ako vzdelaného jezuitu, rozvážneho kazateľa, skvelého rečníka, ktorému však tie najdôležitejšie slová pre jeho službu „zvestuje“ jednoduchá, nevzdelaná rehoľníčka Margita Mária Alacoque. V tichosti kláštornej spovednice cez ňu spoznáva živú lásku Najsvätejšieho Srdca, ktorému sa potom aj on zasvätil. Redakcia pripája jeho rozjímavú modlitbu „Ježiš – moja sila.“

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje pôsobivému svedectvu, o ktoré sa podelil slovenský salezián don Peter Kuchár a ktoré jeho samého zasiahlo počas pôsobenia v Afrike. Dostal tam „lekciu vďačnosti a pokory“ od jednoduchej matky troch detí. V rubrike prináša svedectvo aj rehoľná sestra Stellamaris pôsobiaca v Kamerune. Delí sa o pozoruhodný príbeh takmer slepého dievčatka a jeho záchrany.

Posol prináša aj ďalší úryvok z knihy Dynamickí katolíci, ktorej autorom je Mathew Kelly. Venuje sa téme Znovuobjavenie omše. Opisuje význam jednotlivých častí bohoslužby (eucharistická modlitba, premenenie, znak pokoja atď.) Pripomína, že po odchode z kostola a opätovnom vykročení do sveta treba popremýšľať, ako čo najlepšie plniť svoje kresťanské poslanie, pretože účasťou na svätej omši je človek vyslaný prinášať do sveta Kristovu lásku.

 Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka objasňuje tému o darovaní Božieho Syna ľudstvu ako prejave Božej spasiteľnej lásky. Všíma si Ježišov príchod, jeho znamenia i slová, upozorňujúc, že: „Božie slovo otvára oči srdca i duše a pritom ich osvecuje a posväcuje.“

Nedávne 50. výročie smrti otca biskupa Ambróza Lazíka pripomína Júlia Rakovská. Svoju báseň nazvala slovami biskupského hesla tejto osobnosti slovenských dejín: Ave crux – (Buď pozdravený, kríž).

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ svedectvo pod názvom Maliarka a lekárnička z Handlovej: život pretkaný umením i svedectvami. Pani Helena Galbavá sa delí s čitateľmi o svoj príbeh, vzťah k umeniu, pričom pripája dva skutočné príbehy zo života na povzbudenie čitateľov. Sú o tom, ako Božia milosť neustále zachraňuje duše.

 Vzácny jubilant kardinál Jozef Tomko: pod týmto titulkom si redakcia pripomína 95 rokov života a 70 rokov kňazstva vzácneho misionára, vyslanca slovenskej Cirkvi v zahraničí. Nechýbajú ani úryvky z jeho knihy Na misijných cestách, pripomínajúce jeho bohatú a plodnú apoštolskú činnosť na poste prefekta Kongregácie pre šírenie viery.

Príbeh Mama, som rád, že ťa vidím opisuje osud ženy, ktorú sklamal manžel i jeden zo synov. Až jej pobyt v domove dôchodcov ukazuje na rozdiel medzi skutočnými a fiktívnymi vzťahmi.

Mária Irma Danieliszová v článku Žiačka svätého Michala spomína na svoju priateľku Veroniku, ženu vrúcnej viery, s ktorou ju spája štyridsaťročné priateľstvo. Približuje, čo dokáže v človeku zanechať dar priateľstva, ako môže nenásilne formovať a tešiť v čase i nečase.

Páter Milan Hromník si v rubrike Z našich dejín všíma stopy kresťanstva v názvoch našich miest a obcí. Píše o tom, že obce dostávali mená aj podľa mien patrónov kostolov, po páde komunizmu sa niektoré k takýmto názvom vrátili. Zaujímavá téma bude mať aj svoje pokračovanie.

Redakcia opäť prináša nepravidelnú rubriku Hlasy a ohlasy, v ktorej cituje z listov čitateľov i odberateľov Posla. Reakcie na obsah časopisu sú zo Slovenska, ale i z Kanady a USA.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom, čo znamená sviatosť manželstva. Článok nazvala: Majka sa chystá na svadbu. Nechýbajú ani motivačné otázky.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že v Lurdoch slávia Rok svätej Bernadety, že najvyšší kríž v Rusku meria 47 metrov a nachádza sa v meste Krasnojarsk. Rubrika informuje aj o tom, prečo do zoznamu blahorečených zanedlho pribudne deväťročný Brazílčan Nelson Santana.

Mami, nerieš… Herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz svoje úvahy zamerala na tému májových vzťahov a priateľstva. Cituje pritom z myšlienok duchovného autora Richarda Rohra.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.