Čo prináša májové číslo časopisu Posol?

Pápež František nám v rubrike Stále aktuálne slová kladie na srdce prikázanie lásky, ktoré nám zanechal Ježiš. A čo znamená milovať tak ako Ježiš? „Slúžiť, čiže neuprednostňovať vlastné záujmy, deliť sa o charizmy a dary, ktoré nám Boh dal.“

Vo svojom májovom úvodníku páter Milan Hromník píše o tej, ktorá bola v službách Vykupiteľa ľudstva – o Panne Márii. Vyzdvihuje jej vernosť pri sprevádzaní svojho Syna a tiež jej vnímavosť pri stretnutiach s ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc. Pozýva nás, aby sme jej s dôverou prinášali svoje srdcia i svoje prosby…

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia tretiu časť cyklu Ježišovo prebodnuté Srdce. Taliansky jezuita Massimo Taggi si tentokrát všíma, ako úcta k Božskému Srdcu postupne nachádzala svoje miesto nielen u jednotlivcov svätého života (sestry Margity Márie Alacoque, kňaza Ján Eudesa [čítaj: éda]), ale bola potvrdená aj liturgickým slávením a v pápežskom dokumente: v encyklike Pia XII. Čerpajme vodu s radosťou (Haurietis Aquas).

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov k modlitbe za cirkevné hnutia a spoločenstvá. Autor článku páter Jozef Bartkovjak SJ sa delí o vlastnú skúsenosť zo stretnutí s istým spoločenstvom, ktoré si zvolilo evanjelizáciu cez video: „snažili sa objavovať, kde je ich ‚parketa‘, ako v danom období najlepšie slúžiť Bohu i ľuďom“. Približuje mnohé povzbudivé myšlienky pápeža Františka k tejto téme a jeho výzvu pre Cirkev: „vymyslieť nové ‚abecedy‘, aby zvestovala vieru“.

Sviatosť zmierenia si v rovnomennom článku podrobne všíma bohoslovec z nitrianskeho kňazského seminára Marek Gazdík. Vysvetľuje jej význam, opisuje, akými zmenami prešla v dejinách, uvádza podstatné prvky tejto sviatosti. A pripomína aj povzbudenie z úst Svätého Otca Františka, ktoré zaznelo na Slovensku pri jeho stretnutí s mladými: „Otec nás dvíha v každej situácii, odpúšťa nám každý hriech… Boh vždy odpúšťa! Spoveď je sviatosťou radosti…“

O našej mariánskej kaplnke a Francke – pod týmto názvom nájdete článok čitateľky Posla Júlie Vlkovej zo Selca v okrese Trenčín. So srdcom plným vďaky píše o neľahkom životnom osude 93-ročnej pani Františky Krčmárikovej, ktorá sa vyznačuje úctou k posvätným miestam a dlhé roky sa stará o malú mariánsku kaplnku v obci.

V cykle Biblia a morálka sa páter Ján Ďurica tentoraz venuje téme príchodu Krista v dejinách a v jeho eschatologickej plnosti, ako ho opisuje druhá časť Apokalypsy – Zjavenia apoštola Jána.

Pán Boh nás nikdy neopustí – tvrdí autorka Agáta Kerekešová a dosvedčuje to životnou situáciou, v ktorej pocítila Božiu pomoc. Podobne skúšaným ľuďom múdro radí: „Kríže treba s láskou prijať, pretrpieť a nereptať…“ Táto žena modlitby s pokorou hovorí: „Všetky moje choroby ma čoraz viac približujú k Bohu a dokonalejšie pripravujú na večný život.“

V druhej časti svojho Afrického zápisníka sa kňaz Mons. Marián Gavenda delí s čitateľmi Posla o nevšedné zážitky z niekoľkodňového pobytu v Tanzánii. Sviežim štýlom opisuje život Afričanov a miesta, kam putuje materiálna a finančná pomoc aj z jeho farnosti Devín. Spomína, ako prvýkrát v živote slúžil svätú omšu aj krstil deti v reči tamojšieho ľudu – vo swahilčine. Vníma obrovskú materiálnu chudobu, no pritom radosť, spev a nadšenie živej miestnej cirkvi…

Recept na úspešný rodinný život? Pod týmto názvom čitatelia Posla nájdu prvú časť rozhovoru s pani Máriou Draveckou, manželkou nedávno zosnulého matematika a diplomata Jozefa Draveckého, niekdajšieho veľvyslanca vo Vatikáne. Páter Jozef Bartkovjak sa pokúsi zistiť, či mali títo hlboko veriaci manželia tajný recept na rodinný život… Možno čosi napovedia aj medzititulky: Modlili sme sa za naše deti – Byť schopní jeden druhého vypočuť – Ako rodina musíme držať spolu – Nie egoizmus vo dvojici…

Páter Milan Hromník ponúka cenné zamyslenie pre život a duchovný rast na tému  Nanebovstúpenie. Píše v ňom: „Kristus nám zanechal nádej, že aj my prídeme k nemu vo večnej slávy… Oživím si túžbu po nebi… Každá úprimná modlitba, to je môj výstup do neba… Každá prežívaná svätá omša, to je môj výstup do neba… Každé z lásky obetované utrpenie, to je môj výstup do neba…“

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti pátra Zdenka Homolku, obľúbeného kazateľa a spovedníka. Narodil sa v českých Barchoviciach, vyrastal na Myjave aj v Liptovskom Mikuláši. Počiatočnú rehoľnú formáciu začal v ružomberskom jezuitskom noviciáte, za kňaza bol vysvätený v Holandsku. Celý jeho život bol dynamický, pozoruhodný. Páter Zdenko prekonal množstvo prekážok, aby mohol slúžiť Bohu i ľuďom. Jeho kázne oslovovali celú generáciu vysokoškolákov v Bratislave a zachovali sa vďaka pani Alozii Čiernej, ktorá ich spracovala do knižnej podoby.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti publikáciu s nezvyčaným názvom:  Chváloreč na manželskú hádku. Autor, taliansky kňaz Carlo Rocchetta, ponúka pohľad na manželské konflikty, ako aj podnety a konkrétne cvičenia zamerané na to, aby sa z hádok stávalo konštruktívne stretnutie názorov. Hádky sú podľa neho pozvaním odpúšťať a obnovovať vzájomnú blízkosť a nehu. Uvádza aj užitočné Desatoro „zdravej manželskej hádky“…

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje osobnosť spoluzakladateľky saleziánok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej (1837 – 1881). Ako prvá generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice kládla dôraz na svätú omšu, sviatosť zmierenia a dôverný vzťah s Pannou Máriou. To odporúčala spolusestrám aj dievčatám, ktoré im boli zverené do výchovy. Jej spomienku si v Cirkvi pripomíname 9. mája.

Ježiš sa premení na vysokom vrchu. Takto nazvala svoj príspevok v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom, pripája aj motivačné otázky pre deti.

Počuli ste už o spoločenstve Človek a viera – viete, čomu sa venuje? A viete, kam putoval ďalší zvon od poľskej nadácie Áno životu? Koľko kresťanov žije v Izraeli a v ktorých mestách je ich najviac? V ktorom štáte sa nachádza Katolícka univerzita Panny Márie Dobrej rady? O týchto a ďalších zaujímavostiach z kresťanského sveta sa dozviete v tradičnej  rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov Láska k Bohu a k ľuďom. Vo zvukovej podobe sú tieto trojminútové zamyslenia – Iskry sv. Ignáca – dostupné na podcastových aplikáciách Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.