Čo prináša marcové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Čas spásy. Pripomína, že kým žijeme na zemi, máme čas pracovať na svojej spáse a bojovať o ňu, pretože nie je samozrejmosťou, ale darom.

Aby všetci jedno boli – o to prosil Pán Ježiš vo veľkňazskej modlitbe pred svojím umučením. K jednote nás povzbudzuje aj pápež František, pričom zdôrazňuje, že koreň mnohých rozdelení je v nás samých i v našich sklonoch ohovárať a posudzovať blížnych. Nabáda „živiť“ jednotu modlitbou a láskou.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti mystičky – svätej Terézie od Ježiša (1515-1582). Píše o tom, ako zakladala kláštory v strednom Španielsku. Spomína jej vrcholné dielo o vnútornej modlitbe Vnútorný hrad a jej mystickú víziu spojenú s obrazom, ako vyzerá duša v stave Božej milosti.

„Zázraky“ v spovednici – takto nazvala Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby. Venuje sa v ňom modlitbovému úmyslu pápeža Františka na mesiac marec: aby sme s obnovenou hĺbkou prežívali sviatosť zmierenia a aby sme v nej okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo. Autorka prináša v tejto súvislosti niekoľko pozoruhodných svedectiev o tom, ako sviatosť zmierenia mení životy a duše ľudí.

Magda Košútová pri príležitosti Roku svätého Jozefa ponúka svedectvo s názvom Ty dobrý svätý Jozef…! Delí sa o skúsenosť pomoci svätého Jozefa v jej rodine, osobitne pri starostlivosti o nevládneho, ťažko chorého otca i v posledných chvíľach jeho života.

Akú praktickú podobu môže mať pomoc chorým starším spolubratom v čase koronavírusu? O tom sa dočítate v článku, ktorý jeho autor Jaroslav Šofranko nazval Tím Anticovid v jezuitskom senioráte. Mladý jezuita tu vyjadruje aj vďačnosť voči Bohu a ľuďom, ktorí nezištne pomohli v náročnej situácii… 

V rubrike na povzbudenie chorým a ťažko skúšaným – V radosti i bolesti – vykresľuje  autorka Andrea Eliášová silný príbeh o premene ženy, ktorá sa necítila v manželstve šťastná a všetka služba v rodine bola pre ňu v čase krízy príťažou. Pán premenil jej srdce v okamihu jednej spovede cez jedinú slzu kňaza. Nevšedné svedectvo nesie názov Obraz maľovaný slzou.

 Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka rozoberá niektoré biblické kritériá týkajúce sa sviatosti manželstva a jeho budovania. Dotýka sa aj témy kresťanskej morálky v súvislosti s výkladom blahoslavenstiev.Upozorňuje, že evanjelium je prísľubom šťastia pre všetkých, ktorí chcú kráčať po Božích cestách.

 Angelova túžba vypočutá pri  relikviách: pod týmto názvom prináša rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa, ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím  príhovoru uvedenej blahoslavenej. Je to príbeh talianskeho ženatého lekára Angela, ktorý túžil stať sa trvalým diakonom. Stretol sa však s prekážkou, ktorú mu pomohla na tejto ceste odstrániť až „nová“ blahoslavená.

Páter Milan Hromník pokračuje v cykle Výklad loretánskych litánií. Z biblického pohľadu objasňuje jednotlivé tituly Panny Márie, ktoré sa týkajú jej úlohy v dejinách ľudstva, napríklad obrazné pomenovania Dom zlatý, Archa zmluvy, Brána do neba, Hviezda ranná. Vysvetľuje tiež význam invokácií Uzdravenie chorých, Útočisko hriešnikov, Útecha migrantov, Útecha zarmútených, Pomocnica kresťanov.

 Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz do pozornosti knihu poľského autora Jana Dobraczyńského Otcov tieň. Autor sa podujal prerozprávať život svätého Jozefa, pričom neobchádza ani kultúrne súvislosti. Opisuje napätú atmosféru doby, politické udalosti, vychádza z biblických prameňov a rozsiahleho literárneho materiálu doby.

V rubrike Z našich dejín kňaz Pavol Benedict Lipták OJSS (z rehoľného spoločenstva Dielo Ježiša Veľkňaza) pripomína život biskupa Pavla Hnilicu v súvislosti so storočnicou jeho narodenia. Opisuje jeho cestu ku kňazstvu i k biskupskej vysviacke. Uvádza slová, ktoré mu povedal biskup Róbert Pobožný pri vysviacke: „Tvoja diecéza sa rozprestiera od Pekingu cez Moskvu až po Berlín.“

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka, ktorí deťom približujú, ako sa malý Ježiš so svätým Jozefom v jeho tesárskej dielni priúčal remeslu, ako spoločne pracovali aj modlili sa. Pripája i motivačné otázky k téme.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia o tom, že od augusta 2019 sa plaví po najdlhšej americkej rieke Amazonke nemocničná loď nazvaná „Pápež František“. Plávajúca nemocnica vykonala už 80 000 lekárskych zákrokov, čím pomohla obyvateľom odľahlých častí Brazílie. Ďalej tu možno nájsť informáciu o tom, že po nedávnom odmínovaní miesta Ježišovho krstu na západnom brehu Jordánu sa mohli na toto miesto znovu vrátiť františkáni. Aj iné zaujímavosti zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.

Náš krajan z Austrálie Anton Lenčucha – to je názov spomienky na vytrvalého odberateľa časopisu Posol, ktorý sa narodil v Trstenej a v roku 1951 emigroval do ďalekej Austrálie. Jeho dcéra Júlia informuje, že nedávno zomrel vo veku 89 rokov a celé roky nachádzal duchovnú útechu práve v katolíckom mesačníku. Potešilo ju, že za všetkých živých i zosnulých čitateľov zodpovedný redaktor Posla slávi svätú omšu každý mesiac na prvý piatok.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.