Čo prináša marcové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová uvažuje nad postavou svätého Jozefa ako otca nežnej lásky. Pripomína, že mnohé podobenstvá majú za hlavného hrdinu postavu otca. Svätý Otec nabáda nepozerať sa na nežnosť iba ako na citovú záležitosť, ale vnímať ju ako na skúsenosť, že sme milovaní a prijatí napriek našej biede. 

Odpustenie s pohľadom na Ukrižovaného je názov úvodníka od Romana Modiga, ktorý ponúka čitateľom aj konkrétny návod, ako riešiť svoje životné situácie pomocou štyroch úkonov: prijatia, odpustenia, obetovania a zasvätenia. V Pôstnom období nás to ľahšie privedie k zmiereniu s Bohom i s ľuďmi.

Modlitba pred krížom môže prispieť k našej vnútornej premene. Čitatelia Posla môžu o ňu prosiť aj slovami svätého Vincenta Strambiho, pasionistu, biskupa, radcu pápežov a patróna duchovných povolaní.

V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby redakcia uverejňuje Zdenkin hold Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a modlitbu za svätorečenie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej. S dôverou ju prosme o príhovor aj v tomto náročnom čase…

V rubrike Apoštolát modlitby v článku Andrey Eliášovej Boží „asistenti v bioetike“ nájdu čitatelia svedectvo o „precitnutí“ lekára, ktorý dlhé roky vykonával potraty, ako aj svedectvo matky štyroch detí, ktorá pre utajený potrat musela zvádzať ťažký zápas vo svedomí.

 V cykle Biblia a morálka sa jezuita páter Ján Ďurica zaoberá tematikou konfliktov, odpustenia i lásky k nepriateľom a manželskou morálkou.

Koncom júna tohto roku sa v Ríme bude konať 10. svetové stretnutie rodín. V našich farnostiach, spoločenstvách i v domácnostiach sa môžeme naň duchovne pripraviť aj osobitnou modlitbou, ktorej témou je Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.

„Vo vstupnej hale bratislavskej nemocnice milosrdných bratov pribudol nový obraz: vidíme na ňom muža, ktorý z ohnivých plameňov vyslobodzuje dvoch ľudí. Pripomína to zaujímavú scénu, ktorá sa odohrala v živote tohto muža – je ním svätý Ján z Boha,“ takto sa začína článok Andrey Eliášovej v rubrike V radosti i bolesti, ktorý čitatelia nájdu pod názvom Príbeh o zázraku vložený do obrazu.

 Marcové vydanie Posla prináša pokračovanie príbehu s názvom Jedna cesta ku kňazstvu. Páter Milan Hromník v ňom opisuje nevšedný osud mladého muža, ktorý kráčal za Božím hlasom v ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi u nás. Píše o živote veriacich pred okupáciou Československa v roku 1968 i po nej, približuje odvahu zasvätených ľudí v časoch komunizmu, keď členstvo v reholi bolo „trestným činom“…

Misia Akamasoa na Madagaskare je názov príspevku o náročnej misii pátra Jaroslava Jašša z rehole vincentínov. V ťažkých podmienkach ostrova na východnom pobreží Afriky, kde vládne nesmierna chudoba, hlad a sužujúce sucho, je misionár odkázaný okrem Božej pomoci aj na pomoc dobrodincov zo Slovenska.

V rubrike Z našich dejín sa páter Ladislav Csontos SJ venuje osobnosti jezuitského pátra Františka Paňáka, rodáka z Oravského Podzámku, ktorý žil v povesti svätosti. „Mnohí ho poznali ako človeka, ktorý prinášal ľuďom Boha. Stal sa neúnavným a vyhľadávaným spovedníkom nielen pre laikov, intelektuálov, ale aj desiatky kňazov…“

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti novú knihu pátra Jozefa Šuppu Žiť Božím slovom – Pôst a Veľká noc. Čitateľov prevedú týmito liturgickými obdobiami kvalitné úvahy, rozjímania i príklady zo života. Knižka pozýva ku každodennému počúvaniu Božieho slova a k primeranej odpovedi naň.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom, ako modlitba, pôst a dobré skutky konané v skrytosti pomáhajú v živote i vo vzťahoch. Robí tak opäť prostredníctvom postáv Kvapôčky a Vetríčka. Pripája tradičné motivačné súťažné otázky k téme.

Viete, kde všade pôsobia františkáni žijúci vo Svätej zemi a ako dlho vydávajú časopis venovaný posvätným miestam? A koľko katolíkov žije v Laose? V tradičnej rubrike Letom svetom sa dozviete aj pozoruhodnú správu o tom, že na jednej nedeľnej svätej omši na Madagaskare, ktorú slúžil slovenský misionár páter Jaroslav Jaššo CM, až 178 ľudí prijalo sviatosť krstu. Rubrika prináša aj ďalšie zaujímavosti z diania v Cirkvi.

Nie všetci veriaci majú možnosť aktívne sa zapojiť do prípravy synody o synodalite – o spoločnom kráčaní v Cirkvi. Každý však môže podporovať túto dôležitú udalosť Modlitbou za synodu a vzývať Ducha Svätého o pomoc a radu.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.