Pri príležitosti 350. výročia zjavení Najsvätejšieho Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque otvoria vo francúzskom Paray le Monial jubilejný „rok“. Začne sa 27. decembra 2023, na okrúhle výročie prvého zo zjavení, a uzavrie sa slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 27. júna 2025.

Francúzske mesto Paray le Monial (výslovnosť: paralemonyal) sa nazýva aj „mestom Najsvätejšieho  Srdca Ježišovho“ (la Cité du Sacré Coeur de Jésus). Leží v Burgundsku, vo východnej časti Francúzska, asi 100 km severozápadne od Lyonu. V tejto oblasti sú aj ďalšie významné duchovné centrá ako Cluny či Taizé.

Svätyňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Paray le Monial patrí do diecézy Autun. Táto diecéza v spolupráci s pútnickou svätyňou ohlásila pri príležitosti spomenutého 350. výročia zjavení Najsvätejšieho Srdca Ježišovho osobitný jubilejný rok s témou „Odpovedať na lásku láskou“ (Rendre amour pour amour).

Slávnosť otvorenia jubilea bude v stredu 27. decembra o 11. hodine v miestnej starobylej bazilike. Svätej omši bude predsedať apoštolský nuncius vo Francúzsku Mons. Celestino Migliore. Svätyňa Najsvätejšieho Srdca v Paray le Monial sa od tohto dňa oficiálne začlení do Celosvetovej siete modlitby s pápežom (Apoštolát modlitby) za prítomnosti medzinárodného riaditeľa tejto siete pátra Frédérica Fornosa SJ, ktorý je pôvodom Francúz.

V roku 2024 sa v Paray le Monial uskutoční viacero pútnických, duchovných a umeleckých podujatí (program). V máji sa v tejto súvislosti bude v Ríme konať medzinárodné teologické kolokvium na tému stálej aktuálnosti vynáhrady, odprosovania resp. odčinenia (réparation), ako o to Ježiš žiadal prostredníctvom sv. Margity Márie.

Odpovedať na lásku láskou

Čo sa skrýva za mottom „Odpovedať na lásku láskou“? – Milovať pre lásku samotnú, odpovedať z hĺbky duše na lásku, ktorou sme nezištne milovaní… Biblicky povedané, znamená to „milovať Pána celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,5) a milovať bratov a sestry podľa Ježišovho nového prikázania: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13,34).

Takto prežívaná láska je ústredným bodom kresťanského života. Je tým najdôležitejším v našom živote. Celý život sa učíme milovať čerpajúc z milosti Boha, ktorý je Láska a ktorý nás zahŕňa svojím milosrdenstvom, odpúšťa nám hriechy a neustále obnovuje našu schopnosť milovať blížneho ako seba samého.

Jubileum v Paray le Monial je výzvou naplno uveriť v Boha – milosrdnú Lásku, ktorý nás svojou láskou stvoril a vykúpil, ktorý nám svoju lásku naplno zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi. Je výzvou uveriť v toho, ktorý sa z lásky k nám stal človekom a z lásky k nám hriešnikom zomrel na kríži. Uveriť v toho, ktorý nám v Eucharistii zanechal živú pamiatku svojej lásky. Uveriť v Ježiša Krista, Vykupiteľa, ktorého prebodnuté Srdce prekypuje láskou k nám. V Ježiša, ktorý nám zoslal Ducha Svätého, ducha lásky, Pána a Oživovateľa.

Sv. Margita Mária Alacoque

Pripomeňme si stručne, na čo sa vzťahuje 350. výročie. Ide o zjavenia, v ktorých dal Pán Ježiš vniknúť do tajomstva lásky svojho Srdca sv. Margite Márii Alacoque (1647-1690) z rehole Navštívenia Panny Márie. Bolo to v Paray le Monial v Burgundsku, v kláštore spomenutej rehole, založenej svätým biskupom Františkom Saleským. Táto rehoľná kongregácia je známa aj ako „vizitantky“ alebo Sestry Navštívenia.

Tri hlavné zjavenia sa udiali v rozpätí troch rokov. Prvé bolo 27. decembra 1673, druhé v roku 1674 – v piatok po sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – a tretie v nedeľu 16. júna 1675.

Pri prvom zjavení 27. decembra 1673 sestra Margita Mária kľačala vo svojom kláštore v Paray le Monial pred vystavenou Eucharistiou, keď sa jej zjavilo v oslňujúcom lesku Ježišovo Srdce ovinuté tŕňmi a ozdobené krížom. Neskôr sa o tom zdôverila so slovami, že bola naplnená nevýslovnou láskou.

Druhé zjavenie mala v piatok v oktáve Božieho tela, keď videla päť Kristových rán a počula hlas: „Nemôžeš mi preukázať väčšiu lásku, ako keď urobíš, čo som od teba žiadal, aby si rozšírila úctu k môjmu milujúcemu Srdcu. Len poníženosťou a utrpením sa môžeš stať dokonale hodná tejto milosti.“

Potom jej Spasiteľ ukázal svoje Srdce a pokračoval: „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k svätému prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“

Po tretí raz sa sv. Margite Márii zjavil Pán Ježiš v nedeľu 16. júna 1675. Požiadal ju, aby na prvé piatky pristupovala k svätému prijímaniu a vyprosovala nápravu za urážky voči nemu zo strany ľudí. Porozumieť týmto zjaveniam a uskutočňovať to, o čo v nich Pán žiadal, pomohol sv. Margite Márii Alacoque jej spovedník, sv. Klaudius La Colombiére z rehole jezuitov.

Paray le Monial dnes

Románska bazilika s mohutnými vežami, ktorú si pútnik prichádzajúci do Paray le Monial všimne ako dominantu, je veľmi starobylá, ako to prezrádza jej románsky sloh. Pochádza z 12. storočia a je prejavom duchovne plodného obdobia benediktínskej Clunyjskej reformy. Diecézna pútnická svätyňa zahŕňa viacero objektov, najmä Kaplnku zjavení v komplexe historického kláštora sestier Navštívenia Panny Márie, kde odpočívajú telesné pozostatky sv. Margity Márie. V osobitnej kaplnke je pochovaný jej spovedník sv. Klaudius La Colombière.

Kto sa v Paray le Monial venuje pútnikom? Duchovná animácia Diecéznej svätyne Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je zverená charizmatickej Komunite Emmanuel. Okrem farnosti sú v meste prítomní aj jezuiti a viaceré ženské rehoľné komunity: kláštory vizitantiek, dominikánok a klarisiek, diecézne Sestry pomocnice, rehoľa Malých sestier Františka Saleského, Malé sestry služobnice Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a tiež Služobnice Božského Srdca. Sú tu aj inštitúcie ako Dom sv. Františka Saleského, Akadémia Cor Iesu či Združenie čestnej stráže.

Prisľúbenia Božského Srdca

Ježišova výzva adresovaná Cirkvi cez sv. Margitu Máriu Alacoque sa neskôr premietla do ustanovenia Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V piatok týždňa po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi tak osobitným spôsobom zvelebujeme Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet a jeho nekonečné milosrdenstvo.

Svoje duchovné prežívanie zjavení dala sv. Margita Mária aj do podoby zápiskov, na základe ktorých bolo sformulovaných dvanásť prisľúbení Božského Srdca tým, ktorí si ho ctia a modlia sa k nemu za záchranu hriešnikov. Pán Ježiš dáva ctiteľom jeho Najsvätejšieho Srdca tieto prisľúbenia:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
 3. Poteším ich v trápeniach.
 4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
 5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
 12. Všetkým, ktorí pristúpia k svätému prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

(text: Jozef Bartkovjak SJ, obrázky: sacrecoeur-paray.org)

Aktualizované: 29.12.2023, 20:00