Celosvetová sieť modlitby s pápežom známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za pápeža, aby s pomocou Ducha Svätého plnil svoje poslanie sprevádzať veriacich, ktorých mu Boh zveril.

Úmysel našich biskupov: Aby chudobným a núdznym nechýbala naša pomocná ruka.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Cez Apoštolát modlitby zvyčajne Svätý Otec vyzýva modliť sa za nejakú ľudskú situáciu, ktorá je výzvou pre Cirkev a svet. Tentoraz robí výnimku a prosí o modlitbu za seba samého. Je to pre nás príležitosť uvedomiť si, aký význam pripisuje našej modlitbovej podpore, ako s ňou ráta a pokorne o ňu prosí.

Pápež František sa obracia na ľudí s touto prosbou veľmi často: „Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.“ Spoločenstvo veriacich, ktoré mu Pán zveril, keď ho povolal do služby pápeža, chápe ako úzko spojené so svojím úradom pastiera. Spomeňme si na jeho prvé verejné vystúpenie z balkóna vatikánskej baziliky po zvolení, keď najprv poprosil veriacich o žehnajúcu modlitbu za seba.

Pápež František poukazuje na situáciu svätého Petra v okovách, ktorý zakúsil Božiu oslobodzujúcu milosť vďaka úpenlivému príhovoru veriacich:

„Je dôležité, aby sa ľudia modlili za pápeža a jeho úmysly. Pápež je pokúšaný, je veľmi obliehaný: len modlitba jeho ľudu ho môže oslobodiť, ako čítame v Skutkoch apoštolov. Keď bol Peter uväznený, Cirkev sa za neho neprestajne modlila. Ak sa Cirkev modlí za pápeža, je to milosť. Ja naozaj neustále cítim potrebu prosiť o almužnu modlitby. Modlitba Božieho ľudu ma podopiera.“ (Rozhovor s jezuitmi Mozambiku a Madagaskaru, 5. októbra 2019)

Tento modlitbový príhovor má aj ďalší rozmer: stmeľuje sa ním jednota Cirkvi. Jednota vychádza od Pána, ktorý nás svojou láskou zjednocuje popri všetkých našich rozdieloch:

„On nám neprikazoval páčiť sa jeden druhému, ale milovať sa,“ pripomína pápež František a pokračuje: „Jednota je princíp, ktorý sa aktivuje modlitbou, pretože modlitba umožňuje Duchu Svätému zasiahnuť, umožňuje otvoriť sa nádeji, zmenšiť odstup, držať sa pospolu v ťažkostiach.“ (Kázeň 29. júna 2020)

Svätý Otec sa snaží mať okolo seba sieť modlitby. S týmto úmyslom podporil obnovu a rozvoj Apoštolátu modlitby, ktorý povýšil na pápežské dielo s názvom Celosvetová sieť modlitby s pápežom. Ak si pozrieme obnovené stanovy Apoštolátu modlitby, zistíme, že tu nejde o nejaké ďalšie cirkevné hnutie, ale je to modlitbová služba, vzájomne prepájajúca sieť modlitby, do ktorej sú pozvaní zapojiť sa všetci. Máme vytvárať modliacu sa Cirkev.

Z matematiky si môžeme požičať prirovnanie, že modlitba je „spoločný menovateľ“. Modlitba spája. Apoštolát modlitby slúži na vytváranie jednoty napriek napätiam, ktoré dnes pozorujeme aj vo vnútri cirkevného spoločenstva.

(Autorom textu prevzatého z časopisu Posol 11/2023 je P. Jozef Bartkovjak SJ, koordinátor Apoštolátu modlitby na Slovensku)

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va