Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel našich biskupov: Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Ako môžeme konkrétne reagovať na milióny chudobných, ktorí sa často stretávajú len s ľahostajnosťou, ak dokonca necítia, že sú príťažou? Akú cestu musí spravodlivosť prejsť, aby sa sociálne rozdiely dali prekonať a mohla byť ľuďom navrátená ich tak často pošliapaná dôstojnosť?

Individualistický štýl života je spoluzodpovedný za vytváranie chudoby a často na chudobných zvaľuje všetku zodpovednosť za ich situáciu. Chudoba však nie je dôsledkom osudu, je dôsledkom egoizmu. Preto je rozhodujúce naštartovať rozvojové procesy, pri ktorých sa využijú schopnosti všetkých, aby komplementárnosť kompetencií a rozdielnosť úloh mohli viesť k spoločnému zdroju participácie. Existujú mnohé formy chudoby „bohatých“, ktoré by mohli byť vďaka bohatstvu „chudobných“ vyliečené, ak by sa navzájom stretli a spoznali!

Nikto nie je taký chudobný, aby na oplátku nemohol dať niečo zo seba. Chudobní nesmú byť len prijímateľmi; musia byť postavení do situácie, kde sami môžu dávať, pretože oni dobre vedia, ako to robiť. Koľko prípadov vzájomnej spoluúčasti máme pred očami! Chudobní nás často učia solidarite a spoluúčasti. Je pravda, že sú to ľudia, ktorým niečo chýba, často im chýba mnohé, ba dokonca aj to nevyhnutné, ale nechýba im úplne všetko, pretože im ostáva dôstojnosť Božích detí, ktorú im nič a nikto nemôže odňať.

Preto je potrebný odlišný prístup k chudobe. Ide o výzvu, ktorej sa musia vlády a svetové inštitúcie venovať v predvídavom sociálnom modeli, schopnom uspokojivo reagovať na nové formy chudoby, ktoré postihujú svet a ktoré rozhodujúcim spôsobom poznačia budúce desaťročia. Ak budú chudobní vytlačení na okraj, akoby boli zodpovední za svoju situáciu, potom sa samotný koncept demokracie ocitne v kríze a každá sociálna politika bude odsúdená na stroskotanie.

S veľkou pokorou musíme priznať, že sme často nekompetentní, pokiaľ ide o chudobných. Hovoríme o nich abstraktne, obmedzujeme sa len na štatistiky a chceme zapôsobiť nejakým dokumentárnym filmom. Chudoba má, naopak, viesť ku kreatívnemu projektovému plánovaniu, ktoré umožní rozvoj efektívnej slobody, vďaka ktorej môže každý človek realizovať svoj život vlastnými silami.

Musíme sa odpútať od iluzórnej predstavy, že vlastníctvo finančných zdrojov umožňuje slobodu a jej rast. Účinná služba chudobným podnecuje ku konaniu a umožňuje nachádzať adekvátnejšie formy ako povzbudiť a podporiť túto časť ľudstva, ktorá je často anonymná a nemá vlastný hlas, no nesie v sebe tvár Spasiteľa prosiaceho o pomoc.

(Z pápežovho posolstva k Svetovému dňu chudobných 14. novembra 2021)

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, pixabay.com