Čo prináša  novembrové  vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František vážne otázky: Žijeme pre Pána, alebo pre nás samých? Pre večné šťastie, alebo terajšie uspokojenie? Chceme naozaj svätosť? Otázky súvisia so sviatkom Všetkých svätých a jeho úvaha nesie nadpis Buď svätosť, alebo nič!

Napomínajme s láskou – takto nám v úvodníku radí Svätý Otec. Hovorí o tom, ako máme bratsky a milosrdne napomínať svojich blížnych, a čomu sa pri tomto skutku lásky vyhnúť: „Potrebné je ticho a modlitba za tých, ktorí pochybili, ale nikdy nie klebety.“

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti svätého Františka Xaverského, veľkého jezuitského misionára. Vykresľuje jeho misijné nadšenie na misiách v Japonsku a túžbu po spáse obyvateľov Číny. Spomína útrapy, ktoré musel podstúpiť. Píše o jeho skone a zachovanom neporušenom tele misionára, ktoré si dodnes uctievajú veriaci v indickom meste Goa.

Chýbajúcu lásku nájdeš v odpustení: túto dobrú radu dala autorka Anna Abasová žene, ktorá sa jej zdôverila so svojou bolesťou. Ponúka inšpiráciu čitateľom, ktorí v rodinách zažívajú hnev, zatrpknutosť či podráždenosť svojich najbližších.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje osobnosti veriacich vedcov: Louisa Pasteura a Blaisa Pascala. Prináša svedectvo o ich dôvernom vzťahu k Bohu, ktoré dodnes vzbudzuje rešpekt a pohýna k dôvere v Božie plány. Zároveň je podnetom na zamyslenie pre tých, ktorí slúžia ľudstvu v oblasti vedy a výskumov.

Redakcia dopĺňa článok aktuálnou informáciou o blahorečení pätnásťročného Carla Acutisa, ktorý sa stal pre mládež vzorom, ako treba správne využívať nové technológie.

Záchrana v „hodine dvanástej“: pod týmto názvom rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa, ponúka ďalšie pozoruhodné svedectvo o záchrane duše človeka vzdialeného od Boha – práve na príhovor zakladateľky spomínanej rehole.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje eschatológii, daru večného života. Vysvetľuje chápanie tejto témy v listoch svätého Pavla a tiež v učení Cirkvi. Hovorí o tom, prečo veríme vo vzkriesenie mŕtvych a ponúka odpovede na otázky s tým súvisiace.

Uzdravujúce dotyky sienskej svätice: tak nazvala svoj príspevok autorka Andrea Eliášová. Ponúka dve silné svedectvá o pomoci svätej Kataríny Sienskej v chorobe. Predkladá čitateľom jej život, obety pre duše i „návod“, ako žiť v blízkosti tejto mystičky aj dnes a inšpirovať sa jej svätosťou.

Autor, jezuita páter Ján Ďačok SJ sa ujal pomerne neznámej témy. Približuje čitateľom Posla u nás takmer neznámu ženu – Kateri Tekakwithu, prvú indiánsku sväticu, ktorú formovali jezuitskí misionári. Vykresľuje jej pohnutý život spojený s tvrdými odriekaniami i zázračné uzdravenia, ktoré sa na jej príhovor udiali po jej smrti. Dáva do pozornosti jej duchovný odkaz, aktuálny aj dnes pre ľudí žijúcich kdekoľvek.

Mária Gáliková pokračuje v téme afrických „detí svätej Filomény“, ktorú otvorila na stránkach Posla v jeho minulom vydaní. Opisuje, ako im pomáha Arcibratstvo svätej Filomény a občianske združenie Dobrota pre Afriku. Píše o tom, ako sa Slováci môžu zapájať do pomoci chudobným deťom a ich rodičom v Stredoafrickej republike, kde pôsobí len veľmi málo misionárov.

V rubrike Z našich dejín sa autor Milan Hromník venuje téme 150 rokov od vzniku Spolku svätého Vojtecha. Čitatelia sa dozvedia, prečo sa sídlom tejto významnej katolíckej inštitúcie stala Trnava, prečo vznikol tento Spolok, ako pomáhal Slovákom v priebehu dejín cez svoj tlačový apoštolát.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihu amerického jezuitu Jamesa Martina: Putovanie. Ježiš vo svojej zemi.  Autor pútavo opisuje svoje zážitky zo Svätej zeme, ktoré dopĺňa rôznymi životnými príbehmi a úvahami. V nich môžu ľudia nájsť odpovede aj ťažké situácie.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom, v ktorom im vysvetľuje, ako sa Panna Mária vybrala za svätou Alžbetou. Detským dušiam vysvetľuje známu biblickú udalosť a učí ich, ako jej porozumieť. Nechýbajú ako zvyčajne ani jej  motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že najstaršie preklady evanjelií objavili v pravoslávnom kláštore v severnej Etiópii, alebo že najväčšia krypta na Slovensku sa nachádza pod farským kostolom v Ilave. Zaujme tiež informácia, že prvý raz prišiel pápež na územie Slovenska v roku 1052. V rubrike možno nájsť aj mnohé ďalšie zaujímavé fakty zo sveta Cirkvi.

Mladá autorka Stanislava Dubcová sa zamýšľa nad tým, čo v ľuďoch vyvoláva myšlienka na smrť. Svoj príspevok nazvala Zrodenie pre nebo a píše o tom, ako žiť v Božej blízkosti a nedať sa zotročiť súčasným svetom.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.