Čo prináša novembrové vydanie časopisu Posol?

„V živote prináša veľa ovocia nie ten, kto má veľa bohatstva, ale ten, kto vytvára a udržiava mnohé vzťahy a priateľstvá pomocou darov, ktorými nás obohatil Boh,“ týmito slovami začína svoj príhovor pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Nabáda ku konaniu dobra v každom čase. Radí, aby ten, kto spôsoboval plač, pokúšal sa niekoho potešiť; aby ten, kto sa neprávom obohatil, obdaroval núdzneho. Potom núdzni, ktorým sme pomohli, pri poslednom súde dosvedčia, že sme v nich videli Pána a poslúžili mu.

Kresťanský život je neustály zápas: proti svetu a svetskému zmýšľaniu, boj proti vlastnej slabosti a vlastným sklonom a tiež boj proti diablovi, ktorý je zdrojom zla. Protiváhou zla je rozvoj dobra, duchovné dozrievanie a rast v láske. V úvodníku nazvanom Povolanie ku svätosti to pripomína redakcia Posla, opierajúc sa o formačný dokument pápeža Františka.

Katarína M. Tóthová v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby „prenáša“ čitateľov do obdobia života svätého Ignáca z Loyoly, zakladateľa rehole Spoločnosti Ježišovej. Dozvedia sa o tom, ako svätý Ignác s druhmi slúžil chorým, venoval sa kazateľskej činnosti a dával duchovné cvičenia cirkevným i svetským osobám. Autorka pripomína významnú úlohu jezuitov pri vnútornej obrode Cirkvi.
Článok sa končí niekoľkými myšlienkami svätého Ignáca na povzbudenie ducha.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová v súvislosti s novembrovým modlitbovým úmyslom Svätého Otca venuje svedectvám týkajúcim sa Svätej zeme a potrebe duchovnej pomoci tejto oblasti sveta, ktorá je mozaikou rás, národností  i náboženstiev.

Jeden Zdravas denne za záchranu duše. Pod týmto názvom čitatelia nájdu silné svedectvo o tom, ako aj stručná, no vytrvalá každodenná modlitba môže zachrániť dušu pre nebeské kráľovstvo.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka  sa venuje téme: Nová zmluva a jej morálne dôsledky podľa Listu Hebrejom.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová svedectvo života a obiet mystičky Anny Márie Taigi, radkyne niekoľkých pápežov, kardinálov a biskupov, matky siedmich detí, ktorá žila v povesti svätosti. V článku sa kladie dôraz na to, ako táto skromná a pokorná žena denne kráčala k dokonalosti a obetami dosiahla obrátenie aj uzdravenie mnohých ľudí. Zomrela v roku 1837, jej neporušené telo sa dodnes uchováva v rímskom Kostole svätého Chryzogóna.

Nová rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti úryvok z knihy kňaza Jozefa Jurinu Dotyk neba. Autor hovorí o význame pokory a jednoduchosti, ktorá sa dnes „nenosí“ a ktorú vystriedala túžba byť silný a úspešný.

„Afrika je tou najkrajšou televíziou. Sledujem ľudí, ich život, zvyky, prírodu…“ Takto sa vyjarila slovenská misionárka pôsobiaca v Kamerune – rehoľná sestra Stellamaris Tóthová. V druhej časti výberu z jej listov Posol uverejňuje ďalšie jej zážitky a skúsenosti, ako aj poďakovanie podporovateľom misií.

 Páter Milan Hromník si v rubrike Z našich dejín všíma 170 rokov od vzniku Katolíckych novín. Zdôrazňuje ich význam pre duchovnú a mravnú obrodu nášho národa.Pripomína aktívnych kňazov a redaktorov, ktorí sa podieľali na tvorbe obsahu novín a na poslaní tohoto tlačového apoštolátu.

 Najlepšia rekreácia – taký názov nesie konkrétne svedectvo zo života Márie Irmy Danieliszovej. Hovorí o tom, aká potrebná je duchovná formácia pre životy ľudí. „Odhaľuje“ tiež ovocie takejto formácie z prostredia, v ktorom sa autorka pohybovala.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité odpustenie. Článok obsahuje mravné posolstvo. Nechýbajú ani motivačné otázky pre deti. Novembrové číslo prináša i vyhodnotenie súťaže z predchádzajúcich čísel a mená detí, ktoré dostanú knižnú odmenu.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad o novembrovej apoštolskej ceste Svätého Otca Františka do Japonska a Thajska, ako aj o tom, že v Severnej Kórei žije okolo 400 tisíc kresťanov svoju vieru v utajení. Rubrika prináša ešte ďalšie cenné správy  z kresťanského sveta.

Mami, nerieš… Herečka a recitátorka Eva Žilineková sa cez vzťah ku svojmu už dospelému synovi tentoraz priznáva, že nevymazáva zo svojho diára ani tých, ktorí zomreli, lebo sa na nich obracia v modlitbách. Pobáda k tomu, aby sme boli milosrdní aj voči ľuďom, ktorí nám neraz spôsobujú krivdu či bolesť.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.