Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa SJ v septembri roku 2019 vyhlásil ignaciánsky rok, ktorý sa začal 20. mája 2021 a skončí sa 31. júla 2022. V liste adresovanom Spoločnosti Ježišovej páter generál píše: „V roku 1521, keď sa Ignác v dome svojej rodiny v Loyole liečil zo zranenia, ktoré mu v bitke pri Pamplone dokaličilo nohu, spôsobil Boh jeho obrátenie a nasmeroval ho na cestu do Manresy. Spolu s našimi priateľmi a celou Cirkvou si chce univerzálna Spoločnosť pripomenúť tento mimoriadny okamih, keď Duch Svätý inšpiroval Ignáca z Loyoly, aby sa rozhodol nasledovať Krista. Chceme prehĺbiť naše poznanie jeho pútnickej cesty a vyťažiť z nej ovocie. S týmto úmyslom sa 20. mája 2021 (výročie zranenia v Pamplone) začne Ignaciánsky rok.“

Práve tieto slová generálneho predstaveného a ohlásený Ignaciánsky rok Spoločnosti Ježišovej sa stali pre nás podnetom a inšpiráciou, aby sme po niekoľkých desaťročiach opäť ponúkli veriacim a priaznivcom Spoločnosti Ježišovej na Slovensku nový preklad Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly, obohatený margináliami a poznámkami, ktoré vychádzajú predovšetkým z jeho Autobiografie (na Slovensku naposledy vydanej pod názvom O sebe, Trnava, Dobrá kniha 1997), Duchovného denníka, listov a tzv. direktórií.

Aj vydaním tohto prameňa ignaciánskej spirituality, akým je bezpochyby knižočka Duchovných cvičení, chceme prehlbovať naše poznanie Ignácovej pútnickej cesty a mať osoh z jej ovocia.

Zranenie v Pamplone a prežívanie rekonvalescencie v Loyole boli pre sv. Ignáca dôležité životné skúsenosti. Práve počas procesu uzdravovania započul sv. Ignác Pánovo volanie. Od tej chvíle nastúpil tento rytier a vojak na cestu duchovného dobrodružstva a začali sa pred ním objavovať nové životné obzory.

Čím sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca výnimočné a aktuálne?

Predovšetkým poskytujú čas na stretnutie s Bohom a miesto, na ktorom môžeme prijať od Boha mimoriadne milosti a dary.

Sú školou modlitby, najmä osobnej. Práve osobná modlitba je nevyhnutným činiteľom pre dosiahnutie kresťanskej zrelosti a mala by inšpirovať celý náš kresťanský život. Počas osobnej modlitby sa totiž exercitant stretá so zjaveným tajomstvom spásy.

Sú školou odvahy. Vo Svätom písme Boh nikdy od človeka nežiada malé veci. Boh vždy pozýva konať veľké veci. Biblické postavy Starého aj Nového zákona odpovedajú na Pánovo volanie odvážne a veľkodušne. K odvahe nepochybne patrí aj pohotovosť, oduševnenie a sloboda.

Sú školou sebapoznania. Sv. Ignác veľmi dbal na tento rozmer, najmä na osobné rozlišovanie, túžbu spoznať seba samého a nájsť Božiu vôľu.

Sú aj školou lásky, pretože v nich môžeme prostredníctvom osobnej modlitby objaviť a zakúsiť lásku milujúceho Otca.

Ignácova dobrodružná cesta duchovných cvičení nás vedie k lepšiemu a hlbšiemu poznaniu Ježiša Krista a jeho posolstva. Vedie nás k tomu, aby sme si viac zamilovali Ježiša Krista, nasledovali ho a aby sme sa mu usilovali podobať. Sv. Ignácovi totiž veľmi záležalo na tom, aby ten, kto si robí duchovné cvičenia, nadobudol vnútorné poznanie Krista.

Konkrétny účinok duchovných cvičení na život člo-veka je jasne vyjadrený mnohými Ignácovými myšlienkami: aby sme zvíťazili nad sebou samými, aby sme si usporiadali život, aby sme sa nechali premieňať Bohom, aby sme hľadali Božiu vôľu, a keď ju nájdeme, aby sme podľa nej aj žili.

Nevyhnutným prostriedkom na dobré prežitie duchovných cvičení sv. Ignáca je ticho, ktoré nám pomáha, aby sme objavili dôvernú Božiu blízkosť. Ono je však len prostriedkom; cieľom je vždy láska. Okrem ticha je potrebný postoj živej viery, pretože Pán je živý. Ďalej je potrebný postoj neustáleho hľadania, kontemplatívny postoj a iné.

Pre sv. Ignáca a Spoločnosť Ježišovu sú práve duchovné cvičenia hlavným nástrojom na rozlíšenie Božieho volania. Prostredníctvom nich rastieme vo viere, nádeji a láske. Cez ne sa pripravujeme na službu Bohu a ostatným. Viac ako knihou sú duchovné cvičenia predovšetkým skúsenosťou a veľkým dobrodružstvom nachádzania Boha vo všetkých veciach.

Z úvodu Jána Benkovského SJ

Nový preklad Duchovných cvičení nájdete vo vydavateľstvo Dobrá Kniha