Čo prináša októbrové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová kladie pápež František otázky: Sme pripravení byť kamkoľvek poslaní, aby sme svedčili o našej viere v milosrdného Boha Otca? Sme tak ako Ježišova Matka Mária pripravení dať sa bezvýhradne do služby Božej vôli? – „Pochopiť, čo nám dnes v časoch pandémie Boh hovorí, je úlohou aj pre misie Cirkvi,“ pripomína Svätý Otec a poskytuje viacero podnetov na zamyslenie.

Nezabúdame chváliť Boha? – pýta sa každého z nás vo svojom príhovore pápež František. Dáva nám za príklad Pannu Máriu. Vyzýva nás, aby sme aj v starostiach a krížoch kládli na prvé miesto Boha a dôveru v neho. Aby sme nezabúdali ďakovať mu za veľké veci, ktoré pre nás koná.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti svätého Františka Xaverského, veľkého jezuitského misionára. Vykresľuje jeho misiu v Portugalsku, cestu do Indie i to, ako zápasil s nedostatkom misionárov na Ďalekom východe. Opisuje, ako prišiel do Japonska a pripravil prvé modlitby v japončine.

Na tento príspevok nadväzuje List svätého Františka Xaverského z Indie adresovaný svätému Ignácovi z Loyoly. Delí sa v ňom o svoje skúsenosti s novou misiou: „Ešte som sa nezastavil, odkedy som sem prišiel. Usilovne chodím po dedinách a obmývam svätou vodou všetky deti, ktoré ešte neboli pokrstené. Deti ma nenechali ani pomodliť sa breviár, ani najesť sa a odpočinúť si, kým som ich nenaučil nejakú modlitbu.“

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje osobnosti talianskej laičky Chiary Amirante, zakladateľky diela Nové horizonty. Toto medzinárodné združenie slúži ľuďom zápasiacim so závislosťami, drogami a podáva pomocnú ruku cez evanjelium tým, čo padli na úplné ľudské dno. Obdivuhodné výsledky obrátení a premien života zúfalcov, ktorých táto komunita zachránila, žnú úctu aj samotného pápeža Františka: Chiaru Amirante si neraz prizýva k dôležitým rozhovorom a rozhodnutiam. V článku sa čitatelia dozvedia o začiatkoch diela, jeho charizmatickej zakladateľke i poslaní komunity, ktorá sa šíri ďalej do sveta.

Dôvera Elvíry a vymodlená práca: pod týmto názvom prináša rehoľná sestra Katarína Krištofová nedávnu skúsenosť jednej kresťanskej rodiny. Svedčí o sile vytrvalej modlitby konanej na príhovor blahoslavenej Matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Autorka článku je postulátorkou procesu svätorečenia zakladateľky Kongregácie Božského Vykupiteľa.

Páter Ján Ďurica SJ sa v cykle Biblia a morálka venuje téme Od daru k odpusteniu. Objasňuje prostredníctvo Cirkvi pri odovzdávaní Božieho odpustenia a tiež viaceré spôsoby, ako vnímať Božiu reč. Čitatelia tu nájdu i „návod“ na správny prístup ku Svätému písmu. Dozvedia sa, akým spôsobom čítala evanjelium svätá Terezka z Lisieux a ako ho uvádzala do života.

Služba na chirurgii ako skúška z lásky k blížnym: tak nazvala svoje svedectvo autorka Andrea Eliášová. Píše o bratovi Danielovi z rehole pallotínov, ktorý slúži v nemocnici milosrdných bratov v Bratislave. Pripája duchovné zážitky z cesty za svätým Vincentom Pallottim, ktorého neporušené telo spočíva v Ríme.

Sondu do života afrických „detí svätej Filomény“ ponúka Mária Gáliková, ktorá vedie občianske združenie Dobrota pre Afriku. Pomáha nahliadnuť do života ľudí v Stredoafrickej republike, kde misionári zažívajú najťažšiu službu. Zároveň píše o tom, ako môžu Slováci pomôcť ťažko skúšaným Afričanom.

Viete, ako vznikli Loretánske litánie, ako sa v Cirkvi rozšírili a aký majú význam? Tejto téme sa venuje páter Milan Hromník v článku, ktorý nadväzuje na tému Loretského jubilejného roka z minulého vydania Posla. Autor si všíma aj zhudobnenie známej modlitby viacerými slávnymi európskymi skladateľmi.

Páter František Sočufka SJ v rubrike Z našich dejín pokračuje v téme z predošlého čísla Posla. Približuje 50 rokov od založenia vydavateľstva Dobrá kniha. Spomína mená jezuitov, ktorí sa v exile v Kanade aktívne podieľali na tlačovom apoštoláte. Opisuje presťahovanie vydavateľstva na Slovensko po páde totality. Uvádza knižné tituly, ktoré mali mimoriadny ohlas u čitateľov.

 Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti nenápadnú, ale obsažnú knihu Nájdi svoj skrytý poklad, ktorá pomáha osvojiť si modlitbu v tichu. Jej autorom je augustiniánsky mních s viac ako štyridsaťročnými skúsenosťami s duchovným sprevádzaním mužov a žien.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Zásnuby a Zvestovanie – s mravným posolstvom vysvetľujúcim dôležitú biblickú tému. Nechýbajú ako zvyčajne ani jej motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že v Belgicku sústavne vzrastá počet žiadostí o krsty dospelých, ale i to, že v Afrike rastie počet kňazských povolaní, pričom zo Slovenska dostáva finančnú podporu 520 bohoslovcov z ôsmich afrických krajín. Rubrika ponúka aj iné zaujímavé fakty zo života Cirkvi.

Príspevok Anny Abasovej s názvom Sú medzi nami sa týka októbrovej spomienky na sviatok anjelov strážcov. Dobrých, ochotných ľudí z domova pre seniorov, kde autorka žije, prirovnáva k takýmto anjelom a vyzýva ku vďačným modlitbám za nich.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.