Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel našich biskupov: Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

„Každá reforma Cirkvi vo svojej podstate spočíva v stále rastúcej vernosti jej vlastnému povolaniu“. Pri plnení svojho poslania je teda Cirkev povolaná k neustálej konverzii, ktorá je tiež „pastoračným a misijným“ obrátením a spočíva v obnove zmýšľania, postojov, praxe a štruktúr, aby bola vždy vernejšia svojmu povolaniu. Cirkevné zmýšľanie formované synodálnym vedomím radostne víta a podporuje milosť, na základe ktorej sú všetci pokrstení schopní a povolaní stať sa misionárskymi učeníkmi. Veľkou výzvou pre pastoračné obrátenie, ktoré z toho pre život súčasnej Cirkvi plynie, je zintenzívniť vzájomnú spoluprácu všetkých pri vydávaní svedectva o evanjeliu, založenú na daroch a úlohách každého jedinca, bez klerikalizácie laikov a zosvetštenia klerikov, každopádne sa treba vyhnúť pokušeniu „prílišného klerikalizmu, ktorý ich [laikov] odsúva na okraj, keď ide o dôležité rozhodnutia“.

Pastoračné obrátenie k praktizovaniu synodality si vyžaduje, aby sa prekonali niektoré paradigmy, ktoré sú stále prítomné v cirkevnej kultúre, pretože súvisia s takým chápaním Cirkvi, ktoré ešte nebolo obnovené v duchu ekleziológie spoločenstva. Medzi ne patria: sústredenie zodpovednosti za misiu do rúk pastierov; nedocenenie zasväteného života a charizmatických darov; nedocenenie špecifického a odborného prínosu laikov, vrátane žien, v oblastiach ich kompetencií.

V perspektíve spoločenstva a uskutočňovania synodality možno v pastoračnej činnosti načrtnúť niektoré základné orientačné línie:

a) aktivácia – na všetkých úrovniach, počnúc miestnou cirkvou – cirkulárneho prepojenia medzi službou pastierov, participáciou a spoluzodpovednosťou laikov a podnetmi pochádzajúcimi z charizmatických darov, v dynamickej cirkularite medzi „jedným“, „niektorými“ a „všetkými“;

b) integrácia uplatňovania kolegiality pastiermi so synodalitou, prežívanou celým Božím ľudom, ako prejav spoločenstva medzi partikulárnymi cirkvami v rámci univerzálnej Cirkvi;

c) vykonávanie Petrovej služby jednoty a riadenia univerzálnej Cirkvi zo rímskym biskupom v spoločenstve so všetkými partikulárnymi cirkvami a v synergii s kolegiátnou službou biskupov a synodálnou cestou Božieho ľudu;

d) otvorenie Katolíckej cirkvi voči iným cirkvám a cirkevným spoločenstvám v nezvratnom úsilí spoločne smerovať k plnej jednote v zmierenej odlišnosti jednotlivých tradícií;

e) sociálna diakonia a konštruktívny dialóg s mužmi a ženami rôznych náboženských vyznaní a presvedčení, s cieľom spoločne realizovať kultúru stretnutia.

(Z Dokumentu Medzinárodná teologická komisia: Synodalita v živote a v misii Cirkvi 104-106)

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va