Odvaha a horlivosť

Z Božieho slova
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Nebojte sa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 16 – 20)

Gaudete et exultate
Svätosť je o odvahe, je to impulz, ktorý zanecháva znak na tomto svete. Aby to bolo možné, sám Ježiš nám vychádza v ústrety a opakuje nám s pokojom a neochvejnosťou: „Nebojte sa!“ „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“. Tieto slová nám umožňujú kráčať a slúžiť s tým postojom plným odvahy, ktorý vzbudzoval Duch Svätý v apoštoloch a viedol ich k ohlasovaniu Ježiša Krista. Koľkokrát nás to láka, aby sme zostali na pohodlnom pobreží! Ale Pán nás volá vyplávať na more a spustiť siete do hlbších vôd.
Odvaha je darom Ducha Svätého. On nás vedie, aby sme sa chválili evanjeliom, ktoré ohlasujeme; je to neochvejná dôvera v Neho, ktorý nám dáva istotu, že nič „nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky“. Potrebujeme impulz Ducha, aby sme neboli paralyzovaní strachom a vypočítavosťou, aby sme si nezvykli kráčať len v bezpečných hraniciach. Keď apoštoli cítili pokušenie nechať sa paralyzovať strachmi a nebezpečenstvami, začali sa spoločne modliť a prosiť o odvahu. A odpoveď bola, že „keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo“.
On je vždy novosť, ktorá nás neustále podnecuje vydať sa na cestu a meniť miesto, aby sme išli tam, kde to ešte nepoznáme. Boh nemá strach! Nemá strach! Ide vždy mimo našich schém a nebojí sa periférií. Preto, ak sa odvážime vyjsť na periférie, tam ho stretneme: On už je tam. Zvyk nás zvádza a vraví nám, že nemá zmysel čokoľvek meniť, že vzhľadom na túto situáciu nemôžeme urobiť nič, že to bolo vždy tak, a prežili sme. Pre zvyk už nečelíme zlu a necháme, aby veci boli také, aké sú. Dovoľme však, aby nás Pán prišiel zobudiť, aby nami zatriasol v našej ospalosti a vyslobodil nás z nečinnosti. Postavme sa zvyku, otvorme poriadne oči a uši, a predovšetkým srdce, aby sme sa nechali pohnúť tým, čo sa deje okolo nás, a výkrikom živého a účinného Slova Vzkrieseného. Prosme Pána o milosť neváhať, keď nás Duch žiada, aby sme urobili krok vpred; prosme o apoštolskú odvahu komunikovať evanjelium druhým a prestať z nášho kresťanského života robiť múzeum spomienok. V každom prípade, dovoľme, aby nás Duch Svätý viedol vidieť dejiny v perspektíve vzkrieseného Ježiša. (GE 129-139)

Krátke zamyslenie
V malej kaplnke neďaleko Ríma na mieste, ktoré sa volá La Storta, mal sv. Ignác silnú skúsenosť. Na tomto mieste mal mystický zážitok: Boh Otec ho pridružil k svojmu Synovi, nesúcemu kríž. Ježiš ho prijal, povediac mu: „Chcem, aby si nám slúžil.“ Dostal tiež utvrdenie, že jemu a jeho spoločníkom bude Boh Otec v Ríme milostivý. Toto ubezpečenie však neviedlo Ignáca k snívaniu o jednoduchých cestách. Svojim spoločníkom povedal, že v Ríme narazia na „mnohé protirečenia“ a možno budú ukrižovaní. Pre Ignáca a jeho spoločníkov bolo stredobodom nasledovať úplne vo všetkom Krista nesúceho kríž.

Prosby
Pane Ježišu, ty vieš, že sme krehkí a slabí, ale nosíme v sebe poklad, ktorý nás robí veľkými, prosíme ťa o odvahu ísť do misie, ktorá sa odohráva v každodennosti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, prosíme ťa o silu tvojho Svätého Ducha, aby nás neparalyzoval strach a nebezpečenstvá.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Prosíme ťa, Ježišu, uisti nás ako sv. Ignáca, že nám budeš milostivý v našich životoch a na našich miestach kde ťa chceme nasledovať a slúžiť Ti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.