Výskumníci z Trnavskej univerzity skúmali faktory, ktoré majú vplyv na stabilitu rodiny. Okrem dostatku času a prítomnosti oboch rodičov by podľa nich pomohlo aj zvýšenie prostriedkov štátu na podporu detí a rodín zo súčasných 1,6% HDP na úroveň priemeru EÚ (2,4%). Odporúčajú tiež zaviesť nový predmet na základných školách, ktorý deti naučí riešiť konflikty.

Vyplýva to z výstupov štvorročného projektu APVV Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí, ktorý v rokoch 2016-2020 realizovali na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) so sídlom v Bratislave.

Výskumný projekt zavŕši medzinárodná konferencia Pomoc stabilite rodiny, ktorá sa uskutoční už vo štvrtok 24. septembra v Bratislave na Kostolnej 1 (vchod z Primaciálneho námestia). TF TU ju organizuje spolu s Fakultou štúdií o rodine Univerzity kardinála Štefana Višinského vo Varšave. Účastníci sa na ňu môžu registrovať pomocou prihlasovacieho formulára.

„V rodinách i v spoločenskom živote sa ukazuje neschopnosť mladých ľudí riešiť konflikty, čo by bolo možné zlepšiť zavedením prierezovej témy výchovy a vzdelávania zameranej práve na riešenie konfliktov. Pozitívnu rolu zohrávajú existujúce centrá pomoci rodine, ktoré sú však materiálne i personálne poddimenzované,“ konštatuje hlavný riešiteľ projektu profesor Ladislav Csontos, autor novej monografie Stratégia na podporu stabilnej rodiny a jej faktory.

Pomôcť rodine by podľa vedcov z Trnavskej univerzity malo byť záujmom a spoločným strategickým cieľom štátu a všetkých jeho štruktúr, ale aj Cirkvi. Navrhujú prijať opatrenia na lepšie zosúladenie života rodiny a práce, podporovať rodiny s troma a viac deťmi, ponúkať vzdelávacie programy pre snúbencov a mladých manželov, zatraktívniť učiteľské povolanie nielen zvýšením finančného ohodnotenia a spoločenským uznaním a motivovať mladých mužov k štúdiu učiteľských odborov.

Odporúčajú  tiež na základných školách zaviesť predmet Riešenie konfliktov. Pre tento predmet bude potrebné vypracovať teoretické zdôvodnenie, vytvoriť osnovy a vyškoliť kompetentných vyučujúcich v priebehu najbližších desiatich rokov.

Ako teológovia však majú aj pro-rodinné odporúčania pre Cirkev: rodina má byť v strede farského spoločenstva a farnosť má byť „rodinou rodín“. Majú sa vytvárať pastoračné programy, navýšiť kapacity centier pomoci rodinám a do duchovnej služby majú byť viac zapojení ženatí trvalí diakoni.

Program konferencie

Info: truni.sk