Čo prináša  novembrové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová predkladá všetkým trvalú eucharistickú výzvu: uctievať Boha, a nie seba samého. Nabáda k obráteniu od ľahostajnosti k súcitu, od plytvania k zdieľaniu, od sebectva k láske, od zdôrazňovania jednotlivca k bratstvu. Pripomína pomoc Panny Márie ako eucharistickej ženy pri pretváraní spoločenstiev na Cirkev naplnenú vôňou živého Chleba, zostupujúceho z neba – Ježiša Krista.

Verím v spoločenstvo svätých – úvodníkom s týmto názvom otvára páter Milan Hromník hlavnú tému novembrového vydania Posla. Pripomína dva dôležité sviatky Cirkvi, spojené s mesiacom novembrom: sviatok Všetkých svätých a spomienku všetkých zosnulých veriacich. Povzbudzuje nás, aby sme nebeskému Otcovi predkladali v modlitbe našich zosnulých, nech dosiahnu účasť na večnej blaženosti.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia ďalšiu časť textu anglického jezuitu Jamesa Fitzsimonsa (1919 – 2015), ktorý väčšinu kňazského života pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. Tentoraz objasňuje, prečo je stredobodom úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu prebodnuté Kristovo Srdce a ako sa Kristus stáva zdrojom Ducha pre bratov a sestry celej Cirkvi.

Svätý Otec v novembri osobitne pamätá v modlitbách na trpiace deti, najmä na siroty, obete vojen, a vyzýva nás k modlitbe na tento úmysel. Preto v rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Koľko váži detská slza? Prináša svedectvá o utrpení detí v africkej Rwande, ako aj o pomoci sirotám cez dielo Matky Terezy.

Služba miništrantov je veľmi dôležitá. Leží na srdci aj pápežovi Františkovi, ktorý sa prihovoril stovkám francúzskych miništrantov počas ich tohtoročnej púte do Ríma. Odporúčal im neuzatvárať sa do seba, byť opornými bodmi pre ich rovesníkov. Pripomínal mladým: „Je to česť slúžiť Ježišovi.“ Nech sú pápežove slová poďakovaním a povzbudením aj pre našich miništrantov na Slovensku.

Kresťanská nádej je témou meditatívnej úvahy pátra Milana Hromníka. Predstavuje Krista ako zdroj každej nádeje. Vysvetľuje, že kresťanská nádej nie je sebecká, ale vedie ku skutkom lásky, k záujmu o druhých. Pripomína, že každú nádej posilňuje modlitba, ktorou sa človek otvára na pôsobenie Boha cez sviatosti a čítanie Svätého písma.

V cykle Biblia a morálka jezuita páter Ján Ďurica tentoraz poukazuje na rozličné formy spoločenstva a morálne povinnosti, ktoré prináležia k rôznym úrovniam spoločenského života. Uvádza tiež, aké postavenie má v Božom pláne rodina.

Bystrík Mistrík ponúka svoju novú báseň Modlitba pred krížom. Prihovára sa v nej Kristovi, ktorý je naším životom, vzkresením a nádejou na odpustenie. Prosí aj za zosnulých, pre ktorých môžeme v tomto mesiaci vyprosovať milosti, aby mali účasť na večnej radosti.

Anna Abasová sa delí s čitateľmi o to, čo obohatilo jej dušu: dôstojná spomienka na zosnulých. Píše: „Modlime sa za duše v očistci, ale aj za seba, a zvažujme slová, ktoré povieme iným ľuďom… buďme milosrdní k svojim blízkym a nešetrime dobrými slovami.“

Ako nemocnica Bambino Gesu pomáha malým pacientom? To sa dočítate v rovnomennom článku v rubrike pre chorých. Pozoruhodné svedectvo vyrozprávali tri ženy: ukrajinská matka ťažko chorého chlapca, talianska zamestnankyňa nemocnice a ukrajinská lekárka, ktorá utiekla pred vojnou. Vo vatikánskej detskej nemocnici sa poskytuje naozaj všestranná pomoc…

Cez rozbité životy k uzdraveniu srdca: pod týmto názvom ponúka autorka Andrea Eliášová čitateľom zaujímavú skúsenosť saleziána dona Petra Kuchára, misionára, ktorý uplynulých päť rokov prežil v talianskej komunite Nové horizonty medzi „padlými anjelmi“. Pútavo opisuje, ako zakladateľku tejto komunity, charizmatickú Talianku Chiaru Amirante, Boh pozval k nevšednému dielu lásky, ktoré dnes zachraňuje ľudí z dna, podsvetia, zo závislostí – a  stratených prinavracia Bohu.

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti pátra Rajmunda Ondruša, tvorivého jezuitu, ktorý veľa rokov obetoval tlačovému apoštolátu Spoločnosti Ježišovej (v rokoch 1985 – 1990 pôsobil ako redaktor slovenského vydania Posla v Kanade). Mnohých čitateľov si získal aj zozbieranými životopismi svätých, ktoré vyšli knižne pod názvom Blízki Bohu i ľuďom.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti knihu športového funkcionára, podnikateľa, cestovateľa a pedagóga Otta Bergera Život plný zázrakov. Túto knihu napísal ako hlboký prejav vďačnosti voči Bohu, „ktorý robí zázraky všade tam, kde sme ochotní ich vidieť“. Jednu kapitolu autor venuje aj spomienkam na svojho strýka kardinála Jána Chryzostoma Korca.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom príbeh O Božom kráľovstve. Deťom sa opäť prihovárajú obľúbené postavičky – Vetríček a Kvapôčka – hrdinovia tohto redakčného seriálu. Nechýbajú ani motivačné otázky k téme.

Viete, kde sa nachádza stred Európy? A koľko katolíkov žije v ázijskom štáte Východný Timor? V tradičnej rubrike Letom svetom sa dozviete aj to, kto daroval katolíkom v Bahrajne, prevažne moslimskej krajine, Katedrálu Panny Márie, kráľovnej Arábie. Spomedzi ďalších zaujímavostí z kresťanského sveta rubrika prináša informáciu o tom, že relikvia blahoslaveného cisára Karola Habsburského sa už nachádza aj v kaplnke nitrianskeho hospicu.

Najmä tých skôr narodených môže zaujať modlitba biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá sa zachovala pod názvom Zasvätenie posledných rokov svojho života Panne Márii. Svedčí o jeho vrúcnej láske a dôvere k Božej Matke. (Nezabúdajme tiež vzývať o pomoc biskupa Jána a prosiť Boha o jeho skoré blahorečenie. Proces blahorečenia bol obnovený v roku 2019.)

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.