Nie je ľahké vidieť pravdivo svoj stav. Je v nás veľa sebaobranných mechanizmov a nie je samozrejmé, že sme k sebe úprimní a pravdiví, naopak je v nás veľa sebaklamu. Hriech postupne vytvára v nás náklonnosť ku kompromisom a tak existuje v nás nebezpečenstvo skrytých kompromisov. Kompromisy sú vždy (alebo sa zdajú) veľmi rozumné a logické, vždy nájdeme dôvody, ktorými si ich obhájime a ospravedlníme. Hriech otupuje naše srdce. Stávame sa necitlivými a nevnímavými nielen v medziľudských vzťahoch, ale najmä na Boha, na jeho slovo, na jeho prejavy lásky. Hriech posilňuje v nás falošnú ilúziu našej veľkosti a utvrdzuje nás v presvedčení, že sme schopní žiť z vlastných síl, z vlastnej šikovnosti, schopnosti, a že vlastne Boha ani tak veľmi nepotrebujeme. Skrytá pýcha posilňuje v nás nevedomý postoj sebestačnosti, existovať bez Boha. Ako ľudia, poznačení dedičným hriechom a svojimi osobnými hriechmi, nie sme schopní vidieť v plnosti a jasne svoj stav, a preto musíme prosiť o svetlo, o pravdivé poznanie svojho vlastného stavu, svojho hriechu. Človek odhaľuje skutočnú pravdu o hriechu až v pohľade do očí trpiaceho Krista. Ukrižovaný Kristus je zjavením pravdy o zlobe hriechu, ktorý stál až smrť Božieho Syna, ale je aj zjavením Božej lásky do krajnosti.

Biblický text

„Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi. Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: «Aj tento bol s ním.» Ale on ho zaprel: «Žena, nepoznám ho.» O chvíľu si ho všimol iný a povedal: «Aj ty si z nich.» Peter odpovedal: «Človeče, nie som.» A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: «Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.» Peter povedal: «Človeče, neviem, čo hovoríš.» A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: «Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.» Vyšiel von a horko sa rozplakal.“ (Lk 22, 54 – 62)

Prosba

Prosím o vnútorné poznanie svojho hriechu, svojho vnútorného chaosu, neporiadku a o poznanie svetského zmýšľania, ktorému podlieham a ktoré je opakom Kristovho zmýšľania. Prosím o pravú ľútosť.

Z Ignácovho života

„Potom som si išiel kľaknúť pod kríž, ktorý bol nablízku, aby som sa poďakoval Bohu. A tam sa mi znovu zjavilo to videnie, ktoré som mal viac ráz a ktoré som nikdy nepochopil, tá vec s mnohými očami, čo som prv spomínal a čo sa mi zdala veľmi krásna a akoby s mnohými očami. Keď som bol však pod tým krížom, jasne som videl, že tá vec nemala také krásne farby ako zvyčajne; vtedy som celkom jasne pochopil, že to bol zlý duch a aj rozhodná vôľa mi to potvrdila. Aj neskoršie sa mi ešte často a dlho zjavoval, ale ja som ho s pohŕdaním odháňal pútnickou palicou, ktorú som zvyčajne nosieval v ruke.“ (Rozhovory pútnika 31)

Niekoľko otázok na reflexiu

  • Čo som urobil/a pre Krista? Čo robím pre Krista? Čo musím urobiť pre Krista?
  • Čo pre mňa znamená sviatosť zmierenia?
  • V ktorých oblastiach duchovného života som najviac náchylný/á ku kompromisom?

Záverečná modlitba

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Voda z boku Kristovho, obmy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu mojej smrti povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen

Text modlitby v PDF

Foto: Peter Buša SJ


V septembri minulého roku sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov vám chcem aj naďalej ponúkať výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života.