Viac živí, väčšmi ľudskí

Z Božieho slova
„Ježiš vystúpil na vrch a učil svojich učeníkov: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 13 – 16)

Gaudete et exultate
Neboj sa svätosti. Nepripraví ťa o silu, život či radosť. Práve naopak: pretože sa staneš tým, čo mal Otec na mysli, keď ťa stvoril, a budeš verný svojmu bytiu. Závisieť od neho nás oslobodzuje z otroctva a pomáha nám spoznať vlastnú dôstojnosť. To sa odráža vo svätej Jozefíne Bakhite, ktorá bola „unesená a predaná do otroctva v krehkom veku siedmich rokov a veľa vytrpela v rukách krutých pánov. Dospela však k pochopeniu hlbokej pravdy, že Boh, a nie človek, je skutočným Pánom celého ľudského bytia, celého ľudského života. Daná skúsenosť sa premenila na prameň veľkej múdrosti pre túto pokornú dcéru Afriky“.
V takej miere, v akej sa posväcuje, sa každý kresťan stáva užitočnejším pre svet. Biskupi západnej Afriky nás učia: „V duchu novej evanjelizácie sme volaní byť evanjelizovaní a evanjelizovať prostredníctvom podpory všetkých pokrstených, aby ste prijali vašu úlohu byť soľou zeme a svetlom sveta, kdekoľvek sa nachádzate.“
Neboj sa cieliť vyššie, nechať sa milovať a oslobodiť Bohom. Neboj sa nechať viesť Svätým Duchom. Svätosť ťa neurobí menej ľudským, pretože je to stretnutie tvojej slabosti so silou milosti. Ako hovorieval Léon Bloy, v živote „je len jediný smútok – smútok z toho, že nie sme svätí“. (GE 32-34)

Krátke zamyslenie
Sv. Jozefína Bakhite, podobne ako mnohí iní svätí, zakúsila vo svojom živote utrpenie, samotu, odmietnutie či beznádej. Ignác z Loyoly nazýva tento stav najvyšším, tretím stupňom pokory, na ktorom sa plne pripodobňujeme Kristovi. Tieto ťažké skúsenosti v nás rodia pravý život. Sú to skúsenosti, ktoré sa premieňajú na prameň múdrosti.

Prosby
Otče, ty, ktorý nás miluješ a vyslobodzuješ z otroctva, veď nás, aby sme sa nebáli kráčať ďalej aj napriek našim každodenným pádom.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ty chceš, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta, daruj nám, Otče, milosť neustále napĺňať toto povolanie vo svete.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Daruj nám, Otče, schopnosť vnímať každý okamih ako prejav tvojej lásky, aby sa tieto okamihy stali schodíkmi na ceste k svätosti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.