Na Slovensku vznikne spoločná Konferencia vyšších rehoľných predstavených. Zriadená bude po 23 rokoch k 1. januáru 2019.

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne dekrétom ku dňu 1. januára 2019 zriadila novú Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). K 31. decembru 2018 tak ukončili činnosť dva samostatné subjekty – Konferencia vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferencia vyšších predstavených ženských rehôl na Slovensku (KVPŽR), ktoré takto prešli 23-ročnú púť (1995 – 2018) a prostredníctvom ich činnosti a vzájomnej podpory sa uskutočnilo mnoho dobra pre samotných zasvätených a tiež v Cirkvi a spoločnosti na Slovensku.

Vznik spoločnej Konferencie predchádzalo takmer dvojročné obdobie prípravy, rozlišovania na rôznych úrovniach a tiež štúdium fungovania konferencií zasvätených v iných krajinách Európy. Portál zasvatenyzivot.sk pripomína, že „zmysel zjednotenia nie je len technický, ale ide nám hlavne o svedectvo jednoty zasvätených, pretože veríme, že aj takto je možné posilniť celkové vnímanie a identitu zasväteného života ako takého v dnešnej dobe. Zároveň túžime viac sa vzájomne poznať a dopĺňať sa v spoločnom poslaní v Cirkvi pre účinnejšiu spoluprácu a vzájomnú pomoc a potom – áno, sú tu aj tie administratívno-praktické veci, v ktorých tiež potrebujeme ísť spolu a hľadať to, čo môže byť dnes – v Cirkvi a v spoločnosti – pomocou preto, aby sme mohli stále lepšie a účinnejšie slúžiť a uskutočňovať zverené poslanie podľa našich špecifických chariziem,“ uvádza.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku v súčasnosti združuje 45 ženských a 29 mužských rehoľných spoločností, v ktorých žije približne 3 000 zasvätených mužov a žien. Aj keď náš život nie o číslach, je to predsa len sila a tak je našou túžbou, aby sa táto sila prejavila aj cez naše modlitby, obety, skutky, aby Konferencia a tí, ktorí ju v jej počiatkoch povedú, a tiež každý brat a sestra, vnímali túto silu modlitby a podpory a prinášali bohaté ovocie v Cirkvi i v spoločnosti.

Bratislava 31. decembra (TK KBS)
Zdroj: zasvatenyzivot.sk / sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR, doterajší predsedovia KVPŽR a KVRP

Viac o tomo spájaní si môžete pozrieť tu