Jezuiti prišli do Banskej Štiavnice 1. mája 1649, aj napriek náročným podmienkam v dôsledku náboženských nepokojov a epidémií sa v tomto meste a jeho okolí snažili rozvíjať apoštolskú činnosť. Pôsobili ako kazatelia, katechéti, spovedníci pre veriacich slovenskej aj nemeckej národnosti. Popri tom viedli v meste gymnázium. Po zriadení Banskej akadémie niektorí pátri prednášali aj na nej. Medzi nimi bol významnou osobnosťou P. Nicolaus (Mikuláš) Poda von Neuhaus SJ, ktorý sa narodil pred 300 rokmi, 4. októbra 1723.

Patril medzi veľké osobnosti vedeckého života 2. polovice 18. storočia. Jeho odborný záber bol neuveriteľný. Bol jezuita, kňaz a tiež významný vedec, ktorý sa vyznamenal v oblasti prírodných vied a baníckeho školstva. Venoval sa matematike, fyzike, entomológii (štúdium hmyzu), mineralógii a petrografii (odvetvie, ktoré sa zaoberá stavbou hornín), bol tiež priekopníkom prírodovedného múzejníctva.

Nicolaus Poda absolvoval svoje gymnaziálne a vysokoškolské štúdiá vo Viedni. Roku 1740 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Nasledovali ďalšie štúdiá v Leobene, Klagenfurte, Judenburgu. Po ukončení štúdia od roku 1754 vyučoval v Klagenfurte a Linzi. V rokoch 1758 – 1765 vyučoval na jezuitskej univerzite v Grazi, kde popritom spravoval observatórium a okolo roku 1751 dal základy univerzitnému prírodnému múzeu. V rokoch 1766 až 1771 bol profesorom na Katedre matematiky, mechaniky a hydrauliky na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Tu budoval fyzikálno-matematické zbierky a dával zhotoviť modely banských strojov. Napísal a vydal tri učebnice o banských (najmä Hellových) strojoch. V roku 1761 uverejnil vo svete prvé, čisto entomologické dielo Insecta Musei Graecensis, ktoré napísal na základoch pokrokovej taxonómie Carla Linného. P. Nicolaus Poda si plnil aj kňazské povinnosti a pôsobil ako spovedník cisára Leopolda II.

Po zrušení Spoločnosti Ježišovej roku 1773 sa usadil vo Viedni, kde sa zapájal do vedeckého života v okruhu Ignáca von Borna. Tu v roku 1783 ako autor alebo spoluautor s Ignácom von Bornom vydal pod menom Physiophillus dielo Monachologia. P. Nicolaus Poda zomrel vo Viedni 29. apríla 1798.

Spracoval: P. Peter Buša SJ, Peter Jancsy
Foto: Rudo Mlich – Vlastné dielo, Wikipedia