Synoda biskupov z roku 2018 priznala mladým ľuďom a ich situácii rozhodujúce miesto, z ktorého sa Cirkev usiluje vnímať a rozlišovať pôsobenie Ducha Svätého v súčasných ľudských dejinách. Chudobní a mladí sú doplňujúcim sa a navzájom súvisiacim locus theologicus. Mladí ľudia, z ktorých väčšina patrí medzi chudobných, čelia veľkým problémom v našom dnešnom svete, medzi ktoré patria obmedzené pracovné možnosti, ekonomická nestabilita, narastajúce politické násilie, rozličné formy diskriminácie, neustále zhoršovanie sa životného prostredia a iné neduhy, a to všetko im sťažuje nachádzanie zmyslu života a približovanie sa k Bohu.

Mladosť je fázou ľudského života, keď jednotlivci robia základné rozhodnutia, ktorými sa včleňujú do spoločnosti, hľadajú spôsob, ako dať význam svojmu bytiu, a uskutočňujú svoje sny. Sprevádzaním mladých ľudí v tomto procese, tým, že ich budeme učiť rozlišovať a deliť sa s nimi o Dobrú zvesť Ježiša Krista, im môžeme ukázať, že cesta k Bohu vedie cez solidaritu s ľuďmi a vytváraním spravodlivejšieho sveta.

Mladí ľudia pokračujú v otváraní sa budúcnosti s nádejou, že si vybudujú dôstojný život v zmierenom svete, ktorý je v harmónii so životným prostredím. Je to mládež, ktorá nám zo svojej perspektívy môže pomôcť lepšie pochopiť epochálnu zmenu, ktorú práve prežívame, a jej novosť naplnenú nádejou. Dnes sú mladí ľudia hlavnými protagonistami antropologickej zmeny, ktorá sa odohráva cez digitálnu kultúru našej doby a otvára ľudstvo novej dejinnej etape. Žijeme časy zmeny, z ktorej povstane nové ľudstvo a nový spôsob budovania ľudského života v jeho osobnej a sociálnej dimenzii. Mladí ľudia sú nositeľmi tejto novej formy ľudského života, ktorá môže vďaka skúsenosti stretnutia sa s naším Pánom Ježišom nájsť svetlo na cestu spravodlivosti, zmierenia a mieru.

Apoštolské diela Spoločnosti Ježišovej môžu byť dôležitým príspevkom k vytváraniu a udržaniu priestorov, ktoré sú otvorené mladým ľuďom v spoločnosti a Cirkvi. Naše diela sa snažia byť priestormi, ktoré sú otvorené kreativite mládeže, priestormi, ktoré podporujú stretnutie sa s Bohom života, tak ako ho zjavil Ježiš, a prehlbujú kresťanskú vieru mladých. Podobné priestory by mali pomôcť mladým ľuďom rozlíšiť cestu, na ktorej môžu dosiahnuť šťastie a prispieť tak k radosti celého ľudstva.

Mladí ľudia prežívajú napätie medzi príťažlivosťou kultúrnej homogénnosti a prejavovaním sa medzikultúrnej ľudskej spoločnosti, ktorá je obohacovaná diverzitou a rešpektuje ju. Logika trhovej ekonomiky vedie k homogénnosti, ale mladých ľudí naopak nadchýna na rôznorodosť, ktorá je v súlade s praktizovaním pravej slobody a otvára kreatívne priestory, ktoré prispievajú k vzniku humánnej, medzikultúrnej spoločnosti. S týmto východiskovým postojom sa môžu venovať budovaniu kultúry bezpečia, ktorá zaručuje zdravé prostredie pre deti aj mladých ľudí a vytvára podmienky, ktoré umožňujú naplno rozvinúť ich ľudský potenciál.

Sprevádzať mladých ľudí od nás vyžaduje autenticitu života, duchovnú hĺbku a ochotu deliť sa o životné poslanie, ktoré dáva zmysel tomu, kým sme a čo robíme. Ak to získame, budeme schopní naučiť sa spolu s mladými nachádzať Boha vo všetkých veciach aj v našich poslaniach a apoštolátoch, budeme im vedieť pomôcť hlbšie prežiť toto obdobie ich života. Sprevádzanie mladých ľudí nás privádza na cestu osobného, komunitného a inštitucionálneho obrátenia.