Aj pre teba

Z Božieho slova
„Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.” (Gal 5, 22-26)

Gaudete et exultate
Nato, aby sa ľudia stali svätými, nemusia byť biskupmi, kňazmi, rehoľníčkami či rehoľníkmi. Veľakrát máme pokušenie myslieť si, že svätosť je rezervovaná len tým, ktorí majú možnosť držať si odstup od bežných zamestnaní, aby venovali veľa času modlitbe. Nie je to tak. Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamestnaniach všedného dňa, tam, kde sa každý nachádza. Si zasvätená alebo zasvätený? Buď svätý(á) tak, že s radosťou prežívaš tvoje zasvätenie. Žiješ v manželstve? Buď svätý(á) tak, že miluješ a staráš sa o svojho manžela a o svoju manželku, ako Kristus o Cirkev. Si robotník? Buď svätý tak, že poctivo a kompetentne konáš svoju prácu v službe bratom. Si rodič alebo starý rodič? Buď svätý tak, že trpezlivo učíš deti nasledovať Ježiša. Máš autoritu? Buď svätý tak, že sa zasadzuješ za spoločné dobro a vzdávaš sa osobných záujmov.

Nech milosť tvojho krstu prinesie ovocie na ceste k svätosti. Nechaj, aby všetko bolo otvorené Bohu, a preto si vyber jeho; vyberaj si Boha znova a znova. Nestrať nádej, pretože máš silu Ducha, aby to bolo možné, a svätosť je v podstate ovocím Ducha Svätého v tvojom živote. Keď cítiš pokušenie zapliesť sa do svojej slabosti, zdvihni oči k Ukrižovanému a povedz mu: „Pane, ja som úbožiak, ale ty môžeš urobiť zázrak a spraviť ma trochu lepším.“ (GE 14-15)

Krátke zamyslenie
Sv. Ignác si prešiel svojou duchovnou skúsenosťou a usiloval sa priviesť aj druhých k hľadaniu a nachádzaniu Boha vo všetkom. Prial si, aby aj druhí ľudia hľadali Božiu prítomnosť vo všetkých veciach, napr. v hovorení, v chodení, vo videní, vo vychutnávaní, v počúvaní, v myslení, vôbec vo všetkom, čo robia. Veď predsa Boží majestát je vo všetkých veciach, svojou prítomnosťou, svojím pôsobením a svojím bytím.

Prosby
Daj nám, Pane, aby sme Teba hľadali a nachádzali vo všetkom ako sv. Ignác a aby sa nám všetko stalo príležitosťou na stretnutie sa s Tebou.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Prosíme ťa, Pane, daj nám milosť poznať, že sme povolaní byť svätí, a vydávať svedectvo tam, kde sme, a v tom, čo robíme aj cez malé gestá.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Prosíme ťa, Pane, aby sme vo svojich slabostiach, pokušeniach a ťažkostiach dvíhali svoj zrak k Tebe a s tvojou pomocou rástli vo svätosti.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.