Ježiš neustále poslušný Otcovej vôli, poslušný svojmu poslaniu, prijal cestu kríža, ktorá ho priviedla k sláve vzkriesenia. Sv. Ignác nás povzbudzuje k tomu, aby sme hľadeli na tešiteľský úrad, ktorý Kristus, náš Pán, zastáva, a porovnávali ho s tým, ako priatelia zvyknú tešiť priateľov. Ako keď priateľ potešuje priateľa, tak voči nám vykonáva svoj tešiteľský úrad Zmŕtvychvstalý Kristus. On chce premieňať náš smútok na radosť, strach na odvahu, obavy na pokoj, našu vlažnosť premeniť na rozhorené srdce, slzy na smiech, nejasnosť na porozumenie, chaos na jasné vedomie jeho živej prítomnosti, otvárať nám oči pre jeho prítomnosť v tomto svete a poslať nás ohlasovať nový život. On, živý, zmŕtvychvstalý, oslávený Pán, je uprostred nás, je s nami a aj nám dáva poslanie napĺňať jeho tešiteľský úrad v tomto svete.

V dnešnom svete je veľa nedôvery, skleslosti, znechutenia, frustrácie, beznádeje, strachu, rezignácie. Práve dnes je veľmi potrebné, aby sme my kresťania plnili službu útechy, poslanie nádeje, ktoré nám Kristus zveruje, a tiež vedeli povzbudiť, potešiť, posilniť, dodať odvahu, nádej. Veď Duch vzkrieseného Pána sa prejavuje v nádeji, v dôvere v budúcnosť, v spolupráci, vo vytváraní jednoty a porozumenia.

Biblický text

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, veď vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak budete mať aj na úteche. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti, aby sme nedôverovali sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. A v neho dúfame, že nás ešte vyslobodí, ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorý máme zásluhou mnohých, mnohí za nás vzdávali vďaky.“ (2 Kor 1, 3-11)

Prosba

Prosme o hlbokú vieru v neustálu prítomnosť Zmŕtvychvstalého Pána v každodennom živote a o schopnosť prinášať nádej a útechu, tým, ktorí to potrebujú.

Z Ignácovho života

„Španiel, s ktorým som na začiatku býval a ktorý mi premárnil peniaze bez toho, že by ich bol splatil, odcestoval do Španielska cez Rouen. Medzitým čo však čakal v Rouene na povoz, ochorel. Dozvedel som sa o jeho chorobe z nejakého listu. Zmocnila sa ma túžba navštíviť ho a pomôcť mu. Rozmýšľal som aj nad tým, že v takýchto okolnostiach by som ho hádam mohol aj získať, aby opustil svet a venoval sa celkom Božej službe. V Rouene som potešil toho chorého a pomohol som mu nastúpiť na loď, ktorá mala ísť do Španielska; dal som mu aj listy, odporúčajúc ho spoločníkom, ktorí boli v Salamanke, t. j. Kalistovi, Cáceresovi a Artiagovi.“  (Rozhovory pútnika 79)

Záverečná modlitba

Pane, potrebujeme Tvojho Ducha,
tú božskú silu,
ktorá premenila toľkých ľudí
a uschopnila ich k mimoriadnym činom
a k mimoriadnemu životu.
(Pedro Arrupe SJ)

Text modlitby v PDF

Foto: jesuit.global


V septembri minulého roku sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov vám chcem aj naďalej ponúkať výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života.