Každý svojou cestou

Z Božieho slova
„Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus.” (Ef 4, 1-7)

Gaudete et exultate
Netreba stratiť odvahu, keď človek hľadí na vzory svätosti, ktoré sa mu zdajú nedosiahnuteľné. Existujú svedectvá, ktoré sú užitočné, aby nás stimulovali a motivovali, ale nie preto, aby sme sa ich snažili kopírovať, pretože to by nás mohlo vzdialiť od jedinečnej a vlastnej cesty, ktorú má Pán pre nás. Dôležité je, aby každý veriaci objavil svoju vlastnú cestu a dostal zo seba to najlepšie; to osobné, čo doňho Boh vložil (porov. 1 Kor 12, 7) a nevyčerpáva sa v snahe napodobňovať niečo, čo nebolo zamýšľané preňho. Všetci sme povolaní byť svedkami, ale „existujú mnohé existenciálne formy svedectva“. Vskutku, keď veľký mystik svätý Ján z Kríža písal svoj Duchovný spev, uprednostňoval vyhýbať sa fixným pravidlám pre všetkých a vysvetľoval, že jeho verše boli napísané tak, aby ich každý použil „podľa vlastného spôsobu“. Pretože Boží život sa nám komunikuje „jedným takým a druhým onakým spôsobom“. (GE 11)

Krátke zamyslenie
Svätý Ignác nachádzal na začiatku svojej cesty inšpiráciu v čítaní životov svätých.  Najväčšími vzormi, ktoré sa rozhodol napodobňovať, boli sv. František a sv. Dominik. Zaumienil si žiť tak, ako oni, robiť to, čo robili oni. Ignác chcel robiť veľké a náročné veci. S postupom času sa, ale jeho pozornosť viac a viac upriamuje na Ježiša. Jeho chcel viac spoznávať a takto nachádza svoj vlastný, autentický spôsob života. Vďaka tejto autentickosti mohol Ignác pozitívne ovplyvniť aj životy druhých. Počas štúdií v Paríži vstupuje do života Františka Xaverského, a v Ríme zase spoznáva Filipa Neriho.

Prosby
Prosíme ťa Pane, aby sme sa nechali inšpirovať príkladmi svätých, a pritom, aby každý z nás nachádzal svoju vlastnú cestu v nasledovaní teba.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane, každému z nás si daroval jedinečnosť a krásu, daj prosíme, aby sme toto spoznávali a dostali to najlepšie zo seba.
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane, prosíme ťa daj, aby bol každý z nás schopný spoznať dary, ktoré nám dávaš, a aby sme sa tešili z nich na tvoju slávu.
Prosíme ťa, vyslyš nás.

Bože, náš Otče, ty si otvoril oči svätému Ignácovi, aby videl celé stvorenie ako to, ktoré je naplnené tvojou prítomnosťou a prozreteľnosťou. Prosíme ťa, otvor aj naše oči, aby sme videli všetky veci novým spôsobom v Kristovi na tvoju väčšiu slávu. Amen.

Duša Kristova, posväť ma. Telo Kristovo, spas ma. Krv Kristova, napoj ma. Voda z boku Kristovho, umy ma. Umučenie Kristovo, posilni ma. Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma. Do svojich svätých rán skry ma. Nedaj mi odlúčiť sa od teba. Pred zlým nepriateľom chráň ma. V hodinu smrti mojej povolaj ma. A daj mi prísť k tebe, aby som ťa s tvojimi svätými chválil na veky vekov. Amen.

 

 

Deviatnik s názvom „Na ceste svätosti so sv. Ignácom z Loyoly“ sme pripravili pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca z Loyoly, ktorý bol na slávu oltára vyzdvihnutý spolu s Františkom Xavérskym, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Ponúkame vám ho ako príležitosť spoločne sa modliť a pripraviť sa spolu s nami na slávenie svätorečenia, ktoré bude v sobotu 12. marca 2022.