Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Za  tých, ktorí v krajinách pod diktatúrou, autoritárskym režimom alebo s oslabenou demokraciou bojujú za základné práva, riskujúc vlastné životy.
Úmysel našich biskupov: Aby sme príkladným slávením Veľkej noci prinášali svetu nádej na víťazstvo Božej pravdy a spravodlivosti.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Keď si pozorne všimneme naše spoločnosti súčasnej doby, nájdeme mnohé protirečenia, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa pýtali, či rovnaká dôstojnosť všetkých ľudí, slávnostne vyhlásená pred 70 rokmi, je skutočne uznávaná, rešpektovaná, chránená a podporovaná za každých okolností. V dnešnom svete pretrvávajú početné formy nespravodlivosti, živené zúženými antropologickými víziami a hospodárskym modelom založeným na zisku, ktorý neváha využívať, vyraďovať a dokonca zabíjať človeka. Zatiaľ čo jedna časť ľudstva žije v blahobyte, ďalšia časť je svedkom, ako sa jej vlastná dôstojnosť neuznáva, pohŕda sa ňou alebo sa pošliapava a ako sa jej základné práva ignorujú alebo porušujú.

Myslím aj na nenarodené deti, ktorým je upierané právo vstúpiť do sveta; na tých, ktorí nemajú prístup k prostriedkom nevyhnutným na dôstojný život; na vylúčených z prístupu k primeranému vzdelaniu; na nespravodlivo pozbavených práce alebo nútených pracovať na spôsob otrokov; na tých, ktorí sú zadržiavaní v neľudských podmienkach, ktorí sú podrobení mučeniu alebo ktorým sa odopiera možnosť záchrany; na obete násilne odvlečené a na ich rodiny.

Myslím aj na všetkých, ktorí žijú v prostredí, kde panuje podozrievanie a pohŕdanie, ktorí sú predmetom netolerancie, diskriminácie a násilia z dôvodu ich rasovej, etnickej, národnostnej alebo náboženskej príslušnosti.

Nakoniec nemôžem nespomenúť všetkých, čo trpia kumulovanými porušovaniami ich základných práv v tragických podmienkach ozbrojených konfliktov, zatiaľ čo obchodníci so smrťou sa bezohľadne obohacujú za cenu krvi ich bratov a sestier.

Výzva reagovať na tieto vážne fenomény sa dotýka všetkých:
„Keď sa totiž porušujú základné práva, alebo keď sa privilegujú niektoré na úkor iných, alebo ak sa tieto garantujú len pre určité skupiny, vtedy dokázateľne nastávajú ťažké nespravodlivosti, ktoré zase ďalej živia konflikty s ťažkými dôsledkami (…).“

Každého sa týka výzva zasadiť sa v rámci vlastnej kompetencie osobitne v prospech tých, ktorí sú „neviditeľní“. Zvlášť citlivo to musíme vnímať práve my kresťania pretože požiadavka spravodlivosti a solidarity naberá osobitný význam pre nás kresťanov, pretože samotné Evanjelium nás pozýva obrátiť pohľad na tých najmenších z našich bratov a sestier, prejaviť spolucítenie (porov. Mt 14,14) a konkrétne sa snažiť zmierniť ich utrpenie.

(Z posolstva Pápeža Františka pri 70. výročí Deklarácie ľudských práv, 10 december 2018)


Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Apoštolát modlitby dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy Apoštolátu modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va