Sv. Ignác chcel po svojom obrátení pôvodne zostať v Manréze, ktorá sa nachádza neďaleko Barcelony iba na niekoľko dní, aby doplnil svoje poznámky reflexiou posledných skúseností. Nakoniec sa z tejto krátkej zastávky stal niekoľkomesačný pobyt, v ktorom ho Boh vychovával ako učiteľ svojho žiaka. Ignác v Manréze prechádzal procesom uzdravovania a očisťovania. Prežil svoju temnú noc. Ponorený do svojho vnútra zápasil so svojimi škrupuľami, úzkosťami, spomienkami a pokušeniami. Boh ho vyviedol z tejto temnoty a daroval mu pokoj srdca a nové poznanie. Počas tejto etapy stretol Ignác starú ženu, ktorá upriamila jeho pozornosť na osobu Ježiša Krista: „Ó, kiežby sa zaľúbilo môjmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, zjaviť sa Vám jedného dňa!“ Ignác postupne odtrháva svoj duchovný zrak od svojho vnútra, od seba samého, a upriamuje ho definitívne na Ježiša Krista. Od tejto chvíle Ignác hľadá Ježiša Krista celým svojím srdcom. Ježiš Kristus sa preňho stáva centrom života. Všetko v jeho živote sa upriamuje naňho.

Podobné upriamenie na osobu Ježiša Krista vidíme aj v živote Ignácovho neskoršieho nástupcu v službe generálneho predstaveného P. Pedra Arrupeho SJ. Jezuitský generál P. Pedro Arrupe dostal od reportéra talianskej televízie otázku: „Kto je pre vás Ježiš Kristus?“ Vo svojej knihe Moja cesta a moja viera na toto interview spomína takto: „Táto otázka ma prekvapila a preto som na ňu odpovedal celkom spontánne: Pre mňa je Ježiš Kristus všetko.“ A v knihe pokračuje: „Dnes vám dávam znovu túto odpoveď s ešte väčším dôrazom a jasnosťou. Iba tak môžem vyjadriť, čo Ježiš Kristus znamená pre môj život. On bol mojím ideálom od môjho vstupu do Spoločnosti Ježišovej, on bol a zostáva mojou cestou, on bol a ešte vždy je mojou silou. Myslím, že nie je potrebné veľa hovoriť, veľa vysvetľovať, čo to znamená: Vezmite Krista z môjho života, a všetko sa zrúti; ako telo, ktorému odstránite kostru, hlavu a srdce.“

Biblický text

„V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.“ (Jn 1, 35 – 39)

Prosba

Prosím o dôverné poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac miloval a nasledoval.

Z Ignácovho života

„V tejto dobe aj naďalej som sa rozprával s duchovnými osobami, ktoré si ma vážili a chceli sa so mnou rozprávať; lebo hoci som nemal veľa poznania o duchovnom živote, predsa vo svojich rozhovoroch prejavoval som veľkú horlivosť a veľa dobrej vôle pokračovať v Božej službe. V tom čase žila v Manréze istá veľmi stará žena, ktorá sa dlhý čas venovala Božej službe; ako taká bola známa v mnohých krajoch Španielska, takže aj Katolícky kráľ si ju dal raz zavolať, aby sa s ňou porozprával o niektorých veciach. Keď sa táto žena rozprávala jedného dňa so mnou, novým Kristovým vojakom, povedala mi: „Ó, kiežby sa zaľúbilo môjmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, zjaviť sa Vám jedného dňa!“ Veľmi som sa nad tým zadivil a vysvetlil si to naľahko: „Ako by sa práve mne mohol zjaviť Ježiš Kristus?“ (Rozhovory pútnika 25)

Niekoľko otázok na reflexiu

  • Kto bol v mojom živote Jánom Krstiteľom alebo starou ženou?
  • Kto mňa upriamil na Ježiša Krista?
  • Čo ma na začiatku môjho duchovného života zaujalo, fascinovalo na Ježišovi Kristovi?
  • Menilo sa niečo v mojom vzťahu k Ježišovi Kristovi?

Záverečná modlitba

Ak túžiš po vyliečení rán, Kristus je lekár.
Ak ťa spaľuje horúčka, Kristus je prameň.
Ak ťa ničí ničomnosť, Kristus je spravodlivosť.
Ak potrebuješ pomoc, Kristus je sila.
Ak túžiš po nebi, Kristus je cesta.
Ak sa bojíš smrti, Kristus je život.
Ak utekáš pred temnotou, Kristus je svetlo.
Ak hľadáš jedlo, Kristus je pokrm.
(sv. Ambróz)

Text modlitby v PDF

Foto: jesuits.global


V septembri minulého roku sme si pripomenuli desiate výročie náhlej smrti P. Petra Bujka SJ, ktorého si Pán povolal 3.9.2013. P. Bujko bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom. Hneď od svojej vysviacky pôsobil v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde jeho hlavnou náplňou bolo dávanie duchovných cvičení. V duchovných cvičeniach sprevádzal mnoho ľudí, ako zasvätených tak ja laikov, rozbehol tiež dávanie duchovných cvičení v každodennom živote, aj online formou.

V úvode ku knihe Bože, ty si môj Boh Páter Bujko o duchovných cvičeniach hovorí toto: „Cieľom duchovných cvičení je spoznať a zbaviť sa toho, čo nám nedovoľuje žiť v plnosti, hľadať a nachádzať Božiu vôľu pre svoj život; hľadať, aký plán má Boh pre náš život, a rozhodnúť sa ho realizovať. Pomocou duchovných cvičení môže človek usporiadať svoje vzťahy, vzťah k sebe samému, k Bohu a k ostatným stvoreniam. Duchovné cvičenia môžu byť pre každého človeka hlbokou skúsenosťou Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmierneho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom uzdravenia a duchovného posilnenia“.

V kontexte týchto slov vám chcem aj naďalej ponúkať výber z duchovných cvičení P. Petra Bujka, ktoré pripravil roku 2012. Nech sú pre vás tieto texty obohatením vášho duchovného života.