Veľkonočné posolstvo Pátra Generála Artura Sosu SJ
Premena v čase COVID


Prepis celého video-príspevku Pátra Generála Artura Sosu SJ

Veľká noc ponúka nové svetlo na ceste k Bohu, ktorú nám naznačuje aj pandémia COVID-19, dotykajúca sa v posledných mesiacoch celého ľudstva. Veľká noc je Božia Pascha, tzn. prechod zo života do smrti, je to prechod, premieňajúci tých, ktorí sú otvorení na stretnutie s Ukrižovaným a Zmŕtvychvstalým.

Veľká noc je okamihom poďakovania Bohu za milosti, ktorými nás zahŕňa. Srdečne ďakujem všetkým svojim jezuitským bratom, mojim spolupracovníkom v misii, predstaveným a vedúcim diel. Podporili ste množstvo iniciatív s veľkorysosťou a tvorivosťou, aby sa odlúčenie, spôsobené pandémiou COVID-19, stalo zdrojom blízkosti a spôsobená bolesť zdrojom nádeje.

Sme vďační za širšiu cirkevnú komunitu, ktorá vyšla von, aby sa stretla a poslúžila mnohým podobne ako „poľná nemocnica“. Sme vďační za tých, ktorí bez rozdielu vierovyznania, rasy, kultúry alebo veku premenili túto krízu na krok vpred k premene.

V tomto veľkonočnom čase oslavujeme Pánovu Paschu. S radosťou prijímame Uzmierovateľa, vítame Nádej a ďakujeme nášmu Otcovi a Bohu. Oslavujeme spomienku na paschálne oslobodenie Boha, ktorý otvoril vody Červeného mora, aby sa s ním ľudia mohli stretnúť v púšti, zanechajúc otroctvo za sebou, a tak započať dlhú cestu k slobode.

V tomto veľkonočnom období kríza COVID-19 otvára naše oči, aby sme pozornejšie sledovali štruktúry, ktoré dnes utláčajú ľudstvo a ktoré vytvárajú obrovské rozdiely v sociálnej nespravodlivosti. Kríza nás upozorňuje na to, čo nás utláča. Otvára nám oči pred potrebou a zároveň možnosťou skutočne začať pracovať na premene týchto štruktúr.

V tejto veľkonočnej dobe s radosťou prijímame Ukrižovaného Ježiša, vzkrieseného do Božieho života. Tento Boží život je možné dosiahnuť len takou veľkou láskou, ktorá dobrovoľne dáva svoj vlastný život a prekonáva strach zo smrti. Preto si spomíname na všetkých ľudí, ktorí nehľadiac na strach zo smrti riskujú vlastné životy, aby zachránili životy každého z nás ako aj spoločnosti samotnej. Mám na mysli lekárov, zdravotné sestry, zamestnancov nemocníc, kňazov a rehoľníkov, dobrovoľníkov, civilnú obranu, orgány činné v trestnom konaní a mnoho ďalších, ktorí bez toho, aby dali o sebe vedieť, na mnohých miestach pomáhajú, aby priniesli nový život.

Rozjímanie o Ukrižovanom Ježišovi nás priviedlo k hlbokému súcitu s tými, ktorí boli odsunutí mimo súčasného svetového diania. Hovorím o tých, ktorí boli odsúdení na smrť spôsobenú chudobou …, alebo na smrť na hraniciach …, alebo k strate ich základných práv … tých, ktorí boli nútení utiecť zo svojej vlasti a žiť ďaleko od tých, ktorých milujú. V tomto súcite objavujeme Boha-s-nami. Vyzýva nás, aby sme si vážili lásku, vliatu do našich sŕdc. Dávame to najavo tým, keď si umývame nohy navzájom a bez strachu sa staráme o životy iných.

Obmedzenie spôsobené pandémiou COVID-19, podobne ako Ježišov hrob, nemôže brániť našej túžbe žiť a prinášať život. Ukrižovaný Ježiš prešiel cez hrob. Týmto spôsobom sa jeho smrť stala Paschou – prechodom do Božieho života a taktiež sa pre nás stala dverami do skutočného života. Ježišov hrob je prázdny, pretože smrť nemôže obsahovať silu oslobodzujúcej lásky. Prázdny hrob nám hovorí, že ľudstvo môže byť zachránené. Obmedzenie, ktoré priniesla táto pandémia, nám poskytuje príležitosť premieňať naše životy. Opäť obnovuje lásku, ktorá stretá iných, s ktorými môžeme spolupracovať na budovaní lepšieho sveta.

Mnohí, príliš mnohí, zomreli následkom tejto pandémie. Toto vedomie nám otvorilo oči, aby sme videli toľkých ďalších, ktorí zomreli inými príčinami, ktoré boli spôsobené nespravodlivosťou, násilim alebo vojnou. Táto ťažká situácia nebude márna, ak si vypočujeme posolstvo, tých ktorí na nás volajú. Naliehajú na nás, aby sme podnikli potrebné kroky na premenu našich životov, obnovu spoločnosti, ktorú sme vybudovali na takýchto neistých základoch, a zachránili prostredie, s ktorým sme zaobchádzali tak zle.

Ukrižovaný a Vzkriesený Kristus vychádza z hrobu, aby uskutočnil svoju misiu zmierenia. Ježiš Kristus nás zmieruje svojím priateľstvom, ktorým nám sprostredkuje Boží život. Pomáha nám strácať náš strach z prechodu cez púšť, aby sme sa s Ním stretli. Pomáha nám porozumieť Písmu, ktoré toľkými spôsobmi vysvetľuje, ako je Boh prítomný v ľudskom živote a v prírode. Vedie nás svojím Duchom, samozrejme, ak sa necháme viesť.

Ježiš Kristus je k nám tak blízko, že Ho môžeme objať. Jeho blízkosť nie je hrozbou pre naše zdravie. Naopak, prijatím Ježiša Krista dosahujeme našu spásu. Prijatím Ukrižovaného a Zmŕtvychvstalého objímame nádej. Toto objatie nám umožňuje budovať nové vzťahy s ostatnými, ako aj so životným prostredím, pretože v Ňom nachádzame odvahu a silu. V ňom objímame celé ľudstvo, pretože sa cítime ako bratia a sestry každého človeka, ľudí a kultúry. Táto rôznorodosť nás obohacuje, táto kreativita nám umožňuje hľadať nové spôsoby ako zanechať prázdny hrob.

Nech Veľká noc Zmŕtvychvstalého Pána je dôvodom intenzívnej radosti, ktorá nám všetkým môže priniesť požehnanie. Nech je to obdobie radosti a premeny. Nech Vás obklopí a obohatí láska spoločníkov, rodiny a priateľov. Buďte istí o mojich modlitbách za Vás, prosím spomeňte si na mňa pri sv. omši a vo svojich modlitbách.

Páter Generál Arturo Sosa SJ
12. apríla 2020

Preklad: Jaroslav Šofranko SJ
Zdroj: Generálna kúria Spoločnosti Ježišovej