V januári, keď sa Cirkev tradične modlí za jednotu kresťanov, nás Svätý Otec pozýva: Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.

Cirkev má v sebe pestrosť chariziem, ktorá sa v kontakte s kultúrou prejavuje v jednotlivých spiritualitách, v teologickom bohatstve a rôznosti tradícií a obradov. Rozmanitosť v Cirkvi je veľká hodnota, ktorá však nespočíva v samotnej šírke palety, v kvantite, ale v kvalite. Vďaka tejto kvalite sú charizmy v jednote. Sv. Pavol o charizmách hovorí: „Nik nemôže povedať: «Ježiš je Pán», ak nie v Duchu Svätom. Rozličné sú duchovné dary, ale Duch je ten istý“ (1 Kor 12,3-4).

Sv. Pavol v Hymne na lásku hovorí, že ani najúžasnejšie vlastnosti nie sú nič platné, ak nie sú spojené s láskou. Láska je „pravým kritériom chariziem,“ hovorí Katechizmus (KKC, 800). Charizmou sa nemyslí nejaká oslňujúca osobná výnimočnosť, ale špecifický Boží dar, ktorý máme nielen pre seba, ale pre dobro všetkých. Charizmy sú autentické, ak slúžia jednote, ak sú na všeobecný úžitok.

Keď nás pápež František pozýva prosiť si od Ducha Svätého vnímavosť na charizmy, naznačuje, že charizmy sú aj nenápadné, a možno o to cennejšie. V niektorých typoch lesa si na prvý pohľad všimneme len vysoké stromy. Až pozorné oko si všimne mach, vďaka ktorému je biosystém schopný zadržať vodu a chrániť pôdu pred eróziou.

„Charizmy, či už mimoriadne, alebo jednoduché a skromné, sú milosti Ducha Svätého, ktoré sú priamo alebo nepriamo užitočné Cirkvi, lebo sú zamerané na jej budovanie, na dobro ľudí a celého sveta. Charizmy má vďačne prijímať nielen ten, kto ich dostáva, ale aj všetci členovia Cirkvi.“ (KKC, 799)

Bohatstvo tradícií a obradov

Okrem chariziem sa pestrosť týka aj tradícií. Sv. Ján Pavol II. hovoril, že Cirkev má dvoje pľúc, východné a západné. Aj v rámci každej časti týchto duchovných pľúc je viacero starobylých tradícií. Kto ako pútnik niekedy navštívil Jeruzalem, vie, aká je to pestrosť, ale aj aká je to náročná výzva vytvárať harmonickú jednotu.

V Katolíckej cirkvi sa úcte k rozmanitosti darov učíme spoznávaním nášho vnútorného bohatstva. Spoznávaním jednotlivých duchovných a liturgických tradícií, ale aj konkrétnych bratov a sestier. Aby sme túto hodnotu dokázali vnímať, potrebujeme správny postoj srdca. Je ním vďačnosť. Pozerať s úctou a uznaním na charizmy, ktoré sú prítomné v  spoločenstvách iných kresťanských cirkví, je prejavom zrelej viery.

Slovensko je v tomto smere privilegované. Sme miestom stretávania kresťanského Západu a Východu a spolunažívania dvoch tradícií katolíckej Cirkvi: latinskej a byzantskej. A v úsilí o vytváranie ekumenickej jednoty s pravoslávnymi a protestantmi máme tiež svoju pestrosť. Toto všetko sa počas januára snažíme vkladať do modlitby na úmysel Svätého Otca a cvičiť sa tak vo vďačnosti.

Spoznanie duchovného bohatstva inej liturgickej tradície nám pomáha lepšie chápať a ctiť si našu vlastnú. Niekedy nám otvorí oči pohľad spoza hraníc alebo návšteva z cudziny. Napr. návšteva Svätého Otca Františka, pri ktorej celý svet sledoval svätú liturgiu z Prešova, nám pomohla uvedomiť si, akým pokladom Slovenska je prítomnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Nielen pre nás samých, ale aj pre okolitý svet.

Vedomie, že sme schopní vzájomne sa obohacovať, je už samo osebe hodnotou. Je to postoj otvorenosti, potrebnej pre rozvíjanie lásky a porozumenia a na budovanie Kristom vytúženej jednoty.

Môžeme pouvažovať nad týmito slovami pápeža Františka o význame rozličnosti chariziem: „Rozdiely medzi osobami a spoločenstvami sú niekedy nepríjemné, ale Duch Svätý, ktorý vyvoláva rozdielnosť, dokáže zo všetkého vyťažiť niečo dobré a premeniť rozdielnosť na evanjelizačný dynamizmus, ktorý priťahuje. Rozdielnosť však musí počítať s pomocou Ducha Svätého; iba on totiž dokáže zároveň vyvolať rozdielnosť, pluralitu i mnohorakosť a všetko priviesť k jednote.“ (Evangelii gaudium, 131)

Pripomeňme si aj januárový úmysel našich biskupov: „Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.“

Krátke videoposolstvo Svätého Otca Františka na január 2024

Celosvetová sieť modlitby s pápežom známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysel Svätého Otca: Aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Text: P. Jozef Bartkovjak SJ, koordinátor Apoštolátu modlitby na Slovensku

Obrázok: jesuits.global