Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa, aby Svetové dni mládeže v Lisabone pomohli mladým ľudom vydať sa na cestu viery a svedčiť vlastným životom o evanjeliu.

Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Lisabone bolo pre mladých povzbudením vo viere a posilou k nasledovaniu Krista.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pokračoval na duchovnej ceste, ktorá vedie k Svetovým dňom mládeže 2023 v Lisabone.

Keď upadne mladý človek v istom zmysle upadne aj ľudstvo. Avšak platí aj to, že keď sa mladý človek pozdvihne, akoby sa pozdvihol celý svet. Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!

Dnes opäť Boh hovorí každému z vás: „Vstaň!“. Z celého srdca dúfam, že toto posolstvo nám pomôže pripraviť sa na nové časy, na novú stránku dejín ľudstva. No nie je možné začať nanovo bez vás, drahí mladí. Ak chce svet povstať, potrebuje vašu silu, vašu vášeň, vaše nadšenie. A v tomto zmysle by som sa chcel spolu s vami zamyslieť nad úryvkom zo Skutkov apoštolov, v ktorom Ježiš hovorí Pavlovi: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26,16).

„Vstaň a vydaj svedectvo!“

Keď v krste prijímame nový život, prijímame od Pána aj poslanie: „Budeš mi svedkom!“ Je to poslanie, ktoré zmení náš život, keď sa mu venujeme.Dnes sa Kristova výzva adresovaná Pavlovi, obracia na každého mladého muža a každú mladú ženu spomedzi vás: Vstaň! Nemôžeš ostať na zemi a „ľutovať sa“, je tu poslanie, ktoré na teba čaká! Aj ty môžeš byť svedkom diela, ktoré Ježiš začal konať v tvojom živote. Preto ti v Kristovom mene hovorím:

  • Vstaň a vydaj svedectvo o svojej skúsenosti slepca, ktorý sa stretol so svetlom, uvidel Božie dobro a krásu v sebe samom, v druhých a v spoločenstve Cirkvi, ktoré prekonáva každú osamelosť.
  • Vstaň a vydaj svedectvo o láske a rešpekte, ktoré je možné zaviesť do ľudských vzťahov, rodinného života, do dialógu medzi rodičmi a deťmi, medzi mladými a starými.
  • Vstaň a podporuj sociálnu spravodlivosť, pravdu a integritu, obraňuj ľudské práva, prenasledovaných, chudobných a zraniteľných, tých, čo nemajú hlas v spoločnosti, imigrantov.
  • Vstaň a vydaj svedectvo o novom pohľade, ktorý ti umožňuje vidieť stvorenie očami plnými údivu a spoznať zem ako náš spoločný domov, ktorý ti dá odvahu brániť integrálnu ekológiu.
  • Vstaň a vydaj svedectvo o tom, že padnutý život možno znovu vybudovať, že duchovne mŕtvi môžu byť vzkriesení, že zotročení môžu byť opäť slobodní, že srdcia sužované smútkom môžu objaviť nádej.
  • Vstaň a vydaj radostné svedectvo, že Kristus žije! Šír jeho posolstvo lásky a spásy medzi svojimi rovesníkmi, v škole, na univerzite, v práci, v digitálnom svete, kdekoľvek.

Pán, Cirkev i pápež vám dôverujú a ustanovujú vás svedkami pred mnohými ďalšími mladými ľuďmi, ktorých stretnete na dnešnej „ceste do Damasku“. Nezabudnite: „Keď niekto osobne zakúsil Božiu zachraňujúcu lásku, nepotrebuje veľa času na prípravu, aby mohol ísť a hlásať; nemôže predsa čakať na prednášky a dlhé vysvetľovania. Každý kresťan je misionárom v tej miere, v akej sa stretol s láskou Boha v Ježišovi Kristovi“ (apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 120).

Vstaňte a slávte svetový deň mládeže vo vašich miestnych cirkvách!

Znovu pozývam všetkých vás, mladí ľudia z celého sveta, aby ste sa zúčastnili na tejto duchovnej púti, ktorá nás povedie k sláveniu Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone. Najbližšie stretnutie však bude vo vašich miestnych cirkvách, v rôznych diecézach a eparchiách sveta, kde sa na sviatok Krista Kráľa bude sláviť Svetový deň mládeže 2021 na lokálnej úrovni.

Dúfam, že všetci budeme môcť prežívať tieto etapy našej cesty ako skutoční pútnici a nielen ako „turisti viery“! Otvorme sa Božím prekvapeniam, lebo on chce, aby nám na našej ceste svietilo jeho svetlo. Otvorme sa a počúvajme jeho hlas aj prostredníctvom hlasov našich bratov a našich sestier. Takto pomôžeme jedni druhým spoločne vstať a stať sa v tomto ťažkom historickom momente prorokmi nových čias, plných nádeje! Preblahoslavená Panna Mária, oroduj za nás!

(Z posolstva Svätého Otca Františka na 36. svetový deň mládeže, 27. októbra 2021)

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, Michal Lipovský