Už v nedeľu 6. októbra Svätý Otec František v Ríme slávnostne otvorí svätou omšou v Bazilike sv. Petra Špeciálne zhromaždenie Synody biskupov venované Amazónii. Zámery a metodológiu synody dnes, vo štvrtok 3. októbra, predstavili vo vatikánskom Tlačovom stredisku novinárom generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri a generálny relátor synody, brazílsky kardinál Cláudio Hummes OFM, emeritný arcibiskup São Paula, ktorý je prezidentom Celoamazonskej cirkevnej siete REPAM.

Téma synody, ktorá bude zasadať 6. – 27. októbra znie „Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre celostnú ekológiu.“ Ako vysvetlil generálny sekretár kard. Lorenzo Baldisseri, evanjelizačné poslanie Cirkvi v Amazónii a ekologická tematika zahŕňajúca ľudskú i sociálnu dimenziu budú predstavovať „dvojitý fokus“ zhromaždenia.

Evanjelizačný zámer
Kardinál Cláudio Hummes vyjadril hlavný zámer tohtoročnej synody týmito slovami:
„Ide o misiu Cirkvi v Amazónii: evanjelizovať, to znamená ohlasovať Ježiša Krista a jeho Kráľovstvo a súčasne dbať o „spoločný dom“. V zásade ide o starostlivosť a ochranu života všetkých ľudských bytostí, najmä pôvodných obyvateľov, ktorí tam žijú, ako aj biodiverzity. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10,10).“

Medzi naliehavými pastoračnými problémami regiónu, o ktorých bude synoda diskutovať, spomenul kardinál Hummes „nedostatok vysvätených služobníkov Cirkvi“. V odpovedi na otázky novinárov uviedol, že „70 až 80% spoločenstiev v rámci brazílskej Amazónie má málo sviatostného života, okrem krstu a manželstva.“

Generálny relátor, ktorý je členom františkánskej rehole, pripomenul odkaz svätca z Assisi ako výzvu k „celostnej ekológii“ a nevyhnutnosť „ekologickej konverzie, inšpirovanej sv. Františkom“.

Inovovaná metodológia
O systéme trojtýždňovej práce synody a komunikácii s médiami informoval podsedkretár Mons. Fabio Fabene. Ako vysvetlil, tentoraz synoda nebude postupovať metodológiou troch časovo nadväzujúcich fáz v zmysle „vidieť, posúdiť a konať“, ale tieto tri aspekty budú vstupovať do jednotlivých preberaných tém diskusie. Ako orientačný podklad pre diskusiu im bude slúžiť tzv. Instrumentum laboris – pracovný dokument, ktorý vyšiel z prípravnej fázy synody. Na vystúpenie v pléne majú jednotliví účastníci k dispozícii štyri minúty, diskusie budú prebiehať aj v menších skupinách, tzv. „circoli minori“.

Výstupy z auly i zo spomenutých menších diskusných skupín spracuje generálny relátor za pomoci špeciálnych sekretárov do podoby prvého návrhu Záverečného dokumentu Synody. Po jeho predstavení v aule bude nasledovať zapracovanie doplnení a úprav a výsledný text bude predložený na hlasovanie. O priebehu synodálneho zasadnutia budú informovať zástupcovia Dikastéria pre komunikáciu na pravidelných novinárskych brífingoch.

Osobitosti v zložení účastníkov
Synoda o Amazónii je tzv. špeciálnou synodou, preto aj jej účastníkov bude menej ako pri riadnych synodách. Jej 184 synodálnych otcov predstavuje o tretinu menší počet oproti minuloročnej synode o „mladých, viere a rozlišovaní povolania“.

Z deviatich krajín amazonského regiónu príde celkovo 113 biskupov, najviac z Brazílie. Zástupcov dikastérií Rímskej kúrie bude 13. Z generálnych predstavených mužských reholí to bude 15 zvolených zástupcov a 33 ďalších synodálnych otcov menoval priamo pápež František. Na synode bude 28 kardinálov.

Medzi účastníkmi synody je 25 expertov a 55 audítorov, mužov i žien, ktorí sú väčšinou špecialistami alebo angažujúcimi sa ľuďmi v pastoračnej oblasti. Medzi nimi bude aj 10 rehoľných sestier zvolených Úniou vyšších rehoľných predstavených plus ďalších 8 rehoľníčok. Počet rehoľných sestier bude doteraz najvyšší v porovnaní s predchádzajúcimi synodami. Ako uviedol kard. Baldisseri, „svedčí to o význame ich pastoračnej a misionárskej úlohy“.

V zhromaždení synody bude 17 reprezentantov rozličných pôvodných národov Amazónie, z nich 9 žien. Na synode bude celkovo 35 žien, z nich 29 medzi audítorkami, 4 medzi expertmi a 2 medzi osobitnými pozvanými.

Bratskí delegáti v počte 6 budú zastupovať kresťanské cirkvi a spoločenstvá prítomné v Amazonskej oblasti. Ďalších 12 osobitných pozvaných sa na synode zúčastní buď z titulu odbornej kompetencie alebo ako zástupcovia významných organizácií s dosahom na riešenie humanitárnych a environmentálnych problémov regiónu.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán
Zdroj: Vatikánsky rozhlas