V sobotu, 7. novembra 2020, vo večerných hodinách odišiel do domu Pána F. Anton Štyrák SJ, rehoľný brat Spoločnosti Ježišovej.

F. Anton Štyrák SJ sa narodil 13. júna 1930 v Zázrivej. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 18. marca 1949 v Ružomberku a slávnostné sľuby zložil 15. septembra 1969 v Beckove.

Brat Anton Štyrák zomrel 7. novembra 2020 vo veku 90 rokov zaopatrený sviatosťami v prítomnosti spolubratov a sestier v Ivanke pri Dunaji.

Pohreb brata Antona Štyráka sa uskutoční vo štvrtok 12. novembra 2020 o 15:00 v Trnave. V dôsledku súčasných opatrení bude pohrebná omša s následným obradom priamo na cintoríne na Kamennej ceste. Tým, že je dovolená účasť iba obmedzeného počtu ľudí, na svätej omši v Dome smútku budú môcť byť prítomní len niekoľkí kňazi a rodinní príslušníci.
Všetkých ostatných, ktorí sa zúčastnia pohrebu prosíme, aby zostali vonku s dodržaním 2-metrovej odstupnej vzdialenosti. Ďakujeme za porozumenie.

Odpočinutie večné daj mu Pane!

Doplňujúce informácie ohľadom pohrebu:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, je potrebné dodržať určité pravidlá. Správa cintorína Trnava preniesla zodpovednosť na Spoločnosť Ježišovu. Prosíme preto o rešpektovanie a dodržiavanie nasledujúceho:

Na cintoríne (Kamenná cesta, Trnava) bude telo zosnulého vystavené vo štvrtok od 10h. Zádušná sv. omša s pohrebom bude o 15h. Prosíme bratov jezuitov, rehoľné sestry, príbuzných a známych nášho zosnulého brata Antona Štyráka o dodržanie opatrení proti šíreniu koronavírusu Covid-19:
– v dome smútku je priestor pre 24 ludí, respektíve 30 s asistenciou (6 ľudí): o. provinciál, 3 kňazi (Ivanka pri Dunaji, Trnava, kňaz z rodiny zosnulého) diakon, ozvučenie.

– pred domom smútku nám sľúbili ozvučenie, takže všetci ostatní môžu stáť pred budovou s 2m odstupom.

– prosíme o dodržanie ROR (rúško, odstup, ruky) tzn.: povinné nosenie rúška, ktoré zakrýva súčasne ústa aj nos, dodržiavať odstup a nepodávame si ruky.

– sv. omša bude za sprievodu orgánu, prosíme aby ste sa nezapájali do spevu, taktiež má byť bez príhovorov (keďže musíme čo najskôr opustiť interiér).

– ak sa u vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia, prosíme aby ste radšej ostali doma a na nás pamätali v modlitbe (a telefonicky kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára).

Ďakujeme za dodržiavanie týchto pravidiel.

Životopis brata Antona Štyráka:

     F. Anton Štyrák SJ
      (1930 – 2020)

Narodil sa 13. júna 1930 v Zázrivej, okr. Dolný Kubín, v nábožnej rodine. Otec Ján bol robotníkom. Matka Zuzana, rod. Fedorová, bola domáca. Po ukončení osemročnej základnej ľudovej školy vykonával poľnohospodárske práce na rodičovskej pôde. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku vstúpil 18. marca 1949.

Počas pamätnej noci z 13. na 14. apríla 1950 bol s ďalšími spolubratmi násilne deportovaný do kláštora v Jasove a krátko na to do kláštora v Podolínci, kde bol internovaný celý rok. V apríli 1951 bol s niektorými spolubratmi prevezený na stavebné práce na vodnom diele Klíčava neďaleko Prahy. Na základnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1952 do Jihlavy. Po jej absolvovaní sa v októbri 1954 vrátil do Trnavy. Najprv sa zamestnal na Okresnom národnom výbore ako kuchár, kde varil aj pre príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti. Po rokoch prestúpil do podniku Stavoprojekt, kde bol  hlavným kuchárom. Na oboch pracovných miestach bol tak obľúbený, že ho nazývali „náš Tonko“. Počas týchto rokov zostal verný svojmu rehoľnému povolaniu. Bol členom komunity jezuitov v Trnave, ktorá v celom tom období pôsobila v utajení. Jeho byt bol miestom častého stretávania sa spolubratov tejto komunity.

Posledné sľuby v Spoločnosti Ježišovej zložil ako rehoľný brat 15. septembra 1969 v Beckove. Po zmene politických a spoločenských pomerov v rokoch 1989-90 bola obnovená verejná činnosť jezuitskej rezidencie v Trnave. Brat Tonko sa do nej zapojil s plným nasadením. Ako dôchodca sa pravidelne staral o komunitu, predovšetkým nákupmi a varením. Osobitne sa staral o chorých, ktorým varil potrebné diéty.

F. Anton Štyrák úprimne prežíval svoje zasvätenie Pánu Bohu v modlitbe, rozjímaní, aktívnej účasti na slávení Eucharistie a dobročinnosti. Bol známy svojou pohostinnosťou a štedrosťou. Medzi spolubratmi, ale aj veriacimi, s ktorými sa pravidelne stretával, bol priateľský a veľmi obľúbený.

Od 1. marca 2017 sa stal členom komunity Seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Prišiel sem so zhoršeným zdravotným stavom, ale obetavou starostlivosťou sestier sv. Františka došlo k celkovému zlepšeniu. V nasledujúcich dvoch rokoch sa zúčastňoval na dennom a duchovnom programe komunity, s osobitným poslaním modliť sa za Cirkev a Spoločnosť Ježišovu. Po postupnom zoslabení a zhoršení zdravotného stavu zomrel 7. novembra 2020 vo veku 90 rokov zaopatrený sviatosťami v prítomnosti spolubratov a sestier v Ivanke pri Dunaji.

Pane, prijmi svojho služobníka brata Antona do plnosti tvojej slávy