P. Stanislav Markech SJ
(1927 – 2018)

Narodil sa 17. júla 1927 v Hornej Strede nad Váhom rodičom Stanislavovi a Petronele, rodenej Macovej. Po ukončení reformného-reálneho gymnázia v Novom Meste nad Váhom začal v roku 1947 študovať na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1950 po tom, čo teologickú fakultu prevzal Úrad pre cirkevné veci a dosadil tam kňazov spolupracujúcich s komunistickým režimom, P. Markech odišiel zo seminára a nastúpil do zamestnania ako pomocný robotník.

Začiatkom roku 1952 sa neúspešne pokúsil o útek do zahraničia. Následne sa deväť mesiacov skrýval na rozličných miestach po Slovensku až do 6. decembra 1952, kedy bol zatknutý. Bol odsúdený na 6 rokov väzenia, ktoré si odpykal v plnej výške. Bol vo väzniciach v Bratislave, v Jáchymovských baniach v Příbrame a posledný rok trestu na Pankráci v Prahe. Po svojom prepustení na slobodu dňa 6. decembra 1958 sa po dobu jedného roka musel podrobiť liečbe zo zdravotných následkov väzenia. Po roku nastúpil do zamestnania ako montážny skladník v podniku ČKD Blansko a až do roku 1968 pracoval na stavbách hydrocentrál v Maduniciach a na Mikšovej.

V roku 1968 vycestoval na liečenie a štúdiá do Rakúska. V apríli 1969 nastúpil na teologickú fakultu v rakúskom Innsbrucku a pokračoval v prerušených štúdiách teológie. Za kňaza diecézy Linz bol vysvätený dňa 21. marca 1971 v meste Wels v Rakúsku. Následne až do roku 1978 pôsobil v pastorácii v rozličných farnostiach tejto diecézy. V roku 1977 požiadal o vstup do slovenskej viceprovincie Spoločnosti Ježišovej v zahraničí, kde bol prijatý a do noviciátu vstúpil 19. 9. 1978 v nemeckom Münsteri in Westfahlen. Po dvojročnom noviciáte sa stal členom slovenskej jezuitskej komunity v Staufen-Grunerne a tri roky pôsobil v diecéze Freiburg in Breisgau. V roku 1984 bol rehoľnými predstavenými poslaný pracovať do slovenskej misie Spoločnosti Ježišovej v Cambridge v Kanade, kde vypomáhal na slovenských farách v Toronte a Windsore.

V roku 1994 sa vrátil na Slovensko a stal sa členom jezuitskej komunity v Dome Božského Srdca Ježišovho v Košiciach. Tam neúnavne pôsobil predovšetkým ako spovedník v našom kostole a pastoračne pôsobil aj v blízkom Domove dôchodcov.

Od 16. januára 2013 sa stal členom komunity Seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji, kde svojím jednoduchým a priateľským spôsobom rehoľného života napĺňal svoje poslanie modlitby za Cirkev a Spoločnosť Ježišovu.

Zomrel zaopatrený sviatosťami dňa 10. septembra 2018 v skorších ranných hodinách v Ivanke pri Dunaji.

Pane, prijmi svojho služobníka kňaza Stanislava do plnosti tvojej slávy!