Apr 19 2014

OZNAMY NA DRUHÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „A“ 27. apríla 2014

Liturgický kalendár

Utorok: sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Štvrtok: ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka

Piatok: spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota: sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Budúca nedeľa je Tretia veľkonočná

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva

Túto slávnosť zaviedol práve dnes svätorečený pápež Ján Pavol II., ako logické vyvrcholenie oslavy Zmŕtvychvstania Pána, víťaza nad diabom a hriechom. Práve preto, že je Deň Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, modl. Na úmysel Sv.Otca).

Dnes je aj svätorečenie usmievavého pápeža Jána XXIII., ktorý rozbehol II. Vatikánsky koncil a veľmi sa zaslúžil o pokoj vo svete a o zažehnanie III. svetovej vojny, ktorá počas jeho pontifikátu hrozila.

Túto nedeľu spúšťame v našej kaplnke podpisovú akciu: Petíciu prezidentovi republiky na vyhlásenie referenda o podpore kresťanských hodnôt rodiny. Na naliehavé odporúčanie otcov biskupov Slovenska sa v nej pripájame k aktivite Aliancie za rodinu, ktorá združuje veľa pro-life organizácií. Na podpisových hárkoch sú stručne vysvetlené hodnoty, o ktoré by v referende išlo. Máme ich pri vchodoch do kaplnky. Podrobnejšie informácie budú na výveskách, aj v sakristii. Tento dátum zvolili biskupi najmä z týchto dôvodov: Bude to Nedeľa B. Milosrdenstva a bude svätorečenie Jána Pavla II., ktorý sa tak energicky zasadzoval za kultúru života aj ďalšie.

Podpisové hárky si môžete vziať aj domov a dať ich popodpisovať aj vašim známym, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.

Štvrtok: Je deň pracovného voľna, vo svete sa slávi Sviatok pracujúcich, v Cirkvi si ho pripomíname spomienkou sv. Jozefa, robotníka. Prácu posvätil svojou dlhoročnou prácou v Jozefovej dielni aj sám Ježiš. Keďže je 1. deň mesiaca máj, budeme aj zapisovať úmysly svätých omší na mesiac jún- pol hodiny pred každou svätou omšou.

Adorácia Ako každý prvý štvrtok, pri večernej adorácii budeme prosiť o dar duchovných povolaní.

Prvý piatok Keďže je prvopiatkový týždeň, spovedáme aj pri ranných sv. omšiach o 6.00 a od stredy aj popoludní od 15.00hod.

Nová kniha Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla veľmi aktuálna kniha Svätý Ján XXIII. – pápež pokoja a lásky. Autorom je súčasník svätého pápeža, nitriansky kanonik Eugen Filkorn.

(Benefičný koncert Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční 18. mája 2014 o 16:00 h. a 18:30 h. v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť v Centre pomoci pre rodinu. Výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín. Bližšie informácie na plagátoch.)

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 19 2014

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU „A“ 20. apríla 2014

Liturgický kalendár

Veľkonočný pondelok

Budúca nedeľa (druhá veľkonočná) je Nedeľou Božieho milosrdenstva

Dnes je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Najväčší kresťanský sviatok sa slávi ako slávnosť s oktávou: celý týždeň sa bude spievať alebo recitovať Glória, môže sa recitovať sekvencia a vo veľkonočnej prefácii sa hovorí „v tento deň…“

Veľkonočný pondelok

V pondelok je deň pracovného voľna. Sväté omše budú ako v nedeľu, s výnimkou rodinnej sv. omše o 11:00, ktorá nebude. (Teda 6:30; 8:00; 9:30; 18:30 hod.)

Budúcu nedeľu, spúšťame v našej kaplnke podpisovú akciu: Petíciu prezidentovi republiky na vyhlásenie referenda o podpore kresťanských hodnôt rodiny. Na naliehavé odporúčanie otcov biskupov Slovenska sa v nej pripájame k aktivite Aliancie za rodinu, ktorá združuje veľa pro-life organizácií. Na podpisových hárkoch je stručne vysvetlené hodnoty, o ktoré by v referende išlo. Sú pri vchodoch do kaplnky. Podrobnejšie informácie budú na výveskách aj v sakristii. Tento dátum zvolili biskupi najmä z týchto dôvodov: Bude to Nedeľa B. Milosrdenstva a bude svätorečenie Jána Pavla II., ktorý sa tak energicky zasadzoval za kultúru života aj ďalšie.

Podpisové hárky si môžete vziať aj domov a dať ich popodpisovať aj vašim známym, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.

Budúcu nedeľu, pretože je Nedeľou Božieho milosrdenstva, je možné získať úplné odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrden-stva (v kostole alebo kaplnke), nábožný vzdych ku Božiemu milosrdenstvu (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba) a splnenie obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, modl. Na úmysel Sv.Otca).

Chvály – modlitby piesňou Dnes na veľkonočnú nedeľu od 15:30 hod. budú v kúpeľ-nej kaplnke (pri moste) chvály - modlitby piesňou. Svedectvom a krátkym slovom nás príde povzbudiť sr. Anežka Alžbeta Žatková z Kongregácia školských sestier de Notre Dame. Pôsobila niekoľko rokov aj v Piešťanoch. V súčasnosti slúži v Novom Meste nad Váhom. Viac informácii na webe facebook.com/pn.chvaly

(Benefičný koncert

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na benefičný koncert „projekt ZBORY“, ktorý sa uskutoční 18. mája 2014 o 16:00 h. a 18:30 h. v dome kultúry v Trnave. Lístky je možné zakúpiť v Centre pomoci pre rodinu. Výťažok bude venovaný na podporu pastorácie rodín. Bližšie informácie na plagátoch.)

Nová kniha Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla veľmi aktuálna kniha Svätý Ján XXIII. – pápež pokoja a lásky. Autorom je súčasník svätého pápeža, nitriansky kanonik Eugen Filkorn.

Ofera Dnes, na Veľkonočnú nedeľu je veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Zatiaľ žiadny komentár »

Apr 19 2014

OZNAMY NA KVETNÚ NEDEĽU „A“ 13. apríla 2014

Liturgický kalendár

Dnes je Kvetná nedeľa čiže Nedeľa Utrpenia Pána

Pondelok veľkého týždňa

Utorok Veľkého týždňa

Streda Veľkého týždňa

Zelený štvrtok Pánovej večere

Veľký piatok utrpenia a smrti Pána

Biela sobota, Veľkonočná vigília

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Pôstne obdobie

Na Kvetnú nedeľu čiže Nedeľu Pánovho utrpenia pribudla k symbolickým dekoráciám pred obetným stolom tŕňová koruna. Má nám pripomínať že jedinou poctou Krista kráľa bola koruna tŕňová a jediným trónom bol kríž. Spasiteľ nám aj týmto chcel pripomenúť absolútnu nutnosť pokory a prijatia kríža ku spáse a nebezpečenstvo pýchy. Máme radi pocty, sme citliví na poníženia a ťažko ich odpúšťame. Celé obrady Svätého týždňa nás budú na to upozorňovať – najväčšia láska Spasiteľa ide cez najväčšie poníženie, ktoré nevedeli pochopiť ani apoštoli, ale my po 2 tisícročiach kresťanstva sme k tomu volaní ako ku podmienke spásy.

Kvetná nedeľa

Dnes na Kvetnú nedeľu bude u nás Krížová cesta o 14:00 hod.,

lebo od 15:00 do 18:15 hod. bude spoločná sviatosť zmierenia.

Sviatosť zmierenia

V pondelok až v stredu spovedáme pri každej sv. omši, večer už od 17:00 hod. Počas Veľkonočného trojdnia sa nespovedá. Prosíme, neodkladajte sviatosť zmierenia na poslednú chvíľu.

Veľkonočné trojdnie

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Znamená to pre všetkých od 18.-teho do začatého 60.-teho roku života len raz za deň sa najesť dosýta, a od 14.-teho roku života až do smrti zdržiavať sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť do Božieho hrobu a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.

Na Zelený štvrtok o 09:30 hod. je sv. Omša svätenia olejov v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, ktorú celebruje biskup spolu s kňazmi diecézy.

Večer bude u nás sv. omša na Pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod.

Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša.

Ráno o 08.00 hod. bude u nás Krížová cesta.

Veľkopiatkové obrady sa začnú v našej kaplnke o 17.00 hod.

Na Bielu sobotu ráno o 08.00 hod. v našej Kaplnke budú spoločné modlitby Posvätného čítania a Ranných chvál, na ktoré vás srdečne pozývame.

Celodenná poklona pri Božom hrobe sa ukončí o 18.00 hod. Zapíšte sa, prosím, na istú hodinu, aby pri Božom hrobe vždy niekto bol. Papier bude na harmóniu pri sakristii.

Večerná Vigília Pánovho zmŕtvychvstania - v našej Kaplnke začne o 19:00 hod svätením ohňa pred kaplnkou.

Hoci tieto dni nie sú v Cirkvi zaradené medzi prikázané sviatky, ich slávenie z našej strany má byť ponímané tak, že sú vyvrcholením Ježišovej lásky k nám a našej záchrany od večnej smrti.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku.

Ofera Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná ofera. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať.

Zatiaľ žiadny komentár »

Next »