Dňa 19. novembra 2020 v kaplnke rezidencie Spoločnosti Jeźišovej v Trnave celebroval provinciál Spoločnosti Ježišovej P. Jozef Šofranko SJ slávnostnú svätú omšu na počesť 50. výročia založenia vydavateľstva Dobrá kniha. Spolu so súčasným riaditeľom Dobrej knihy p. Františkom Sočufkom SJ sa tejto slávnosti zúčastnil aj bývalý riaditeľ tohto vydavateľstva p. Peter Zahoránsky SJ, taktiež redaktor zodpovedný za časopis Posol p. Ján Ďurica SJ a niekoľkí zamestnanci Dobrej knihy.

Prinášame Vám najdôležitejšie udalosti z histórie Dobrej knihy, ktoré spracoval p. František Sočufka SJ.

50 rokov od založenia vydavateľstva Dobrá kniha

Spoločnosť Ježišova v období po Druhom vatikánskom koncile hľadala a stále hľadá a využíva rozličné prostriedky evanjelizácie, formácie a pastorácie v oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov (v minulosti predovšetkým tlač a rozhlas, teraz aj film, televízia, internet). Po koncile bola činnosť jezuitov u nás zakázaná a tajná. V masmédiách nebolo miesta pre náboženské témy, náboženská tlač nevychádzala. Slovenskí jezuiti však žili
a pôsobili aj v exile v zahraničí, kde mali možnosti šíriť katolícku tlač. V kanadskom meste Galt bol Misijný dom slovenských jezuitov s početnou komunitou pátrov a pomocných bratov.

Misionárska činnosť medzi Slovákmi v Kanade a v USA bola veľmi intenzívna, no jezuiti potrebovali aj nejaký mediálny nástroj, ktorým by podporili svoju pastoráciu. Prikladali veľkú váhu tlačenému slovu, ktoré zostávalo v rukách veriaceho aj potom, keď misionár od neho odišiel.

Páter Félix Litva, ktorý dal podnet na vznik vydavateľského apoštolského diela, v Ročenke slovenských jezuitov v roku 1970 napísal: „Chceme sa vzdelávať v náboženskom živote hlbšie, aby prorocký duch v našich radoch nevyhasol, túžime po tom, aby sa medzi nami šírila dobrota. Jedným z viacerých prostriedkov pri spĺňaní týchto cieľov je dobrá kniha. Ňou sa dostáva kresťan bližšie k Pánu Bohu, lebo sa ňou môže vzdelávať vo viere.“

Slovenskí jezuiti na vlastné náklady začali v Kanade vydávať náboženskú literatúru, ktorú sa všelijakými kľukatými cestami usilovali doručiť do rúk slovenských veriacich v Severnej Amerike aj na Slovensku. Rozbehnúť vydavateľskú činnosť po ekonomickej stránke pomohlo niekoľko stoviek členov združenia Priatelia Dobrej knihy, ktorí sa zaviazali, že budú kupovať všetky publikácie. Vydavateľstvo Dobrá kniha nadviazalo na tradíciu šírenia kresťanskej literatúry, ktorej sa Spoločnosť Ježišova venuje od svojho založenia. Slovenská provincia tejto rehole sústredila svoj tlačový apoštolát do Trnavy. Stalo sa tak so zreteľom na niekdajšiu činnosť tamojšej univerzitnej tlačiarne, ktorú jezuiti mali v čase, keď viedli Trnavskú univerzitu.
Po obnovení jezuitov v roku 1814 a po ich návrate na Slovensko v roku 1853 sa rehoľným centrom tlačového apoštolátu opäť stala Trnava. Základňou pre tento apoštolát bol časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý v rokoch 1920 až 1942 redigoval páter Ján Králiček. Posol dosiahol v druhej polovici 40. rokov náklad 65-tisíc exemplárov. Roku 1949 režim tvrdo zasiahol proti vydavateľskej činnosti jezuitov a zakázal u nás všetku náboženskú literatúru.

Po tzv. Barbarskej noci v roku 1950 sa slovenskí jezuiti, ktorí boli na štúdiách v zahraničí, mohli vrátiť domov na Slovensko len do väzenia. Predstavení rehole preto rozhodli, že zostanú v exile a ich hlavnou misiou sa stane Kanada. Misijná stanica v Galte v kanadskej provincii Ontario sa tak od roku 1952 stala ich pastoračným a kultúrnym centrom. V prvom čísle ročenky Slovenskí jezuiti v Kanade si vytýčili cieľ: „Popri čisto náboženskej činnosti pre spásu duší venovať sa aj národnej práci, aby duch slovenský a reč slovenská nezanikli…“

Jezuiti si počnúc rokom 1960 postupne budovali vlastnú tlačiareň ako dôležitý nástroj šírenia náboženskej literatúry. Nová etapa vydavateľskej činnosti nastala v roku 1970, keď sa do Galtu z Ríma presťahoval predstavený slovenských jezuitov v zahraničí páter Félix J. Litva. Predtým bol na Pápežskej Gregorovej univerzite riaditeľom tamojšej tlačiarne a svoje skúsenosti mohol uplatniť vo vydavateľskom stredisku v Galte-Cambridgei.

V tomto roku Vydavateľstvo Dobrá kniha oslavuje 50 rokov svojej existencie. Priatelia Dobrej knihy – tak označili spoločnosť, ktorú založili slovenskí jezuiti v Kanade v roku 1970. Cieľom spoločnosti bolo vydávať a rozširovať dobré slovenské knihy medzi krajanmi v zahraničí, a tak napomáhať držanie slovenskej reči a kultúry, ako aj rozvoj duchovného dedičstva, ktoré si priniesli zo starej vlasti a ktorým chceli prispievať do kultúry krajín, kde
sa usadili.

Pri začiatkoch vydavateľstva bol predovšetkým páter Félix Litva. Ďalej pátri Ján Moravský, Štefan Senčík, Vincent Dančo, Rajmund Ondruš, rehoľní bratia Ján Lukáč a Andrej Škorňa. Dôležitým nástrojom napĺňania kultúrnych a evanjelizačných zámerov slovenských jezuitov sa mali stať aj časopisy. Prvý časopis, ktorý začal vychádzať v Galte-Cambridgei v roku 1972, bola revue Echo duchovného prúdenia. Pri jej redigovaní sa vystriedali pátri Štefan Senčík, Félix J. Litva, Dominik Kaľata, Vincent Dančo a Rajmund Ondruš. Počet odberateľov sa pohyboval okolo 350. Vydávanie revue Echo sa skončilo v roku 1990, nahradila ju revue Viera a život.

Nové tlačiarenské stroje, zakúpené v roku 1974, umožnili, aby v roku 1974 v Galte-Cambridgei začal vychádzať mesačník slovenských katolíkov Posol Božského Srdca Ježišovho. Bol to staronový časopis, ktorý vychádzal na Slovensku od roku 1897 až do násilného zrušenia v roku 1949. O jeho obnovenie v Kanade sa zaslúžil páter Štefan Senčík, ktorý bol jeho redaktorom jedenásť rokov. Vystriedal ho páter Rajmund Ondruš (1985 – 1990). Knihy z vydavateľstva slovenských jezuitov v Galte-Cambridgei možno rozdeliť podľa obsahu na niekoľko skupín:
1. čisto náboženské knihy, ako napr. modlitebníky, spevníky, životopisy svätých, vieroučné, mravoučné alebo biblické štúdie.
2. čisto literárne diela ako Dilongove, Šprincove a Okáľove básnické zbierky, zborníky básní a esejí od autorov ako Hronský, Jurina, Žarnov. K nim možno priradiť literárnohistorické spisy, memoáre, životopisné monografie.
3. po anglicky písané knihy o slovenskej problematike a kultúre.

Podľa pátra Rajmunda Ondruša vo vydavateľstve Dobrá kniha v Kanade vyšlo do roku 1991 vyše 200 knižných titulov. Spolu za dvadsať rokov činnosti vyšlo v Kanade 419 knižných publikácií.

Jezuiti chceli zostať verní tlačovému apoštolátu. Preto po spoločenských zmenách v roku 1989 rehoľní predstavení rozhodli, že vydavateľstvo spolu s tlačiarňou presťahujú na Slovensko, do Trnavy. Provinciálny predstavený páter Andrej Osvald písomne požiadal o dovolenie príslušné ministerstvá a trnavského arcibiskupa.
24. augusta 1991 páter Litva, predstavený slovenských jezuitov v Kanade, oznámil príslušným orgánom v Kanade, že provincialátu Spoločnosti Ježišovej na Slovensku posiela ako dar technické vybavenie tlačiarne, ktorá dovtedy fungovala v Cambridgei v Ontariu.
Celá tlačiareň bola premiestnená na Slovensko vo dvoch etapách. Na jej sprevádzkovanie bolo potrebné najprv vyškoliť a zaučiť niektorých budúcich tlačiarov a uskutočniť stavebné úpravy na budovách. Pri „zabehnutí“ vydavateľskej a redakčnej práce pomohli skúsení odborníci: bratia Andrej Škorňa, Pavol Janovič a páter Augustín Minárik v tlačiarni; pátri Félix Litva, Štefan Senčík, Rajmund Ondruš v riadiacej a redakčnej práci. Vo vedení vydavateľstva v Trnave sa postupne vystriedali pátri: Félix J. Litva, Karol Ďurček a Peter Zahoránsky. Od roku 2008 je riaditeľom vydavateľstva páter František Sočufka.

Vydavateľstvo Dobrá kniha počas tridsiatich rokov pôsobenia na Slovensku publikuje nielen knihy s jezuitskou spiritualitou, ale aj inú populárnu náboženskú literatúru. Nosnou je duchovná formačná literatúra, knihy o duchovnom živote, biblická literatúra, knihy pre kňazov, ale aj pre široký okruh jednoduchých veriacich. Dobrá kniha počas svojej činnosti v Trnave vydáva asi 20 percent pôvodnej slovenskej duchovnej tvorby. Pri výbere kníh sa nehľadí na kritérium národnosti, ale kvality.
Od roku 2013 vychádza aj Súborné dielo pátra Emila Krapku SJ. Tu treba spomenúť jeho dlhoročné spolupracovníčky pri vydávaní jeho samizdatových prác – Martu a Magdalénu Takáčové. Tieto obetavé pisárky prepísali na písacích strojoch tisícky strán náboženskej literatúry v čase, keď nebolo možné ju vydávať. Mnohé ich prepisy sa posielali do Kanady, kde potom v kanadskej Dobrej knihe vyšli tlačou. Po presunutí vydavateľstva do Trnavy sa stali jeho prvými zamestnankyňami a celé roky obetavo pracovali na počítačovom spracovaní vydávaných textov.

Osobitné miesto má bohato ilustrované vydanie takmer siedmich stoviek životopisov svätých Blízki Bohu a ľuďom z pera vynikajúceho životopisca pátra Rajmunda Ondruša SJ, ako aj trilógia Ježiš Nazaretský od pápeža Benedikta XVI.
V spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity vyšlo množstvo študijnej literatúry a unikátna edícia Svedkovia viery, v ktorej vychádzajú novoobjavené literárne a duchovné poklady z pozostalosti mnohých trpiteľov za vieru. Veľký úspech medzi čitateľmi mali tri publikácie o živote sv. Pátra Pia z Pietrelciny a tiež Anna K. Emmerichová – Umučenie Pána Ježiša a Život Panny Márie.
Mimoriadny význam má vydanie Jeruzalemskej Biblie v preklade Mons. Antona Boteka. Preklad celého Svätého písma z pôvodných jazykov, ktorý niekoľko rokov pripravoval na vydanie páter Ján Ďurica SJ, vyšiel po prvý raz v jednom zväzku v roku 2012.
Vydavateľstvo Dobrá kniha sa systematicky usiluje prinášať hodnotnú literatúru, ktorá obohacuje poznanie významných osobností (napr. košickí mučeníci, svätci jezuitskej rehole, blahoslavený Titus Zeman), cirkevných i svetských dejín, jezuitskej spirituality (Duchovné cvičenia sv. Ignáca, exercičná literatúra), teológie (diela Josepha Ratzingera, Hansa Ursa von Balthasara, Emila Krapku, Jeana Galota). Spolupracuje so širokým okruhom kresťanských vydavateľov a distribútorov doma i vo svete. Za 30 rokov pôsobenia na Slovensku vydalo 1223 knižných publikácií. Ročne v priemere vychádza štyridsať nových kníh. Počet výtlačkov dosahuje každoročne číslo 90 000 – 100 000.

Roku 1991 sa v Trnave obnovilo aj vydávanie časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý zasiahol do dejín našej Cirkvi a duchovnej obnovy nášho národa. Je to najstarší slovenský katolícky časopis. Prvé číslo vyšlo v júni 1897 v náklade 2000 kusov. Posol mal taký ohlas u čitateľov, že po násilnom dvadsaťpäťročnom odmlčaní jeho vydávanie roku 1974 obnovili slovenskí jezuiti v Kanade. Tam vychádzal v náklade 2200 kusov – väčšinou pre našich krajanov, ktorí sa zo Slovenska vysťahovali pre zlú sociálnu situáciu.

Po obnovení vydávania na Slovensku – najmä zásluhou redaktora pátra Milana Hromníka – dosiahol Posol v roku 1998 rekordný počet výtlačkov: viac ako 50-tisíc.

František Sočufka SJ
Zdroj: mesačník Posol