V sobotu 16. júla bude v nemeckom Ellwangene blahorečený jezuitský kňaz Ján Filip Jeningen, ktorý sa v 17. storočí horlivo venoval službe dušiam ako ľudový misionár. Slávnosti bude v mene Svätého Otca Františka predsedať prefekt Dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro.

Johann Philipp Jeningen sa narodil 5. januára 1642 v bavorskom Eichstätte. V roku 1663 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej a podľa vzoru sv. Františka Xaverského sa túžil stať misionárom Indie. Za prvé poslanie mu predstavení určili Brazíliu, no keď sa cesta nemohla uskutočniť, mladému jezuitovi zverili misijnú službu vo vlasti, v hornatej oblasti na juhu Nemecka.

„Dobrý páter Filip“, ako ho nazývali, vybudoval na mariánskom pútnickom mieste na vrchu Schönenberg nad kaplnkou zasvätenou Matke Božej veľký barokový kostol. Príkladom svätého života pritiahol mnohých ľudí ku Kristovi, keď ako ľudový misionár pôsobil v širokom okolí na území diecéz Augsburg, Konstanz, Eichstätt a Würzburg.

Historický kontext rehoľného povolania a misijnej služby Jána Filipa Jeningena opisuje generálny predstavený jezuitov P. Arturo Sosa v liste z 2. júla 2022, ktorý pri príležitosti blahorečenia rozoslal všetkým členom rehole. Okrem iného píše:

„Jeho otec konvertoval na katolícku vieru a niekoľko jeho detí sa stalo rehoľníkmi. Filipovo narodenie sa časovo zhodovalo so záverečnou fázou tridsaťročnej vojny (1618 – 1648). Jeho rodné mesto bolo krátko predtým takmer úplne vypálené. Filip vyrastal v období strachu a ťažkostí spôsobených vojnou, uprostred ruín zničeného mesta, ktoré sa len pomaly obnovovalo.“

„Mnohí katolíci žili rozptýlene a nemali vlastného farára, dokonca aj kostoly a fary, často zničené, potrebovali obnovu. Páter Filip cestoval po krajine, organizoval misie a poskytoval kňazom rekolekcie; staral sa najmä o vojakov, väzňov a odsúdených na smrť. Napriek svojmu chatrnému zdraviu viedol veľmi aktívny život a napriek mnohým chorobám neustále prinášal ľuďom útechu a pomoc. Jeho pokrmom bola vždy Eucharistia.“

Páter Jeningen často opakoval slová: „Najväčší na svete je ten, kto najviac miluje Boha“. Zomrel 62-ročný 8. februára 1704 a pochovaný je v Bazilike sv. Víta v Ellwangene. Snahy o blahorečenie pátra Jeningena sa objavili už krátko po jeho smrti. Úradný proces sa však začal až v roku 1945 a v roku 1989 mu bol na základe potvrdeného hrdinského stupňa cností priznaný titul „ctihodného Božieho služobníka“.

Poslednú podmienku na ceste k blahorečeniu umožnilo cirkevné uznanie nevysvetliteľného uzdravenia muža z nevyliečiteľného stavu, ktoré sa udialo v roku 1985 v nemeckom Ulme. Príbuzní chorého, ktorý sa ocitol v kóme so sepsou, krvácaním žalúdočného vredu a zlyhávaním pľúc, sa utiekali k Bohu s prosbou o uzdravenie na príhovor pátra Jeningena. Dekrét potvrdzujúci zázrak schválil pápež František 19. júna 2021.

Blahorečenie ctihodného Božieho služobníka Filipa Jeningena bude rehoľa jezuitov prežívať v rámci práve prebiehajúceho Roka sv. Ignáca. Vyhlásený bol pri 500. výročí obrátenia Iñiga z Loyoly a uzavrie sa 31. júla 2022 slávnostným obnovením zasvätenia Spoločnosti Ježišovej Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktoré vykoná v Loyole generálny predstavený páter Arturo Sosa SJ. Rehoľa prežíva svoj jubilejný rok s mottom „Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“.

Páter Arturo Sosa v citovanom liste o kandidátovi blahorečenia Filipovi Jeningenovi píše:
„Aj jeho doba, hoci odlišná od dnešnej, bola poznačená hlbokými ranami vojny a násilia. Keď sa narodil, tridsaťročná vojna bola v záverečnom štádiu, a keď zomrel, práve sa začala vojna o španielske následníctvo (1701 – 1714). V oboch vojnách sa rozhodujúce bitky odohrali neďaleko Ellwangenu. Jeho blahorečenie nám ukazuje, že nádej a dôvera vstupuje do sveta prostredníctvom ľudí, ktorí zo všetkých síl zasvätili svoj život evanjeliu.

Mnohí mladí pútnici v stopách pátra Jeningena dodnes kráčajú po ceste medzi Eichstättom a Ellwangenom. Kiež ich blížiace sa blahorečenie upevní vo vytrvalosti, odvahe, dôvere v Boha, otvorenosti, trpezlivosti, láskavosti k druhým a v schopnosti znášať protivenstvá, ktoré mal tento nemecký misionár.“

Nasledujúce slová adresuje generálny predstavený osobitne jezuitom:
„Nech je nadchádzajúce blahorečenie príležitosťou na obnovu nášho života a práce, vychádzajúc z ducha duchovných cvičení. Nech je pre nás pútnik Filip Jeningen so svojím misionárskym zápalom vzorom všade tam, kde môžeme ľuďom zviditeľniť Božiu prítomnosť a kde môžeme pracovať na hlbšom zmierení založenom na spravodlivosti, viere a solidarite s chudobnými Ďakujeme Bohu za dar tohto nového blahoslaveného pre Cirkev a prosíme Máriu, Kráľovnú Spoločnosti Ježišovej, aby nás pripojila k svojmu Synovi nesúcemu kríž a sprevádzala nás svojím príhovorom na našej púti pokoja.“

Zdroj: vaticannews.va