Čo prináša januárové vydanie časopisu Posol?

Kristus sa stal jedným z nás a obetoval svoj život za nás nie preto, aby sa náš život stal príjemnejším, ale „aby sme mali život hojnejšie“, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Venuje sa téme krstu ako sviatosti, ktorá prináša človeku „nový život“. Objasňuje, čo znamená mať účasť na láske Otca, Syna a Ducha Svätého. Povzbudzuje nás k jednote, ktorá všetkých spája a robí nás navzájom priateľmi. 

Roman Modig v úvodníku s názvom Boží pokoj uvažuje o pokoji ako o Božom dare, ktorý má svoj pôvod v Božej milosti. Pripomína, že pokoj je aj súčasťou pôsobenia Ducha Svätého. „Čím viac sa človek zrieka seba, tým viac v ňom pôsobí Duch Svätý a tým viac koná podľa Ducha. Potom v sile Ducha oplýva láskou, pokojom, radosťou, dobrotou, vernosťou, miernosťou a zdržanlivosťou… Kiežby sme poznali, čo nám prináša pokoj,“ kladie v závere autor podnet na zamyslenie.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby a venuje sa osobnosti svätého Alfonza Máriu de Liguori (1696 – 1787). Opisuje prostredie, v ktorom sa narodil tento muž modlitby, začiatky jeho advokátskej kariéry, ale aj zlom v nej, vďaka ktorému nastúpil heroickú duchovnú cestu a založil rehoľu redemptoristov.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje niektorým osobnostiam, ktoré budovali pokoj bez kamier, svetla reflektorov – modlitbou a osobným príkladom. Osobitne dáva do pozornosti príklad Chiary Lubichovej, zakladateľky hnutia Focolare.

Zmierenie v Ježišovom mene – v článku s týmto názvom páter Marek Redlich z rehole minoritov opisuje nevšedné svedectvo zmierenia medzi dvoma rodinami v Albánsku, ktorého bol svedkom počas svojej misie. Povzbudzuje nás, aby sme „s vierou vytrvalo predkladali v modlitbe naše ťažkosti Bohu a dovolili mu vykonať to, čo je z ľudského hľadiska nemožné.“

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka píše o téme Zmluva a úloha kresťanov podľa Apokalypsy. V texte pripomína aj Rok Božieho slova, ktorý sa v Cirkvi začal sláviť 1. decembra 2019 a potrvá do 30. septembra 2020.

V rubrike V radosti i bolesti prináša autorka Andrea Eliášová svedectvo života a obiet kňaza Dolinda Ruotola, zatiaľ nekanonizovaného mystika z Neapola, ktorý si vďaka Novéne odovzdanosti získava čoraz viac ctiteľov aj na Slovensku. Autorka cez púť k svätcovi na základe reportáže z Talianska približuje hrdinstvo jeho životnej cesty a utrpenia ako inšpiráciu pre súčasníkov a „recept“ na svätosť.

Zuzana Černá v reportáži Bol som hladný a dali ste mi jesť… opisuje svoje stretnutie s ľuďmi v núdzi, ktoré zmenilo jej pohľad na ľudí z ulice. Cez vlastnú skúsenosť dobrovoľníckej služby týmto ľuďom sa delí o poznanie, ktoré jej Pán dal, a ponúka čitateľom cenné podnety na zamyslenie.

Pomoc pre Indiu – v ozname s týmto názvom pripomína páter Martin Halčák jezuitský projekt Misia India a ponúka možnosť zapojiť sa doň. Ide o dobrovoľnícku pomoc chudobným deťom žijúcim na okraji spoločnosti.

Peter Medek si v rubrike Z našich dejín všíma, akú podobu mali ľudové misie u nás pred päťdesiatimi rokmi. Vracia sa k misiám v Bojnej a spomína pátrov redemptoristov, ktorí už vtedy pomáhali prehlbovať duchovný život veriacich v mnohých farnostiach na Slovensku.

Anna Abasová ponúka čitateľom dva príbehy zo súčasnosti. Prvý má názov Dôležitý dátum a prináša zaujímavé svedectvo o úlohe krstných rodičov. „Byť krstným rodičom je služba i záväzok,“ pripomína autorka. Druhý príbeh nazvala podľa mena obetavej mamičky: Ivanka. Ide o skúsenosť z nemocnice, ktorá môže byť inšpiráciou najmä pre mladé matky.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy pripomína 100. výročie narodenia kardinála Tomáša Špidlíka SJ a prináša úryvok z jeho knižky Ako si očistiť srdce. Obľúbená osobnosť rehole jezuitov v publikácii hovorí o tom, ako zo života odstraňovať naviazanosť na zlé veci, alebo čo v praxi znamená duchovná ostražitosť.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité byť vďačný – s dôležitým mravným posolstvom. Nechýbajú ani motivačné otázky.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že vo Vietname je jediná katolícka škola, ktorá slúži celej krajine. Nechýba ani správa o tom, že časť relikvie Ježišových jasličiek daroval pápež František kustódovi Svätej zeme. Rubrika prináša mnoho ďalších cenných správ z kresťanského sveta.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.