Čo prináša  marcové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová pápež František pripomína, že si máme chrániť nielen telesné, ale aj duchovné zdravie – zdravie srdca. Dobrému duchovnému zdraviu prospieva „liek odpustenia“, ktoré chce Ježiš darovať každému človeku. 

V úvodníku s názvom Naša rodina sa jezuita páter Ladislav Csontos venuje téme budovania vzájomných vzťahov v rodinách, spoločnému rastu v duchovnom živote a sviatostnému životu rodín.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Uvažuje nad Božím pôsobením v živote svätého Alfonza Márie de Liguori. Jeho závratná kariéra advokáta sa v začiatkoch niesla v znamení svetskej slávy. Až prehra istého súdneho sporu ho priviedla k novému poslaniu: stal sa „Božím advokátom“ a zakladateľom redemptoristov – Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Z pripojených modlitieb vyplýva, že bol horlivým ctiteľom Božského Srdca Ježišovho. 

Srdcová záležitosť – tak nazvala svoj príspevok Magda Košútová. Opisuje v ňom svedectvo „prebudenia vychladnutej viery“ – cez úprimné hľadanie, modlitbu a túžbu po premene ľudského srdca láskou Ježišovho Srdca.

Kto chce ísť za mnou, nech každý deň vezme svoj kríž – týmito Ježišovými slovami sa začína báseň, ktorú v Roku Božieho slova ponúka čitateľom Bystrík Mistrík. Báseň je povzbudením k vernému nasledovaniu Pána aj v ťažkostiach a v utrpení.

V rubrike Apoštolát modlitby autorka Andrea Eliášová venuje pozornosť Panne Márii Šešanskej – útočisku čínskych katolíkov, pre ktorých sa pútnická bazilika neďaleko Šanghaja stala čínskymi Lurdami. Práve na Čínu pamätá v marci pápež František v rámci Celosvetovej siete modlitieb. Pripojme sa k nemu spoločnou prosbou za cirkev v Číne.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka píše o téme Zmluva a úloha kresťanov podľa Apokalypsy – Zjavenia apoštola Jána. Zameriava sa na správnu interpretáciu dejín, ktorá je formotvorná pre kresťanský život.

V rubrike V radosti i bolesti prináša Andrea Eliášová reportáž z talianskeho mesta Forli pod názvom Svätý Peregrín stojí pri ťažko chorých. Autorka približuje osud temperamentného šľachtica, ktorý po obrátení slúžil Bohu, chudobným a chorým. Na jeho príhovor sa i dnes dejú uzdravenia, a to nielen v chráme, kde je vystavené jeho neporušené telo…

Anna Abasová sa v článku Služby a služby podelila o skúsenosť z trnavskej nemocnice, kde spoznala dobrovoľnú duchovnú službu, ktorú tam pacientom poskytujú aj veriaci laici popri duchovnej službe kňaza.

Odkaz brata Vilka – pod týmto názvom nájdu čitatelia príbeh rehoľného brata Viliama Surového, ktorý vstúpil k jezuitom až ako 44-ročný. Hoci sa mu nesplnila túžba stať sa kňazom, prežil hodnotný život. Mnohých ľudí zaujal jeho hlboký osobný vzťah s Ježišom. Svedčí o ňom duchovný denník, z ktorého Posol prináša úryvky. Každý si tu môže nájsť odkaz pre seba – napríklad ako lepšie prežiť Pôstne obdobie.

Počuli ste už o zvláštnej forme apoštolátu cez sms správy na mobile – Korunke za zomierajúcich? Od 1. augusta 2019 je toto dielo rozšírené ako apoštolát Rožňavskej diecézy. Modlitebníci zo Slovenska i z Česka, ktorých počet už presiahol 400, sprevádzajú Korunkou Božieho milosrdenstva zomierajúcich ľudí, ktorých mená ich blízki nahlásia na číslo 0948 212 134. Píše o tom Magdaléna Pajanková.

Páter Milan Hromník v rubrike Z našich dejín ponúka ďalšie pokračovanie článku o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Tentoraz približuje kruté časy prenasledovania biskupa komunistickým režimom, súdny proces s ním, strádania vo väzeniach, ako aj trpezlivé znášanie utrpenia, potvrdzujúce jeho mučeníctvo.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti pôstne meditácie amerického jezuitu Jamesa Martina, ktoré vyšli v knihe s názvom Sedem posledných slov.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité pomáhať – s dôležitým mravným posolstvom. Nechýbajú  ani jej  motivačné otázky pre najmenších.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že najväčší zvon na Slovensku možno nájsť v kostolnej veži v Spišskej Novej Vsi; že vo Vietname pribúda duchovných povolaní v reholi cisterciátov; alebo že v Južnej Kórei vzrástol za posledných dvadsať rokov počet katolíkov až o 50 percent. Možno sa tu dočítať aj ďalšie zaujímavosti z Cirkvi a kresťanského sveta.

Svätý Jozef, patrón zomierajúcich, takto nazvala svoj článok Emília Renertová. Delí sa o skúsenosť s jej obľúbeným svätcom cez príhodu spred tridsiatich rokov.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.