Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.
Úmysel našich biskupov: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

Cirkev plní svoje misijné poslanie vo svete: viera v Ježiša Krista nám umožňuje hľadieť na svet Božími očami a srdcom, aby sme všetky veci videli v  správnej perspektíve; nádej nás otvára večným perspektívam Božieho života, na ktorom sa reálne podieľame; láska, ktorej predchuť zakúšame vo sviatostiach a bratskej láske, nás pobáda ísť až na kraj zeme (porov. Mich 5, 3; Mt 28, 19; Sk 1, 8 Rim 10, 18). Cirkev, ktorá „vychádza“ až do najodľahlejších kútov sveta, si vyžaduje neustále a trvalé misionárske obrátenie. Koľko svätých, koľko žien a mužov viery nám svedčí a ukazuje, že takáto bezhraničná otvorenosť, toto milosrdné vychádzanie na naliehavý popud lásky a jej vnútornej logiky daru, obety a bezodplatnosti (porov. 2 Kor 5, 14 – 21), je možné a uskutočniteľné! Ten, kto hlása Boha, musí byť Božím človekom (porov. apoštolský list Maximum illud)!

Toto misijné poslanie sa nás osobne dotýka: ja som vždy misiou ty si vždy misiou; každý pokrstený a pokrstená je misiou. Kto miluje, je vždy v pohybe;  je hnaný von zo seba, je priťahovaný a priťahuje druhých, daruje sa druhému a buduje vzťahy plodiace život. Pokiaľ ide o Božiu lásku, nikto nie je neužitočný či bezvýznamný. Každý z nás je misiou vo svete, pretože každý z nás je plodom Božej lásky. I keby môj otec a moja matka zradili lásku klamstvom, nenávisťou a nevernosťou, Boh nikdy nevezme dar života späť. Od večnosti je každé jeho dieťa určené mať účasť na jeho božskom a večnom živote (porov. Ef 1, 3 – 6).

… Aj dnes Cirkev naďalej potrebuje mužov a ženy, ktorí v sile svojho krstu veľkodušne odpovedia na povolanie vyjsť zo svojho domu, svojej rodiny, svojej vlasti, svojho jazyka, svojej miestnej cirkvi. Sú poslaní k pohanom, do sveta, ktorý ešte nie je premenený sviatosťami Ježiša Krista a jeho svätej Cirkvi. Ohlasovaním Božieho slova svedčia o evanjeliu a slávia život v Duchu Svätom, pozývajú na obrátenie, krstia a ponúkajú kresťanskú spásu. Robia to rešpektujúc osobnú slobodu každého a v dialógu s kultúrami a náboženstvami národov, ku ktorým sú poslaní. Missio ad gentes – ktoré je pre Cirkev vždy nevyhnutné – takto zásadným spôsobom prispieva k trvalému procesu obrátenia všetkých kresťanov. Viera v Ježišovu Veľkú noc, cirkevné poslanie prijaté v krste, geografické a kultúrne vychádzanie zo seba a z vlastného domu, potreba spásy od hriechu a oslobodenia od osobného a sociálneho zla si vyžadujú misie až po samý kraj zeme.

(Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií 2019)

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Apoštolát modlitby dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy Apoštolátu modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: pixabay.com, TK KBS Zuzana Kostková: Svätý Otec na návšteve v Dome Betlehem