Čo prináša októbrové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že Ježiš chce nasýtiť náš hlad po láske, živote a šťastí. V Ježišových očiach vidíme pozorný Boží pohľad. „A aký my máme pohľad na starých rodičov a seniorov? Kedy sme naposledy robili spoločnosť alebo zavolali staršiemu človeku?“ pýta sa nás pápež a vyzýva: „Prosím, nezabúdajme na nich… Urobí nás to lepšími.“

Jedine láska uzdravuje život – tvrdí Svätý Otec a zdôrazňuje, že najhoršou chorobou súčasnosti nie je rakovina, ani tuberkulóza, ale neschopnosť milovať, nedostatok lásky. „Utekáme do virtuálnej reality, ale láska je konkrétna. Skrývame sa za vonkajšími maskami, ale láska sa nezakladá na vonkajšom zjave,“ zaznieva od Kristovho námestníka. Jeho príhovor sa končí výzvou: „Otvorme srdce pre prijatie druhých. Pretože len láska uzdravuje život. A nesúďte. Boh miluje všetkých.“

V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa autorka rubriky Katarína M. Tóthová opäť venuje svätej Terézii z Lisieux (1873 – 1897). Uvádza konkrétne príklady, ako Terezka dokázala tešiť Ježiša každé ráno. Píše o jej majstrovskom diele Príbeh mojej duše, ktoré bolo preložené do mnohých jazykov. Spomína, ako ju vnímali jej rehoľné spolusestry. Duchovnú hĺbku mladej svätice dosvedčujú i slová jej modlitby za kňazov: Pane Ježišu Kriste, večný Veľkňaz, požehnaj svojich kňazov…

V rubrike venovanej úmyslom Apoštolátu modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Do Taizé sa prichádza ako k prameňu. Autorka zavedie čitateľov do osobitej francúzskej dedinky, v ktorej brat Roger založil jedinečné duchovné spoločenstvo spájajúce kresťanov celého sveta. Je tu uvedené aj pozoruhodné svedectvo Francúzky Chantal Jolyovej o tom, čo v Taizé našla. Spolu s pápežom v mesiaci októbri prosme, aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz objasňuje boj prorokov proti modlárstvu. „Dôsledkom modlárstva sú mysteriózne (tajomné) kulty, ktoré v sebe nesú trest. To dokazuje nezmyselnosť uctievania modiel, čo je v rozpore s príťažlivou silou zázrakov, ktoré vykonal Boh pre svoj ľud, “ píše autor a pozýva k čítaniu Svätého písma s pomocou Ducha Svätého, pod vplyvom ktorého bola Biblia napísaná.

Zázrak, ktorý viedol k blahorečeniu: pod týmto názvom nájdu čitatelia dokončenie  svedectva rehoľnej sestry Kataríny Krištofovej, postulátorky procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členky Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Je spojené s príbehom pacientky, ktorej lekári nedávali šancu na prežitie, ale príhovor mystičky jej priniesol darovaných takmer dvadsať rokov života navyše. Podnetné sú aj vybrané myšlienky blahoslavenej Matky Alfonzy Márie.

 Za plotom – takto nazvala svoj príbeh autorka Anna Abasová. Delí sa v ňom o vlastnú skúsenosť stretnutia s dievčatkom, ktoré jej vnieslo do života kus radosti v seniorskom veku.

Rubrika V radosti i bolesti prináša pútavé svedectvo lekára – psychiatra. Vyrozprával príbeh o sile svätých omší, ktorými Ježiš uzdravuje telá i duše.

 Viete, ako vznikla celoslovenská zbierka Boj proti hladu a pre koho je určená? Margita Šumichrastová z Nemšovej to dobre vie, pretože stála pri jej zrode. Vo svojom článku približuje tento originálny spôsob pomoci misiám. Objasňuje, ako sa z malej iniciatívy zrodilo veľké Božie dielo zachraňujúce hladujúcich a trpiacich. Každý môže podľa svojich možností prispieť chudobným ľuďom na Haiti, v Hondurase, Albánsku, Rusku, na Ukrajine, ale aj slovenským núdznym, a to až do konca apríla 2022.

Život prináša veľa prekvapení, konštatuje v rovnomennom článku Anežka Lajčinová. Ponúka svedectvo z vlastného života s povzbudzujúcimi myšlienkami. Nabáda k zamysleniu sa nad súčasnou pandémiou a k „preosiatiu“ našich životných hodnôt. Ako? „Skúsme si viac všímať potreby iných a pomáhajme… Naučme sa prijať aj ťažkosti tohto života, rovnako ako radosti. Ťažkosti obetujme a za radosti ďakujme… Keď nastúpime na cestu modlitby, pôstu a pokánia, Boh sa aj nad nami určite zmiluje.“

V rubrike Z našich dejín vykresľuje páter Ladislav Csontos osud jedného z najrozhľadenejších teológov na Slovensku – pátra Jána Diešku, rodáka z Dolnej Lehoty na Orave. V ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi ako jezuita ekumenického zmýšľania nadviazal vo väzení priateľstvo so známym evanjelickým teológom Jánom Jurášom. V texte nechýbajú ani ukážky z meditácií pátra Diešku o Ježišovom Srdci.

 Rubrika Hlasy a ohlasy uverejňuje úryvky z listov čitateľov Posla. Tentokrát prišiel ohlas na článok venovaný úcte k svätému Jozefovi. Ďalším listom súrodenci z Horného Záturčia ďakujú Bohu za svoju matku, ktorá do konca života rozdávala okolo seba lásku a dobrotu. V chorobe ju posilňovalo aj čítanie nášho časopisu. Bola jeho dlhoročnou odberateľkou, takže aj za ňu bude slúžená svätá omša vždy na prvý piatok v mesiaci.

Bystrík Mistrík sa vo svojej meditatívnej básni prihovára Božej Matke ružencovými prosbami. Spolu s ním sa môžeme modliť k Matke plnej milosti… Matke plnej svetla… Bolestnej Matke… Matke plnej slávy…

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihu Tomáša Migru Apoštol Božieho slova – o pátrovi Štefanovi Senčíkovi SJ (1920 – 2001). Nechýba úryvok z knihy o známej postave jezuitskej rehole, ktorú poznali mnohí slovenskí emigranti a stála aj pri zrode vydavateľstva Dobrá kniha.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prihovára deťom príbehom Ježiš vyučuje a uzdravuje. Kladie aj motivačné otázky k téme príbehu, ktoré rozvíjajú detské poznanie.

Tradičná rubrika Letom svetom ponúka zaujímavosti zo života Cirkvi u nás aj v rozličných krajinách sveta. Čitatelia tu nájdu krátke správy: o prvom kórejskom kňazovi, o putovaní relikvií svätého Dominika po Slovensku, o Jonášovi Záborskom, o storočnom bratovi Danielovi z Taizé, o tom, čo pribudlo u verbistov na nitrianskej Kalvárii, o babičke pápeža Františka a jej aktívnej účasti na eucharistickom kongrese pred 100 rokmi…

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.